Europees maatregelenpakket mobiliteit nadert finaal stadium

Het Mobility Package nadert zijn afrondende fase. De verschillen over onderdelen moeten tijdens onderhandelingen tussen Raad, Parlement en Europese Commissie worden overbrugd. De verwachting is dat deze ‘trilogen’ eind september beginnen.

​​​In totaal zijn er drie onderdelen in het in 2017 uitgebrachte Mobility Package. Doel van deze voorstellen is meer consistente handhaving in alle lidstaten, sociale rechtvaardigheid, eerlijke concurrentie, verbetering van de milieuprestaties van transportactiviteiten en aanmoediging van innovatie. Onderdeel 1 van het Mobility Package voorziet onder andere in voorstellen op het gebied van vestigingseisen, detachering, cabotage en rij- en rusttijden.

Cabotage​

Het heeft meer dan twee jaar geduurd voordat de Europese Raad en Parlement ieder hun positie hebben ingenomen op deze voorstellen. Inhoudelijk lopen deze posities op sommige punten behoorlijk uiteen. Deze verschillen zijn een gevolg van de uiteenlopende belangen van de lidstaten. Een van de moeilijkste punten om overeenstemming over te bereiken zijn de nieuwe cabotageregels, met name de duur van de periode dat er niet in een lidstaat gecaboteerd mag worden (de zogenaamde “cooling off” periode). Raad en Parlement zijn het wel eens over de verplichting de chauffeur regelmatig naar huis te laten keren maar verschillen van mening of dat na drie of vier weken moet zijn. Daarbij wil het Parlement het voertuig zelf ook om de 4 weken naar de lidstaat van vestiging terugsturen, maar de Raad vindt dat niet nodig.

Slimme tachograaf​

Verder verschillen Raad en Parlement van mening over het tijdstip van de introductie en retrofit van de tweede versie van de slimme tachograaf, over de vergunningsgrens qua gewicht voor voertuigen en over de vraag of lidstaten extra vestigingseisen mogen stellen aan voertuigen die onder de gewichtsgrens vallen. Raad en Parlement zijn het wel eens dat er voor het wegvervoer een aparte regeling voor detachering moet komen. Beide partijen willen in ieder geval transitovervoer en puur bilateraal vervoer uitzonderen van detachering, maar op cabotage vanaf dag 1 en (deels) op derdelandenvervoer toepassen.

Onderhandelen ​​​

De genoemde verschillen moeten tijdens de zogenaamde trilogen – de informele onderhandelingen over wetgevende voorstellen tussen Raad, Parlement en Europese Commissie – worden overbrugd. De verwachting is dat deze trilogen eind september beginnen. Onduidelijk is hoe lang de trilogen precies gaan duren. Dit hangt af van de ambities en prioriteiten van onder andere het nieuwe gekozen Parlement en het Finse voorzitterschap. Partijen willen het nog steeds als een totaalpakket behandelen. TLN is daar niet blij mee omdat voorstellen elkaar dan blokkeren. De kans is nog steeds aanwezig dat, ondanks de afrondende fase, de verschillen niet overbrugd kunnen worden en het gehele Mobility Package niet wordt aangenomen.

Inzet TLN​

TLN zal in ieder geval nog haar standpunten inbrengen ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen:

1 . De regels voor onze sector moeten duidelijk zijn en goed gehandhaafd worden. Zonder goede handhaving heeft geen enkele nieuwe regel daadwerkelijk effect. Behoud alle voorstellen die handhaving uniformer en efficiënter te maken.

2. Steun digitale handhaving en bevorder samenwerking tussen lidstaten op handhaving. Bepalingen die door het Parlement worden toegevoegd wat betreft de verplichte informatie-uitwisseling door lidstaten en focus op digitalisering van handhaving zouden zoveel mogelijk moeten worden behouden in het uiteindelijke akkoord.

3. Verwerp de return home verplichting voor het voertuig iedere vier weken. Dit leidt tot onnodig veel lege voertuigbewegingen, staat haaks op EU duurzaamheidsbeleid en leidt uiteindelijk zelfs tot een omgekeerde modal shift.

4. Stel de return home verplichting voor de chauffeur op vier weken in plaats van drie.

5. Hou de cooling off periode bij cabotage beperkt. Cabotage moet niet onmogelijk gemaakt worden.

6. Pas de detacheringsregels toe bij cabotage en derdelandenvervoer, maar behoud de uitzondering voor puur bilateraal en transitovervoer.

7. Voorzie in een alternatief voor doorbrengen 45 uurs rust in de cabine. Alleen een verbod afvaardigen volstaat niet als oplossing! Introduceer daarom een regeling voor rusten in de cabine in goede omstandigheden op beveiligde parkeerplaatsen met adequate voorzieningen. Dit mag uiteraard niet de standaard zijn. TLN wil geen nomaden op de weg en is van mening dat chauffeurs in staat moeten worden gesteld hun rust minstens eens in de vier weken thuis, of elders, te kunnen genieten, als ze daarvoor kiezen. Het return home voorstel voor de chauffeur voorziet daarin. ​

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs