Greening Freight package in Brussel gepresenteerd

Een jaar voor de Europese verkiezingen heeft de Europese Commissie het ‘Greening Freight package’, gepresenteerd. Een van de laatste grote wetgevende pakketten voor de transport en logistieke sector. Doel van dit pakket is de efficiëntie in het transport te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is een herziening van de richtlijn maten en gewichten. Ook presenteert de Commissie een systeem waarmee bedrijven in staat worden gesteld om hun CO2-uitstoot te berekenen.

De voorstellen kaderen de ambitie in van de EU om de CO2-uitstoot in de transportsector terug te dringen. TLN ondersteunt die ambitie en ziet ook dat de huidige voorstellen daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Dat geldt zeker voor de beoogde verhoging van de maximale voertuiggewichten. Het voorstel voorziet in een generieke verhoging van het toegestane totaalgewicht voor grensoverschrijdend vervoer naar 44 ton.

Een lang gekoesterde wens van Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaat daarmee in vervulling. Er is wel een maar, de bepaling geldt alleen voor landen die al een hoger gewicht voor nationaal vervoer hebben. Zero-emissievoertuigen krijgen hogere aslasten en een hoger gewicht. Dat is nu 42 ton en wordt 44 ton. Om de benodigde waterstoftanks of accu’s te herbergen mogen deze voertuigen ook maximaal 90 cm langer zijn. Ook aerodynamische trailers mogen langer zijn. De extra lengte mag echter niet leiden tot meer laadlengte.

Ook wordt de regelgeving voor autotransporters geharmoniseerd. De in veel landen al toegestane 20,75m geldt straks voor alle lidstaten. Het voorstel wil vooral intermodaal vervoer stimuleren. Daarom wil de Commissie ook een grotere hoogte toestaan voor het wegvervoer van high-cubecontainers en krijgen intermodaal vervoerde trailers en vrachtwagens ook een hoger gewicht van 44 ton. Gebruik je straks zero-emissie voertuigen in het intermodale vervoer, mag je zelfs vier ton extra wegen: 48 ton. In de nieuwe richtlijn komt ook meer ruimte voor LZV’s. Landen mogen deze combinaties op hun grondgebied toestaan. Ook wil de Commissie het grensoverschrijdende vervoer van LZV’s tussen buurlanden automatisch toestaan als beide landen dit al voor nationaal vervoer toestaan.

De Commissie wil landen ook meer ruimte geven om pilots te starten met nieuwe voertuigconcepten of technologieën (bijvoorbeeld de SEC). De Commissie wil ook de misstanden (lange wachttijden) en de grote verschillen in regelgeving rond het exceptioneel vervoer aanpakken. De regelgeving wil men meer stroomlijnen en harmoniseren. Per lidstaat zou er één loket moeten komen waar vervoerders hun vergunningen kunnen aanvragen. Tot slot komen er strengere voorschriften op het gebied van handhaving voor overbelading. Landen worden verplicht meer controles uit te voeren en ze moeten de Commissie iedere twee jaar rapporteren over de resultaten.

TLN is redelijk tevreden met het voorstel. Veel van onze wensen zijn door de Commissie overgenomen. Wel roept het voorstel ook vragen op. Er kunnen bijvoorbeeld grote verschillen tussen lidstaten in het internationale vervoer ontstaan qua toegestane maximumgewicht. En de 44 ton verhoging geldt maar tot 2035. Daarnaast zijn er ook nog enkele punten waar volgens TLN verbetering mogelijk is zoals stimuleren gebruik intermodaal vervoer. Het is goed dat ook trailers en vrachtwagens in het intermodale vervoer 44 ton mogen wegen en dat er een grotere hoogte wordt toegestaan voor het vervoer van high cube containers, maar de 48 ton limiet voor zero-emissie voertuigen lijkt een papieren oplossing. De vraag is of de markt hierop kan inspelen.

Wat betreft het Count Emissions EU initiatief is TLN blij dat het voorstel aansluit bij de recent gepresenteerde ISO-norm. In Nederland zijn al de nodige stappen gezet, die hiermee in lijn zijn. Behalve voor transportactiviteiten voorziet het voorstel van de Commissie ook in een aanpak voor de berekening van CO2-emissies in goederenhubs. Het is belangrijk dat ondernemers in heel Europa dezelfde resultaten krijgen wanneer ze hun CO2 registreren of moeten publiceren op grond van andere wetten of eisen.

Later deze maand wordt ook nog de herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer verwacht (hier me moet een impuls worden gegeven aan het gebruik van intermodaal vervoer). Er is veel samenhang met de richtlijn maten en gewichten, daarom pleit TLN ervoor deze twee dossiers tegelijk te behandelen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.