Mobility Package per 1 januari verwerkt in Nederlandse wetgeving WWG en ATB vervoer

Het Mobility Package is gepubliceerd in de zomer van 2020. In de afgelopen jaren is deze in delen van kracht geworden en in de nationale wetgeving verwerkt. De detacheringsrichtlijn werd per 1 juni jl. verwerkt in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Per 1 januari 2024 worden de wijzigingen verwerkt in de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) en de daarop gebaseerde Regeling Wegvervoer goederen, en het Arbeidstijdenbesluit voor het Vervoer. De beleidsregel van de NIWO is ook aangepast. Deze wordt op 28 december gepubliceerd a.s. en treedt ook op 1 januari 2024 in werking.

Zie voor meer informatie op de volgende website: Wet- en regelgeving (niwo.nl).

Daarmee zijn onder andere de volgende (al eerder ingegane) wijzigingen in de Nederlandse wetgeving verwerkt:

  • Vergunningplicht: naast de al bestaande ondergrens van 500 kg laadvermogen, komt er een nieuwe grens van 2,5 ton ttm (toelaatbare maximummassa). Als een van deze twee grenzen wordt overschreden, is er een vergunningplicht.
  • Tachograafplicht: voor internationaal rijdende voertuigen komt er een tachograafplicht vanaf 2,5 ton ttm per 1 juli 2026.
  • ERRU/betrouwbaarheid: bij de beoordeling van de betrouwbaarheidsstatus van de onderneming moet voortaan ook rekening gehouden worden met het gedrag van de uitvoerend directeur.
  • Een onbetrouwbaar verklaarde vervoersmanager mag niet eerder dan na een rehabilitatieperiode van twee jaar en een nieuw vakbekwaamheidsexamen gerehabiliteerd worden.
  • Er komt een nieuwe ketenaansprakelijkheid in de WWG voor overtredingen van de verordening tijdens de uitvoering van de vervoersdiensten waarvoor opdracht gegeven is, indien de verzenders, expediteurs of sub contractanten dit wisten of hadden moeten weten.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.