Commissie buigt zich over schadedrempel Merwedebrug

Vandaag is het uitgebreide advies verschenen van de Merwedecommissie, die zich heeft gebogen over de vraag of de standaard schadedrempel van 15% bij verzoeken om nadeelcompensatie in dit geval moet worden aangepast.

De commissie adviseert de minister om een percentage van 5% van de gemiddelde bedrijfskosten op jaarbasis te hanteren. Inmiddels is duidelijk geworden dat de minister dit advies heeft overgenomen. Blijft de schade beneden de 5%, dan wordt dit gezien als maatschappelijk risico. Komt de schade boven de 5% uit, dan past de minister op het totale schadebedrag een korting toe. Het rapport van de commissie vindt u hier.

Positief signaal

TLN is verheugd over het feit dat de minister op snelle wijze heeft meegedacht met de compensatie van deze schade. Een verlaging van 15% naar 5% is een positief signaal. Voor zover bekend, gebeurt het zelden dat de minister op voorhand een advies vraagt over het standaardpercentage van 15%. De minister onderkent daarmee de forse impact die de afsluiting heeft gehad op de transportsector. Het gevolg van deze 5% zal zijn dat er, in ieder geval in theorie, nu méér ondernemers op voorhand in aanmerking komen voor compensatie.

Gevolgen nog onduidelijk

In hoeverre er daadwerkelijk meer ondernemers in aanmerking komen voor compensatie is afwachten. Daarvoor moet eerst zicht zijn op de individuele schadeberekeningen. Wel wordt gevreesd dat een grote groep ondernemers nog steeds buiten de boot valt. Een percentage van 5% van de totale jaarlijkse bedrijfskosten blijft in klinkende euro's een heel groot bedrag.

Hoe nu verder?

TLN bestudeert de komende dagen het adviesrapport meer in detail en neemt in overleg met de benadeelde ondernemers vervolgstappen. Of dit verlaagde percentage betekent dat ondernemers die desondanks niet in aanmerking komen voor compensatie nu geen verzoek meer indienen, wordt per individuele ondernemer bekeken. Per bedrijf kunnen er immers bijzondere omstandigheden zijn die een ander percentage rechtvaardigen. Ook over de hoogte van het kortingspercentage kan discussie ontstaan.

Collectieve actie

TLN is momenteel druk bezig de voorbereiding van een collectieve claim richting truckfabrikanten in verband met kartelvorming en anderzijds met onze betrokkenheid bij de aanpak van schijnconstructies. Het dossier Merwedebrug heeft hierdoor enige vertraging opgelogen, maar krijg nu prioriteit. Er is nog enige voorbereidingstijd nodig, voordat we meer informatie kunnen verstrekken.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur; Schadevergoeding wegafsluitingen