Invoering kilometerheffing België nadert

De Belgische regering zou deze week het besluit hebben genomen om het tarief voor de naderende kilometerheffing voor vrachtverkeer in België vast te stellen op 12.5 cent per kilometer op autowegen. Met dit besluit voert de overheid in België het tempo van de besluitvorming over de invoering van een kilometerheffing verder op. De kilometerheffing zal waarschijnlijk op 1 februari 2016 ingaan. Dit betekent naar inschatting van TLN dat dit voorjaar alle voorbereidingen moeten zijn afgerond.

De Belgische regering zou deze week het besluit hebben genomen om het tarief voor de naderende kilometerheffing voor vrachtverkeer in België vast te stellen op 12.5 cent per kilometer op autowegen. Met dit besluit voert de overheid in België het tempo van de besluitvorming over de invoering van een kilometerheffing verder op. De kilometerheffing zal waarschijnlijk op 1 februari 2016 ingaan. Dit betekent naar inschatting van TLN dat dit voorjaar alle voorbereidingen moeten zijn afgerond.

TLN maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en kan absoluut niet instemmen met de voorgenomen plannen van onze zuiderburen. TLN stelt zich op het standpunt dat er pas van kilometerheffing sprake kan zijn als invoering plaatsvindt als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen van het Bouwen, Benutten en Beprijzen van de infrastructuur voor alle (gemotoriseerde) weggebruikers op hetzelfde moment. Daarnaast eist TLN dat de opbrengsten uit kilometerheffing rechtstreeks worden herinvesteerd in de infrastructuur. Tenslotte gaat TLN er vanuit, dat een overheid gelijktijdig aan de invoering van de kilometerheffing andere vaste heffingen afschaft, zoals houderschapsbelastingen (wegenbelasting) en het Eurovignet.

Aan deze eisen voldoet de Belgische overheid op dit moment totaal niet. Het lijkt er op dit moment op dat zij uitsluitend extra inkomsten wil verwerven. Er is géén integraal plan, ze richten zich uitsluitend op vrachtverkeer, van herinvesteringen in infrastructuur is nauwelijks sprake en de Belgische overheid heeft zich nog niet gemeld voor opzegging van het Eurovignet. Op deze manier draagt de kilometerheffing niet bij aan een efficiënter gebruik van het wegennet en een 'level playing field' voor alle weggebruikers. Bovendien introduceert België wéér een nieuw tolkastje op de toch al zo volle voorruit van de vrachtauto, wéér andere tarieven en wéér een ander systeem om de tol te betalen.

Ook de drie federaties van de sector transport en logistiek in België (FEBETRA, TLV en UPTR) hebben deze week negatief op deze beslissing gereageerd. Zij wensen eerst verder overleg over de wijze van invoering alvorens er besluiten genomen kunnen worden. Zij reageren op een vermeend besluit in het Brussels gewest over de tarieven: voor de autosnelwegen 12,5 cent per kilometer, voor de gewestelijke wegen 25 cent en voor de gemeentelijke wegen 37,5 cent , afhankelijk van Euronorm en gewicht. Omdat elk gewest zijn eigen tarieven mag vaststellen, kunnen die per gewest sterk gaan verschillen. Het geplande systeem is wél uniform voor heel België en vergelijkbaar met het Duitse en Oostenrijkse systeem. Vervoerders dienen een kastje in de auto te hebben. Dit registreert de afgelegde afstand per voertuig via een GPS signaal, vergelijkbaar met het Duitse systeem. Er komen portalen boven de weg die voertuigen identificeren. Betaling van de heffing verloopt automatisch.

De lobby op dit dossier is lastig, omdat we geen gesprekspartner zijn in de besluitvormingsprocedure van de Belgische overheid. Maar dat betekent niet dat we als TLN geen actie ondernemen. Het belangrijkste dat we op dit moment doen is het voeden en steunen van onze zusterorganisaties in België. Zij delen onze eisen aan een systeem van kilometerheffing en betrekken dit bij hun stevige lobby. Daarnaast pleiten we bij onze minister van Infrastructuur en Milieu om haar Belgische ambtgenoot nogmaals te wijzen op de eisen die wij stellen aan invoering van een kilometerheffing. Tenslotte pleiten we bij de Europese Commissie voor het voorkomen van wildgroei in verschillende technische systemen waarmee vervoerders de tol dienen te betalen. We vragen om 'interoperabiliteit' tussen de systemen. Met andere woorden: één kastje en achterliggend administratief systeem om in alle lidstaten van de EU eventuele tol en kilometerheffingen te kunnen betalen.

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland