Regeerakkoord: impact op ondernemersklimaat

In het regeerakkoord zitten veel onderwerpen die van belang zijn voor TLN-leden, bijvoorbeeld aangaande het ondernemingsklimaat. Wat is bijvoorbeeld besloten in relatie tot fiscale maatregelen, handhaving, innovatie, concurrentiepositie en veiligheid?

TLN is positief over de verlaging van de vennootschapsbelasting (VPB) en inkomstenbelasting. In het algemeen betekent een vermindering van de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting dat er meer ruimte komt om te investeren en dat de Nederlandse concurrentiepositie en het vestigingsklimaat worden verbeterd. Een verlaging van de inkomstenbelasting betekent in het algemeen een hoger besteedbaar inkomen voor de consument, wat resulteert in economische groei.

Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt in stappen verlaagd van 25% naar 21% per 2021. Het tarief van de eerste schijf (tot 200.000 euro) gaat van 20% naar 16%. Voor de transport- en logistieke bedrijven die vallen onder de VPB betekent een lager tarief minder belasting, waardoor er dus meer geld beschikbaar komt voor de onderneming. De verlaging van het tarief van de eerste schijf betekent specifiek voor het MKB een verbetering van de investeringscapaciteit, met mogelijkheden om het eigen vermogen te versterken.

Vanaf 2019 wordt er een vlakkere structuur van de inkomstenbelasting met twee tarieven ingevoerd, met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Het basistarief is van toepassing op een inkomen tot 68.507 euro. Meer dan de helft van de transportbedrijven valt onder de inkomstenbelasting. Een relatief groot deel daarvan valt onder het hoge tarief. De verlaging daarvan betekent minder belasting, waardoor er dus meer geld beschikbaar komt voor de onderneming. Voor de ondernemers die nu onder het laagste tarief vallen, betekent de verhoging echter een lichte verslechtering van hun belastingsituatie.

Behalve de verslechtering van de belastingsituatie voor IB-ondernemers die nu in het lage tarief vallen, zijn er meer onderdelen uit het regeerakkoord die een nadelige invloed kunnen hebben op de belastingsituatie van een onderneming/ondernemer. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd, omdat deze aftrekpost vanaf 2020 wordt afgebouwd tot het tarief van de eerste schijf
  • De verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019
  • De energiebelasting gaat omhoog
  • De voorwaartse verrekening van verliezen in de VPB wordt beperkt tot 6 jaar (was 9 jaar)
  • De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik in de VPB wordt beperkt tot een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde (was 50%)

Handhaving

TLN verwelkomt het kabinetsvoornemen dat de diverse inspecties beter gaan samenwerken, zodat betere handhaving gepaard gaat met minder administratieve lasten en toezichtlasten. Tevens is TLN tevreden over het uitgangspunt dat het nieuwe kabinet, in lijn met het advies van de Raad van State, alleen de kosten voor vergunningverlening in rekening brengt aan de vervoerssector en de kosten voor toezicht en handhaving als overheidskosten beschouwt. Nog onduidelijk is hoe dit voornemen van het kabinet in de praktijk zal uitwerken. Daarover gaat TLN graag het gesprek aan met het kabinet.

Innovatie en topsectorenbeleid

TLN onderschrijft de mening van het kabinet dat (MKB-)ondernemers van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse economie en dat innovatie van groot belang is om die kracht ook vast te houden. Via onder andere de Topsector Logistiek heeft TLN daaraan in de afgelopen jaren meegewerkt. TLN wil echter wel meer duidelijkheid over de aangekondigde focus van het topsectorenbeleid. Immers, niet alle speerpunten van de sector zijn zomaar in te passen in thema’s als duurzaamheid of hightech. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de actielijn ‘Douane’ en de acties van het Neutraal Logistiek Informatie Platform, die van groot belang zijn voor de logistieke sector en daarmee voor de BV Nederland. TLN gaat daarom graag in gesprek met het kabinet over hoe we de aandacht voor de verdere versterking van de logistiek kunnen vasthouden.

TLN is positief over de aangekondigde stimulering van de samenwerking tussen het hogere onderwijs en het MKB. TLN heeft via het KennisDC Logistiek al een sterke samenwerking tussen het hbo en het logistieke bedrijfsleven opgezet en pleit ervoor dat deze aankondiging ook leidt tot nog meer resultaat voor de samenwerking in de logistiek.

TLN is tevens positief over het voornemen van het kabinet om het MKB sterker te betrekken bij het innovatiebeleid. Dat is een van de punten waar de Topsector Logistiek nog voortgang moet maken. Wel roept TLN het kabinet op om heel goed te kijken naar het effect van de MIT-regeling. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze regeling onvoldoende aansloot bij de wijze waarop het logistieke MKB innoveert. Beschikbare middelen bleven daardoor helaas onbenut. TLN wil daarom graag met het nieuwe kabinet in gesprek over hoe we deze middelen zodanig beschikbaar kunnen stellen dat het logistieke MKB grote stappen kan zetten op het gebied van innovatie.

Concurrentiepositie logistiek Nederland

Nederland speelt een sleutelrol in de wereldwijde economie door aanbieders en consumenten met elkaar te verbinden. Het belang van de logistieke sector voor de Nederlandse economie is immens (55 miljard euro en 813.000 arbeidsjaren). Het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. TLN is positief dat het kabinet in het regeerakkoord aangeeft dat de Nederlandse havens weer een gelijke uitgangspositie moeten krijgen ten opzichte van havens in de buurlanden. Het uitgangspunt dat de overheid alleen de kosten voor vergunningverlening aan bedrijven in rekening zal brengen en de kosten voor toezicht en handhaving als overheidskosten worden beschouwd, juicht TLN toe. TLN waarschuwt immers al jaren voor het nadelige concurrentiële effect van de hoge tarieven van (import)controles van bijvoorbeeld de NVWA.

Een andere belangrijke factor bij de keuze voor goederen via een bepaalde mainport te laten verlopen, is een efficiënte douaneafhandeling. Het georganiseerde bedrijfsleven heeft vorig jaar aangegeven dat de Nederlandse toppositie onder druk staat. Op verzoek van de staatssecretaris van Financiën heeft het bedrijfsleven samen met de Nederlandse Douane een verbeterplan ontwikkeld. TLN roept het nieuwe kabinet op de ambities te omarmen en waar nodig hierin te investeren.

Europa

Het regeerakkoord gaat ook in op de rol van Nederland binnen de Europese Unie (EU). Het kabinet erkent dat onze economie sterk afhankelijk is van een goed functionerende EU. Positief is TLN over het voornemen van het kabinet om zich actief in te zetten voor een gelijk speelveld voor bedrijven en werknemers in de EU. Onder andere door het aanscherpen van de detacheringsrichtlijn. Inzet van het nieuwe kabinet is: gelijk werk op dezelfde plaats moet beloond worden met gelijk loon.

Brexit

Op 29 maart 2017 heeft Groot-Brittannië (GB) de officiële procedure gestart om uit de EU te treden. Dit betekent dat de EU en GB 2 jaar de tijd hebben om tot nieuwe afspraken te komen, tenzij beide partijen het eens zijn dat de termijn wordt verlengd. Het afgelopen jaar is vooral gebruikt om tot afspraken te komen voor de ‘scheiding’, zoals de financiële voorwaarden van bestaande en toekomstige verplichtingen waaronder GB de EU kan verlaten. Nederland en GB hebben een uitstekende handelsrelatie. GB is na Duitsland de belangrijkste exportbestemming voor Nederland. De gevolgen van een Brexit zullen deze handelsrelaties enorm schaden. Voor de transport- en logistieksector is het behoud van goede en vlotte handelsrelaties tussen het Europese bedrijfsleven en GB van primair belang. Alleen TLN heeft al 600 leden die actief transportactiviteiten hebben op GB en daarnaast honderden logistieke dienstverleners die direct of indirect belang hebben bij de handel tussen de EU en GB.

De Brexit heeft een gigantische impact op Nederland als handels- en logistiek land. Het kabinet besteedt in het regeerakkoord verrassend genoeg weinig aandacht aan de Brexit. TLN onderschrijft wat er in het regeerakkoord staat, namelijk ’in het kader van de Brexit-onderhandelingen is het van belang dat de 27 EU-landen gezamenlijk blijven optrekken. Nederland zal zich daarvoor inzetten. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de positie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk‘. TLN roept het kabinet verder op dat Nederland zich maximaal moet voorbereiden om de impact van de Brexit te verzachten en de kansen die er zijn te benutten. Een vlot en efficiënt douaneproces – in brede zin – is daarbij van essentieel belang. Immers, de Brexit zal hoe dan ook betekenen dat importeurs en exporteurs te maken krijgen met douaneformaliteiten. TLN roept het kabinet op hierin te investeren en snel hiermee van start te gaan. Een goede voorbereiding kost immers veel tijd. Ook bij een eventueel uitstel van de Brexit zullen investeringen in een goed douaneklimaat zeer lonend zijn voor de positie van logistiek Nederland.

(Cyber)criminaliteit

Cybercriminaliteit is de grootste bedreiging voor de logistieke sector. De sector transport en logistiek is sterk afhankelijk van computers en systemen voor de planning en het vervoer van goederen. Data zijn essentieel voor een efficiënte aansturing van het logistieke proces. Het is cruciaal dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van gerichte ondersteuning van ondernemers in het kader van bewustwording en aanpak. Ondermijnende criminaliteit is bedrijfslevenbreed en ook in de transport- en logistieke sector een groot probleem. TLN benadrukt dat de aanpak zo effectief en efficiënt mogelijk moet plaatsvinden. De instelling van een ondermijningsfonds van 100 miljoen euro, eenmalig in het jaar 2018, biedt perspectief, maar een structurele aanpak is ook in de jaren daarna noodzakelijk.

Digitalisering

De ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering gaan snel; steeds meer apparaten zullen zelfstandig berichten uitwisselen en daarmee processen in gang zetten, zowel binnen als tussen bedrijven, het zogenaamde ‘internet of things’. Daarom is het belangrijk om te werken aan eenduidige digitale standaarden waarbij de veiligheid van gegevens goed geborgd is. In het regeerakkoord is opgenomen dat de overheid hiermee aan de slag gaat. Ook roept de overheid het bedrijfsleven (softwareleveranciers) op om hieraan deel te nemen. TLN ziet dat de uitwisseling van betrouwbare data een steeds belangrijker onderdeel wordt van onze dienstverlening/de dienstverlening van de leden, dus daarom wil TLN hier maximaal op inzetten.

Het regeerakkoord biedt ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij regionale samenwerkingsverbanden belangrijk zijn en het MKB meer ruimte krijgt om aan te haken (stimuleringsregeling en innovatiekredieten MKB worden uitgebreid). Tevens zal het nieuwe kabinet inzetten op een Europese digitale markt, om daarmee het digitaal zaken doen over de grenzen van de lidstaten heen te bevorderen. Dit is gunstig voor de sector transport en logistiek die internationaal zaken doen.

 

Eerder al schetste TLN de maatregelen uit het regeerakkoord op de volgende gebieden:

Gerelateerde onderwerpen

Brexit; Handhaving en controles buitenland; Belastingen en subsidies; Innovaties en trends in de logistiek; Criminaliteit; ICT