Grotere milieuzone centrum Rotterdam

Het college van B&W van Rotterdam heeft besloten tot vergroting van de huidige milieuzone in het stadscentrum per 1 januari 2016


Het college van B&W van Rotterdam heeft besloten tot vergroting van de huidige milieuzone in het stadscentrum per 1 januari 2016. De huidige zone is een beperkt gebied rond het kernwinkelgebied. Het college wil dit vergroten tot het gehele noordelijke gebied van de stad binnen de ring. Tegelijkertijd wordt de zone ook van toepassing op bestel- en personenauto’s. Dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto’s van voor juli 1992 zijn straks niet meer welkom in de milieuzone. Vanaf 1 januari 2018 worden, als het nodig is, de eisen voor dieselauto’s (personen en bestel) aangescherpt naar niet ouder dan 2005. De toegangseisen voor vrachtauto’s veranderen niet, maar blijven zoals in het landelijk convenant milieuzones is afgesproken minimaal Euro 4. Ook aan het ontheffingenregime verandert er niets.

TLN is kritisch over de voorgestelde maatregelen. TLN vraagt zich af of de vergroting van de omvang van de milieuzone voor vrachtauto’s past in de afspraken van het landelijke convenant milieuzones, dat in 2006 is getekend, door zowel Rotterdam als TLN. Dat convenant gaat uit van de wettelijke normen voor de concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Uit officiële rapportages over de luchtkwaliteit blijkt dat er in Rotterdam nog slechts op enkele plaatsen sprake van overschrijding is van de normen. Bovendien zullen deze overschrijdingen binnen enkele jaren zijn opgelost, omdat het wagenpark door natuurlijke vervanging steeds schoner wordt.

Positief is echter dat het maatregelenpakket dat burgemeester en wethouders voorstellen wel rekening houdt met het convenant op het punt van de toepassing van de milieuzone voor bestel- en personenauto’s. Die zijn immers verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de concentraties van PM10 en NO2 in de binnenstad. Daarmee worden zij, en dus ook de Rotterdammers zelf, terecht op hun medeverantwoordelijkheid voor schonere lucht aangesproken. Positief is ook dat het maatregelenpakket de landelijke uniformiteit van de toegangseisen voor vrachtauto’s niet aantast, door uit te blijven gaan van de in het convenant afgesproken minimale toegangseis van Euro 4. Zolang de gemeenteraad – die de plannen uiteindelijk moet vaststellen – niet aan deze positieve punten gaat tornen, is het totale maatregelenpakket van de gemeente voor TLN wel verdedigbaar. Wel moet het punt van de handhaving van de milieuzone goed worden ingevuld. Momenteel wordt de huidige milieuzone voor buitenlandse vrachtauto’s ten onrechte niet gehandhaafd. Zeker bij bestel- en personenauto’s is sprake van een aanzienlijk aandeel buitenlandse voertuigen. De ervaringen bij de toegangseisen voor vrachtverkeer op de Maasvlakte laten zien dat een sluitende handhaving zeer moeilijk te realiseren is.

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones