TLN schrijft reactie op mobiliteitsplan Zeeland

TLN schrijft inspraakreactie op het nieuwe mobiliteitsplan van de provincie Zeeland.

De provincie Zeeland werkt aan een nieuw provinciaal mobiliteitsplan voor de periode 2016-2028. TLN heeft het afgelopen jaar in diverse bijeenkomsten daarvoor haar wensen ingebracht. Verschillende daarvan zijn in het ontwerp-plan opgenomen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 januari 2016 het Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland vastgesteld, bestaande uit een Mobiliteitsvisie voor de lange termijn (tot 2028) en een bijbehorend Mobiliteitsprogramma voor de korte termijn (tot 2019).

Zeeland legt in het plan de ambities neer op het gebied van verkeer en vervoer, bedrijvigheid, toerisme en wonen en leven. Het plan moet de komende jaren de prioriteiten aangeven voor de investeringen van de provincie. Probleem is echter dat de financiele middelen van de provincie beperkt zijn.

Onlangs lag het Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland ter visie. TLN heeft in afstemming met het regiobestuur Zuid en verschillende actieve leden gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid en een schriftelijke reactie ingediend. Diverse onderwerpen zijn in de inspraakreactie aan bod gekomen, zoals; het kwaliteitsnet goederenvervoer, knelpunten op de hoofdinfrastructuur (A58, N62, N59), financiering van de infrastructuur, incidentmanagement en het parkeren van vrachtauto's.

Zo is TLN van mening dat het incidentmanagent bij incidenten op het hoofdwegennet drastisch moet verbeteren. Vooral op het traject van de Westerscheldetunnel en op de A58 hebben leden vaak het gevoel onnodig lang stil te staan als er een ongeluk of een ander incident is gebeurd. Verder is het voor TLN van belang dat de aansluiting van de verbrede Sloeweg (N62) op de Bernardweg-west ongelijkvloers wordt zoals oorspronkelijk ook voorzien.

Van belang is ook dat de Midden-Zeelandroute in de toekomst een hoofdroute blijft die gewoon door vrachtverkeer kan worden gebruikt. Hierover is in het verleden nog wel eens discussie over geweest. Tevens heeft TLN het belang van voldoende parkeerplaatsen voor vrachtauto's onder de aandacht gebracht en kritische kanttekeningen gemaakt bij het provinciale beleid om het doorgaande vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de provincie te weren.

Provinciale Staten stellen het definitieve plan naar verwachting op 3 juni 2016 vast.

Belangstellenden kunnen het Ontwerp Mobilitetsplan hier inzien; http://www.zeeland.nl/file/2368/download?token=WcYtnOpwBypdAnqvnIKdJHMQKnOQpuWkozuGGJ8rwH4 en http://www.zeeland.nl/file/2369/download?token=W4tm1S3QE--YJWtoKZrbqa5v_qT7sgvzsQAdYL8ocFQ

De inspraakreactie van TLN is op te vragen via: evdmeerendonk@tln.nl of 06-53997028

 

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Parkeerplaatsen