Persbericht - A27 Ring Utrecht wordt grondig aangepakt

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij met de keuze van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu om de A27 Ring Utrecht te verbreden naar 2X7 rijstroken.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij met de keuze van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu om de A27 Ring Utrecht te verbreden naar 2X7 rijstroken. Volgens de organisaties biedt dit voorkeursalternatief de beste oplossing voor de doorstroming van het verkeer. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid versterkt en zorgt deze oplossing voor een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit in de regio Utrecht. Bovendien is er voldoende geld en aandacht voor een goede inpassing van de snelweg, waardoor eventuele hinder voor de omgeving, natuur en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Afgelopen maandag 24 september heeft minister Schultz het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld. De A27 Ring Utrecht is een van de drukst bereden snelwegen van Nederland. Volgens berekeningen van TLN en EVO bedroeg de directe schade voor het vrachtverkeer als gevolg van de files op dit traject in 2010, zo'n 8 miljoen euro. De verbreding van de A27 is niet alleen belangrijk voor de aanpak van de files op de lange termijn, maar ook de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidhinder zijn gebaat bij een robuuste oplossing. Met dit voorkeursbesluit geeft de minister invulling aan deze eisen. ‘Dat verdient een groot compliment', vinden TLN en EVO.

Voorkeursalternatief
Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van 2x7 rijstroken, waarbij het doorgaande en regionale/stedelijke verkeer van elkaar wordt gescheiden. Lokaal verkeer aan de oostkant van de stad dat gebruik wil maken van de van de Ring A27, wordt hierdoor niet meer samengevoegd met het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt hierdoor veiliger afgewikkeld en stroomt beter door. Belangrijk bijkomend winstpunt is dat dankzij deze gekozen variant, de luchtkwaliteit in en rondom Utrecht ook verbetert.  

Aandacht voor omgeving, natuur en milieu
Volgens TLN en EVO is er in het voorkeursbesluit voldoende aandacht en geld beschikbaar voor het terugdringen van ondermeer eventuele geluidsoverlast en natuurcompensatie. Hiervoor is zelfs 15 miljoen euro extra uitgetrokken. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur