TLN verzoekt Eerste Kamer wet nadeelcompensatie te verwerpen

In een brandbrief aan de Eerste Kamer, verzoeken VNO-NCW en MKB Nederland mede namens TLN, om niet akkoord te gaan met de nieuwe wet nadeelcompensatie.  TLN is weinig gelukkig met deze regeling en wil dat de Eerste Kamer ingrijpt voordat het wetsvoorstel definitief wordt aangenomen.

Op 29 januari 2013 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Nadeelcompensatie. Deze wet moet straks voorzien in één uniforme regeling over vergoeding van door ondernemers geleden schade als gevolg van overheidsbesluiten. De meest bekende en ingrijpende besluiten voor transportondernemers zijn verkeersbesluiten waardoor omrijdkosten ontstaan. TLN is weinig gelukkig met deze regeling en maakt dat ook duidelijk via een brandbrief aan de Eerste Kamer.

De nieuwe wet moet meer duidelijkheid brengen wanneer een ondernemer recht heeft op een schadevergoeding als gevolg van een rechtmatig verkeersbesluit door de overheid. TLN is absoluut voorstander van meer duidelijkheid, maar de voorwaarden voor nadeelcompensatie zijn dusdanig hoog en ingewikkeld, dat het voor een ondernemer bijna onmogelijk is om succesvol een claim in te dienen. Zo heeft een ondernemer alleen recht op compensatie wanneer hij kan aantonen dat hij 15% of meer van zijn totale jaaromzet aan inkomsten derft. Daarnaast rust er een zware bewijslast die vereist dat ondernemers kunnen aantonen dat de gelede schade een direct gevolg is van de verkeersbelemmering. Een wirwar van cijfers en papieren volgt. Want wat is precies schade? Kortom, voor een ondernemer is het bijna ondoenlijk om zijn geleden schade succesvol terug te eisen.

In een laatste poging de wet in deze vorm tegen te houde, hebben de voorzitters van VNO-NCW en MKB Nederland, mede namens TLN, een brandbrief aan de fracties van de Eerste Kamer gestuurd. Verzoek is om de huidige wet af te wijzen en zodanig aan te passen dat ondernemers ook daadwerkelijkheid de mogelijkheid hebben om geleden schade terug te vorderen. (FL)

Lees hier de brief van VNO-NCW en MKB Nederland met bijlage

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur