Update: Uitgebreide reactie TLN kabinetsplannen

TLN heeft het regeerakkoord in detail bestudeerd en de maatregelen en gevolgen op een rijtje gezet. TLN ziet positieve elementen in het akkoord, maar maakt zich ook ernstig zorgen over de negatieve effecten voor de sector.

Op 29 oktober hebben de onderhandelaars Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) het regeerakkoord met de titel ‘Bruggen Slaan' gepresenteerd. TLN is zich bewust dat alle Nederlanders, inclusief het bedrijfsleven, offers moeten maken. Ook onze sector zal de dans niet ontspringen.

Om de belangen van onze sector zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van dit kabinet, heeft TLN de afgelopen maanden contact gehad met zowel alle politieke partijen als wel de onderhandelaars.

TLN heeft het regeerakkoord in detail bestudeerd en de maatregelen en gevolgen op een rijtje gezet. TLN ziet positieve elementen in het akkoord, maar maakt zich ook ernstig zorgen over de negatieve effecten voor de sector door de financiële maatregelen die u direct in uw portemonnee zult voelen.

Accijnsverhoging van 3 eurocent per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 worden de accijnzen op een liter diesel en LPG met 3 eurocent verhoogd. TLN vindt dit een onacceptabele maatregel. TLN vreesde de afgelopen maanden al dat in het kader van snelle bezuinigen, de accijnzen op brandstof zouden worden verhoogd. TLN heeft berekend dat de totale kostenstijging voor de transportsector circa 100 miljoen euro bedraagt.

Ondanks de inzet van TLN richting politiek, hebben we deze verhoging niet weten te voorkomen. TLN begrijpt dat het kabinet enorm moet bezuinigen en dat de accijnsverhoging per 1 januari 2014 reeds is ‘ingeboekt'. TLN zal de komende maanden echter alles op alles zetten om deze geplande maatregelen alsnog van tafel te krijgen of te kijken op welke manier onze sector kan worden gecompenseerd.

Kilometerheffing voor alleen vrachtauto's van de baan

De invoering van een kilometerheffing voor alleen vrachtauto's is serieus besproken aan de onderhandelingstafel voor het nieuwe kabinet. TLN is tegenstander van een kilometerheffing alleen voor vracht. TLN heeft de afgelopen weken de onderhandelaars en Tweede Kamer nadrukkelijk gewezen op de negatieve gevolgen van een kilometerheffing voor u als ondernemer.

Zeker in deze barre economische tijden, komt iedere kostenstijging dubbel zo hard aan. Een boodschap die met succes is overgenomen. Er komt geen kilometerheffing voor vrachtverkeer. TLN heeft hiermee een totale kostenstijging van circa 1 miljard euro voor de transportsector weten te voorkomen. Het nieuwe kabinet ziet in het kader van ‘Beter Benutten' van onze infrastructuur en aanleg van extra infrastructuur voldoende mogelijkheden om de files te bestrijden.

Verhoging Eurovignet voor oudere Euroklassen

In het regeerakkoord staat dat het Eurovignet ‘verder wordt toegespitst op schonere vrachtauto's. Eventuele meeropbrengsten worden geïnvesteerd in wegen. De betekenis hiervan is niet helemaal duidelijk, maar TLN denkt dat het kabinet de tarieven voor Euro 0 t/m 3 wil verhogen.

Kennelijk ziet men af van eerdere plannen om het Eurovignet op korte termijn af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de MRB. TLN is tegen een verhoging van de tarieven, maar is met het oog op de concurrentie met buitenlandse voertuigen wel voorstander van het handhaven van het Eurovignet.

Het is echter maar de vraag of de verhoging door gaat. De verhoging mag alleen worden doorgevoerd als alle andere Eurovignetlanden instemmen met deze maatregel. Tot nu toe is dat al jaren niet gebeurd en de verwachting is dat vooral België tegen zal stemmen.

Geen extra bezuinigingen op infrastructuur

TLN heeft er de afgelopen maanden op gehamerd dat verder bezuinigen op infrastructuur slecht is voor het herstel van de economie en duurzame groei. Deze boodschap is door het kabinet overgenomen. Er wordt niet verder bezuinigd op de aanleg en onderhoud van infrastructuur.

Daarnaast wordt gericht ingezet op de bereikbaarheid van de mainports Schiphol en Rotterdam, de greenports en de brainports. Zo wordt onder andere de Ring Utrecht aangepakt (wordt 2x7 baans) en komt er een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam.

TLN is blij met deze keuze van het kabinet Rutte II. Dit kabinet laat daarmee zien dat een goede infrastructuur van groot belang is voor het goed functioneren van de transportsector. Het is wel zo dat in de rijksbegroting 2013 van het vorige kabinet al een aantal bezuinigingen op vooral de (water)wegen is opgenomen. Deze bezuinigingen gaan helaas wel gewoon door.

Verhoging assurantiebelasting

Niet alleen de accijnsverhoging raakt transportondernemers in hun portemonnee. Ook de verhoging van assurantiebelasting naar 21% (was 9,7%) staat in het regeerakkoord. Deze maatregelen zal alle ondernemers en particulieren raken.

Ook de sector transport en logistiek kan een flinke kostenstijging tegemoet zien. Recent heeft TLN samen met een aantal collega brancheorganisaties en VNO-NCW een brandbrief naar de Kamer gestuurd waarin wordt aangedrongen om tegen de maatregel te stemmen.

Arbeid en Inkomen

Alle ondernemers in Nederland worden geconfronteerd met een verhoging van de WW-premie, Aof-premie en Zvw-premie. Het regeerakkoord gebruikt voor deze lastenverzwaring alleen macrobedragen voor het gehele bedrijfsleven. De exacte gevolgen voor onze sector zijn daardoor moeilijk te berekenen. Maar dat er sprake is van een lastenverzwaring, is helder.

Positief is, is dat de plannen om de eerste zes maanden WW/uitkering op werkgevers te verhalen niet doorgaan. Om de belastingheffing tussen ondernemers en werkgevers meer met elkaar in evenwicht te brengen, zullen de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden, worden versoberd of afgeschaft.

Douaneafhandeling wordt verbeterd

Positief is dat het kabinet belemmeringen voor het goederenvervoer verder wil wegnemen door ‘snelle en goede douaneafhandeling te bevorderen'. Welke maatregelen men hiervoor precies op het oog heeft is nog niet duidelijk, maar TLN zal hieraan uiteraard aan meewerken.

Reorganisatie Rijksoverheid - handhaving in het geding
In het regeerakkoord staat dat de overheid verder wordt ingekrompen. Zo moet de rijksoverheid ‘goedkoper, flexibeler en efficiënter gaan werken'. En worden ‘Beleid en uitvoering vereenvoudigd, toezichtstaken en adviesfuncties samengevoegd en bepaalde taken beëindigd'.

TLN maakt zich zorgen over deze verdergaande reorganisatie van de rijksoverheid. TLN vreest dat de nu al moeizame handhaving van wet- en regelgeving op het vlak van bijvoorbeeld overbelading, cabotage en rij - en rusttijden, nog minder prioriteit zal krijgen. Als de overheid minder gaat handhaven door bijvoorbeeld slimmer te controleren, is dat op zich prima. Maar TLN vindt wel dat een deregulering er niet toe mag leiden dat bedrijven die de regels aan hun laars lappen, vrij spel krijgen.

Duurzaam groeien en vernieuwen

TLN is blij met de aandacht van het kabinet voor arbeid en met name het creeeren van voldoende stageplekken. TLN ondersteunt dit beleid. Recent heeft TLN nog samen met VTL een oproep gedaan richting haar achterban. Verder worden de mogelijkheden verkend van co-financiering door het bedrijfsleven van het MBO-onderwijs (onder de noemer van een Techniekpact). 

TLN wordt nu al geconfronteerd met de situatie dat de opleiding van de beroepschauffeur (namelijk het behalen van het rijbewijs) gefinancierd wordt door de sector, dus vanuit private middelen. In tegenstelling tot de timmerman of loodgieter die met publieke middelen zijn diploma haalt. Verder korten op het MBO onderwijs van de transport- en logistieke sector is dan ook onwenselijk.

Tot slot. TLN heeft gemengde gevoelens over het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. Hoewel TLN een aantal slechte maatregelen heeft weten te voorkomen, neemt het nieuwe kabinet voor onze sector een aantal zeer ingrijpende maatregelen.

TLN beseft zich heel goed dat iedereen - ook onze sector - offers moet maken. Maar een aantal van deze maatregelen zijn - zeker in deze tijd waarin veel transportondernemers het erg zwaar hebben - niet te accepteren. TLN zal de komende tijd daarom gaan strijden om bepaalde maatregelen van tafel te krijgen of om in ieder geval compensatie te krijgen. Het is aan de politiek om de zorgen en wensen van onze sector serieus te nemen. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur