TLN wil werkgevers en werknemers snel duidelijkheid bieden over loonontwikkeling 2023

Op woensdag 28 september heeft de tweede ronde van het cao-overleg plaatsgevonden. In de eerste overlegronde heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) de vakbonden deelgenoot gemaakt van het dilemma van enerzijds de wens om te komen tot vernieuwing van de cao en anderzijds de behoefte om voor werkgevers en werknemers spoedig zicht te krijgen op de loonontwikkeling voor 2023. In het verlengde daarvan heeft TLN nu direct een aanbod aan de vakbonden gedaan.

Korte onderhandelingsperiode met afspraken over gezamenlijke toekomstagenda

Na intern overleg met de Sociale Commissie en het bestuur ziet TLN op dit moment vooral de meerwaarde van een korte onderhandelingsperiode, zodat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling voor 2023. Een belangrijk onderdeel van een te bereiken cao-resultaat is volgens TLN een gezamenlijke toekomstagenda voor het jaar 2023, dat in het teken staat van modernisering van de cao. Modernisering is immers een tijdrovend proces en laat zich niet vatten in enkele weken.
Door zich gezamenlijk met de vakbonden te committeren aan een toekomstagenda wil TLN al vroeg in 2023 van start kunnen gaan met gesprekken over belangrijke thema’s, zoals: werving en behoud van personeel, verbetering imago en zichtbaarheid van de sector, handhaving van wet- en regelgeving, gelijk speelveld, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, werkingssfeer en reikwijdte van de cao, standaard- versus minimum-cao, opbouw van het loonhuis en basisloon versus toeslagen en vergoedingen. Deze gesprekken moeten in september 2023 zijn afgerond.

Loonbod en scholing

Om snelheid in het onderhandelingsproces te houden, heeft TLN voorgesteld om een 1-jarige cao af te sluiten met een looptijd van 1-1-2023 tot 1-1-2024, waarbij de lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen per 1 januari 2023 worden verhoogd met 5%. TLN heeft tevens voorgesteld om de verblijfskosten per 1 januari 2023 te verhogen overeenkomstig de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, doch niet meer dan 5%.

Tenslotte heeft TLN voorgesteld om alle cursustijd, in het kader van een te volgen Code 95 training/TCVT, te vergoeden tegen 100% (waarbij deze uren niet meetellen voor het bepalen van de overuren of in aanmerking komen voor een toeslag voor werken op zaterdag of zondag).

Datum volgend overleg: 6 oktober

De vakbonden hebben aangegeven dat zij op dit moment geen mandaat hebben om nu tot een cao-akkoord te komen met een beperkt aantal onderwerpen. Zij houden dan ook vooralsnog vast aan alle ingediende voorstellen. Partijen hebben besloten om het cao-overleg voort te zetten op 6 oktober aanstaande.

Op onze website is meer informatie te lezen over de cao-onderhandeling met betrekking tot het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.