Uitstel vrijstellingsregeling C-rijbewijs

De nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor zero emission bestelauto’s tot 4.250 kg zal pas in maart 2019 van start gaan. Het ministerie van IenW heeft dat bekendgemaakt.

​De nieuwe regeling geldt voor volledig elektrisch aangedreven bestelauto’s voor goederenvervoer (zonder aanhangwagen) tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Hiervoor is nu een C-rijbewijs nodig. Op basis van de nieuwe regeling mogen deze voertuigen, die ook vrijgesteld worden van de tachograafplicht, binnen Nederland met een B-rijbewijs worden bestuurd. Bestuurders hebben daarvoor wel een aanvullende rijopleiding van 5 uur nodig.

Hard nodi​​g

TLN maakt zich samen met andere organisaties al lange tijd hard voor de komst van een nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs. Deze is nodig om de invoering van volledig elektrische (nul emissie) bestelauto’s in binnenstedelijke gebieden te versnellen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanwege het zware accupakket gaan elektrische bestelauto’s al snel over de gewichtsgrens van 3.500 kg heen waardoor de inzet van dure en schaarse chauffeurs met een C-rijbewijs nodig zijn. Samen met de hoge aanschafprijs zorgt dit voor een concurrentienadeel ten opzichte van conventionele bestelauto’s. Om de business case voor deze voertuigen rond te krijgen, is een vrijstelling van het C-rijbewijs hard nodig. Het past ook in de afspraken die overheid en organisaties met elkaar gemaakt hebben in het kader van het Klimaatakkoord en het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Goedgeke​​urd

Voor de nieuwe regeling is toestemming van de Europese Commissie vereist. Vorig jaar heeft de Commissie met een verzoek hiertoe ingestemd. Begin dit jaar was de verwachting dat de nieuwe proef op 1 november van dit jaar zou starten. Deze datum bleek tot teleurstelling van TLN helaas niet haalbaar. Tijdens een recente bijeenkomst heeft het ministerie van IenW aangegeven dat de benodigde wijzigingsbesluiten voor het aanpassen van de rijbewijsregelgeving en het arbeidstijden besluit voor de ontheffing van de tachograafplicht door de ministerraad zijn goedgekeurd. Ze moeten hierna nog langs de Tweede Kamer en de Raad van State. In de komende maanden vindt er ook overleg plaats over de precieze vormgeving van de benodigde rijopleiding. TLN is daar nauw bij betrokken. De verwachting is dat de nieuwe regeling in maart 2019 in werking zal treden. De einddatum voor de proef waar bedrijven zich voor kunnen aanmelden, is door de Commissie vastgesteld op 31 december 2022.

Nieuwe rijbewijsrichtlijn

In de afgelopen jaren is er ook in Brussel gesproken over een mogelijke aanpassing van de rijbewijsregelgeving voor elektrisch aangedreven bestelauto’s. Deze is inmiddels gepubliceerd. In de nieuwe rijbewijsrichtlijn mogen lidstaten zelf bepalen of ze het gewicht voor deze categorie voertuigen (met B-rijbewijs) mogen verhogen naar 4.250 kg. Ondanks de nieuwe EU-wetgeving heeft IenW ervoor gekozen om de pilot toch door te zetten. Deze is in een vergevorderd stadium en kan binnen een half jaar worden ingevoerd. Het omzetten van de EU-rijbewijsrichtlijn naar nieuwe rijbewijsregelgeving in Nederland zou veel langer duren. Met de pilot kan ook veel ervaring worden opgedaan waarmee deze aan het einde naadloos kan overgaan in een definitieve regeling.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs