Wetgeving ter vervanging van Wet DBA

Eind vorig jaar heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de opvolging van de Wet DBA en de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen over de inzet van zzp’ers.

Het streven is dat de nieuwe regelgeving per januari 2021 in werking treedt.

​In het kort gaat het om de volgende vier onderwerpen:

  • Via een webmodule dienen opdrachtgevers zekerheid te krijgen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. De verwachting is dat deze webmodule eind 2019 gereed is
  • Verduidelijking van het begrip gezag wordt nagestreefd doordat in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst een verduidelijking van het begrip is opgenomen
  • Om bescherming te bieden aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil het Kabinet dat het niet langer mogelijk is om zelfstandigen in te huren met een laag tarief. Gedacht wordt aan een tarief tussen de 15 en 18 euro per uur. Onder dit tarief dient er sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst. De uitvoering van deze maatregel loopt vertraging op vanwege Europese wetgeving die dit belemmert
  • Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt een mogelijkheid gecreëerd voor een opt-out voor de loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. Zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief (75 euro per uur) kunnen daarvoor kiezen ondanks het aanwezig zijn van een dienstbetrekking

Naast deze maatregelen komt er ook nog een onderzoek naar de arbeidsmarkt en de positie van zelfstandigen in brede zin. Daarbij wordt gekeken naar het arbeidsrecht, de ondernemersovereenkomst, de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

Duidelijkheid vooraf

Voor wat betreft de inzet van zzp’ers is TLN van mening dat duidelijkheid vooraf mogelijk moet blijven zonder teveel administratieve rompslomp. En dat er in de webmodule ruimte moet zijn voor sectoraal maatwerk. In de transport- en logistieke sector moet het zwaartepunt van de beoordeling liggen op gedane investeringen in materieel en het bezit van een eigen NIWO-vergunning. De inspanningen van TLN zijn erop gericht om voor elkaar te krijgen dat er dan geen loonheffing en werknemerspremies betaald hoeven te worden.

Handhaving

Tot 1 januari 2020 zal het toezicht van de Belastingdienst zich enkel concentreren op kwaadwillenden. Verder zal de Wet DBA niet worden gehandhaafd. Wat er na 1 januari 2020 gaat gebeuren met de handhaving is op dit moment nog niet duidelijk.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord