4GS Money Transport Van At Amsterdam East The Netherlands 2018

Categorieën gedeeltelijk uitgezonderd van het ATB Vervoer

Informatie over voertuigen die gedeeltelijk uitgezonderd zijn van het ATB Vervoer

Welke categorieën zijn gedeeltelijk uitgezonderd van het ATB Vervoer?

 • Voertuigen ingezet door de overheid voor niet met particuliere vervoersondernemingen concurrerend wegvervoer.
 • Goederenvervoer met voertuigen ingezet door bedrijven in de bos- land- en tuinbouw, veeteelt en visserij voor eigen bedrijvigheid binnen 100 km rond vestigingsplaats van het bedrijf.
 • Land- en bosbouwtrekkers voor land- en bosbouwwerkzaamheden, binnen 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf dat deze voertuigen bezit, huurt of least.
 • Voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane max. massa < 7,5 ton, die worden gebruikt voor universele postdiensten of voor het dragen van materiaal, machines of apparatuur die de bestuurder beroepshalve gebruikt, binnen 50 km van de eigen vestigingsplaats en mits niet de hoofdactiviteit.
 • Voertuigen voor autorijlessen- en examens die worden gebruikt met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs of een getuigschrift van vakbekwaamheid, op voorwaarde dat voertuigen niet worden gebruikt voor het commerciële vervoer van goederen of personen.
 • Voertuigen die worden gebruikt in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming van overstromingen, diensten met betrekking tot water,- gas of elektriciteitsvoorziening, onderhoud van en toezicht op wegen, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval en de verwijdering daarvan, diensten van telegrafie en telefonie, radio- en tv-uitzendingen, evenals voor de opsporing van zend- of ontvangstapparatuur voor radio en tv.
 • Vervoer van circus- of kermismateriaal met speciaal daarvoor uitgeruste voertuigen.
 • Speciaal voor mobiele educatieve projecten uitgeruste voertuigen.
 • Voertuigen voor het ophalen van melk op de boerderijen en terugbrengen van de melk bussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen.
 • Speciaal voor geld- en/of waardetransporten uitgeruste voertuigen.
 • Voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of slachtafval.
 • Voertuigen uitsluitend gebruikt op wegen binnen hub-faciliteiten, zoals havens, intermodale overslagcentra en spoorwegterminals, voor zover dit vervoer plaatsvindt binnen een straal van 5 km.
 • Voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen gebruikt worden binnen een straal van ten hoogste 50 km.

Samenvatting normen voor de categorieën vervoer die gedeeltelijk zijn vrijgesteld van het ATB Vervoer (Normen komen uit ATB Vervoer en Arbeidstijdenwet.)

 • Rijtijd: niet van toepassing.
 • Pauze/onderbreking: 30 minuten bij een arbeidstijd langer dan 5,5 uur en 45 minuten bij een arbeidstijd langer dan tien uur, splitsbaar in perioden van een kwartier.
 • Dagelijkse rust: dagelijkse rust minimaal elf uur aaneengesloten (Een keer per week acht uur toegestaan indien noodzakelijk).
 • Dagelijkse rust na nachtdienst: minimaal twaalf uur aaneengesloten na een nachtdienst van twaalf uur.
 • Wekelijkse rust: dagelijkse rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur, minimaal veertien uur (Een keer per week acht uur toegestaan indien noodzakelijk).
 • Rust na een reeks nachtdiensten: wekelijkse rust minimaal 36 uur aaneengesloten of 72 uur per veertien dagen, op te splitsen in blokken van minimaal 32 uur. Na drie of meer achtereenvolgende nachtdiensten rust minimaal 46 uur aaneengesloten.
 • Nachtarbeid algemene regeling: nachtelijke uren per twee weken (nacht = tussen 00.00 en 06.00). Maximaal tien uur arbeid per nachtdienst indien arbeid wordt verricht tussen 01.00 en 05.00, bij collectieve regeling uit te breiden naar twaalf uur.
 • Meer nachtdiensten specifieke sectoren: maximaal 52 nachtdiensten per zestien weken én 140 nachtdiensten per 52 weken, of maximaal 38 nachtelijke uren per twee weken. Deze regeling mag worden toegepast in de volgende sectoren indien noodzakelijk:
  -Vervoer van brood- en bakkerij producten.
  -Vervoer van goederen van en naar distributiecentra, terminals of luchthavens.
  -Grensoverschrijdend vervoer van bloemen, planten, bloembollen, boomkwekerijproducten, groente en fruit.
  Vervoer ten behoeve van het onderhoud en de aanleg van wegen en railverbindingen.
 • Vrijstelling van het maximum aantal nachtdiensten specifieke sectoren:
  -Vervoer van levende dieren.
  -Vervoer van ochtendkranen.
  -Vervoer van postzendingen en -pakketten.
  -Collectief binnenlands vervoer van bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten.

Dit is van toepassing indien hierover in collectief overleg overeenstemming is bereikt.

Arbeidstijd definitie: arbeidstijd = alle gewerkte uren met uitzondering van beschikbaarheidstijd (bijvoorbeeld tijd doorgebracht naast de bestuurder bij dubbele bemanning) en voorziene wachttijd (bijvoorbeeld bij laden lossen, indien de duur vooraf bekend is) . Ook vakantiedagen en ziektedagen tellen mee als arbeidstijd. Atv-dagen, feestdagen en opgenomen tijd-voor-tijd dagen tellen niet als arbeidstijd.

Arbeidstijd: maximale wekelijkse arbeidstijd 60 uur per week. Per 26 achtereenvolgende weken gemiddeld 55 uur per week (tot 23 maart 2011, vanaf die datum wordt het 48 uur).

Zondagsarbeid: uitgangspunt: geen arbeid op zondag. Vloeit het voort uit de aard van de arbeid dat er op zondag wordt gewerkt en zijn werkgever en werknemer dit overeengekomen, dan minimaal dertien vrije zondagen per jaar. Vloeit het voort uit de bedrijfsomstandigheden dat er op zondag wordt gewerkt, dan is instemming van de OR nodig en de individuele instemming van de werknemer per keer dat er gewerkt moet worden. Ook minimaal dertien vrije zondagen per jaar. (Afwijkingen mogelijk in collectieve regeling.)