Fruit and food distribution. Truck loaded with containers full of apples ready to be shipped to the market.

Deelmarkt Agrarisch Vervoer

Agrarisch vervoer omvat een groot aantal vervoersstromen. Binnen deze deelmarkt valt het vervoer van bijvoorbeeld mest, onbewerkte producten (hooi, stro, aardappelen, suikerbieten, et cetera) en bewerkte producten (grondstoffen voor diervoeders).

Veel van deze producten zijn uiteindelijk bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. Geen wonder dat kwaliteitsbesef bij vervoerders van agrarische producten hoog in het vaandel staat.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Agrarisch vervoer: ​

  • behartigt de belangen van de aangesloten leden;
  • voert periodiek overleg met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, NVWA en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met andere ketenpartners zoals LTO en Nevedi;
  • levert een actieve bijdrage aan het GMP+ certificeringssysteem (diervoeders);
  • adviseert en informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Toekomstige mestwetgeving
De Meststoffenwet vindt zijn oorsprong in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De voorschriften om mesttransporten te verantwoorden zijn steeds uitgebreider en complexer geworden. Naast dat dit de begrijpbaarheid van de wetgeving niet ten goede komt ondermijnt het ook het draagvlak voor de regelgeving. Hiernaast beschikken we tegenwoordig over technieken die voorheen niet bestonden, maar wel kunnen bijdragen aan een betere verantwoording. Alles bij elkaar opgeteld waren dit redenen voor de overheid om te gaan werken aan een vereenvoudiging van de mestwetgeving.

Keurmest
Keurmest is een certificeringssysteem voor de mestketen. Het systeem richt zich op producenten (veehouders), handel en verwerking en gebruikers (akkerbouw, vollegrondgroenteteelt). Boeren, mesttransporteurs, mesthandelaren en mestverwerkers tonen door middel van certificering aan dat ze bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen.

​TLN, LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank willen als sector met dit nieuwe certificeringssysteem werken aan een transparante mestketen. Aanleiding is de grootschalige mestfraude waarover in 2017 werd bericht. Door te laten zien dat de zaken op orde zijn, kan de sector het negatieve imago van zich afschudden. Certificering geeft ketenpartijen op termijn naar verwachting meer ruimte in de wet- en regelgeving en financiering.

Een duurzame mestketen sluit aan bij de visie van minister Schouten van Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op Kringlooplandbouw, circulaire of groene economie en hoge kwaliteit van onze Nederlandse landbouwketens en werkwijze. De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de duurzame mestketen. Het door minister Schouten goedgekeurde plan van aanpak moet zorgen voor de bouw van een solide mestketen.

In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van het certificeringssysteem. Het concept certificatievoorschriften is inzichtelijk. In 2020 kunnen bedrijven in de mestketen zich laten certificeren.

Lees meer over mesttransport bij het onderwerp Dierlijke mest.

GMP+

Redesign GMP+
Het diervoederkwaliteitssysteem GMP+ bestaat 25 jaar. In die 25 jaar zijn de sets van voorschriften enkel gegroeid en is van lieverlee de behoefte ontstaan aan een vereenvoudigd begrijpelijker systeem. Daarom werkt GMP+ International aan een ‘redesign’ van het systeem, met meer doelvoorschriften dan middelenvoorschriften, eenvoudiger taalgebruik, betere indeling van documentatie, etc. etc. TLN is betrokken bij de invulling van deze ‘redesign’.

Onderzoek diervoederketen
TLN verkent de ketens waarin haar leden actief zijn. Dit levert inzichten in over de keten an sich en de kansen en bedreigingen die er voor TLN leden liggen in die ketens. Ook voor de diervoederketen is een verkenning uitgevoerd. TLN gebruikt deze verkenning om met betrokken deelmarktbesturen de toekomst binnen de diervoederketen te verkennen.

Lees meer over GMP+/ diervoedertransport bij het onderwerp Diervoedervervoer.

Leden en bestuur

Bij de deelmarkt agrarisch vervoer zijn ongeveer 600 leden aangesloten. Een deel van de leden is actief in het internationaal transport. De deelmarkt heeft geen bestuur maar kent wel zogenoemde kerngroepen. Momenteel kent de deelmarkt Agrarisch vervoer de Kerngroep Mest en de Kerngroep GMP+.

Hoe kan ik lid worden?

Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je contact opnemen met deelmarktsecretaris Frank van den Eijnden, tel. 088-45 67 195 of mail naar agrarisch@tln.nl. ​