Wat doet de deelmarkt voor u?

Bekijk op deze pagina de speerpunten van TLN waarop de deelmarkt Afvalstoffentransport zich richt.

1. Besluit melden en Wet Milieubeheer hoofdstuk Afvalstoffen

Deze wet- en regelgeving dateren van 2011 en regelen de verplichte meldingen aan het LMA (Landelijk meldpunt Afvalstoffen), de verplichte registratie van vervoerders en inzamelaars, de begeleidingsbrief en andere aanverwante zaken.
TLN is deelnemer van het Branche-overleg van het LMA, waarin andere brancheverenigingen en handhavers zitting nemen. Praktijkproblemen worden hier besproken.
Heel handig is het overzicht van veelgestelde vragen op de site van het LMA. 

2. Arbocatalogus

De generieke Arbocatalogus Transport en Logistiek, alsmede de Arbocatalogus transport en inzamelen van afval zijn onderdeel van het Oplossingenboek van STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek). Eind 2016 loopt de geldigheidstermijn af. Zowel werkgevers als werknemers zullen zich in 2016 moeten buigen of ze de Arbocatalogus wensen aan te passen. Voor het oplossingenboek, zie de website van het STL.

3. Elektronische begeleidingsbrief Afval (EBA)

TLN heeft samen met de afvalketen in 2014 de Elektronische Begeleidingsbrief Afvalstoffen (EBA) ontwikkeld. De EBA gaat nog een stap verder dan de digitale begeleidingsbrief. Dat is in feit verplichte begeleidingsbrief op een digitale gegevensdrager, zoals tablet, boordcomputer of Smartphone. De digitale begeleidingsbrief zegt niets over hoe de schakels deze informatie “achter de schermen” met elkaar uitwisselen. Dat doet de EBA wel. Na een aarzelend begin is in 2015 en 2016 gelbleken dat steeds meer bedrijven in de keten (gaan) werken met deze open Standaard. Voor meer informatie, zie de website van EBA. 

4. Brussel: internationale registratie van vervoerders

Voor het vervoeren en inzamelen van afval is registratie verplicht. Dit is opgenomen in de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De NIWO beheert deze nationale registratie op de zogenaamde VIHB-lijst. Iedere EU-lidstaat is verplicht een registratie bij te houden, maar er bestaan enorm veel verschillen tussen de landen. De deelmarkt pleit dan ook in Brussel voor een harmonisatie in de registratie, dus een Europees model, waarbij er ook nog sprake is van wederzijdse erkenning. Ben je in Nederland geregistreerd, dan moet je zonder extra eisen in Duitsland kunnen werken en andersom. Hoewel de Europese Commissie al eerder had aangegeven onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheid voor wederzijdse erkenning TLN zal in 2016 wederom gaan lobbyen om meer vaart in dit proces te krijgen.

5. Informatie en advies

TLN beschikt over zeer veel kennis op het gebied van nationaal en internationaal afvaltransport. Veel leden vinden dan ook de weg naar de TLN-adviseurs. Dat geldt ook voor het aanpalende terrein 'Vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR)', waaronder ook een deel van gevaarlijke afvalstoffen valt.

6. Afvallogistiek en circulaire economie

De deelmarkt is in overleg met het ministerie van ILT om te komen tot een Green deal Afvallogistiek. De deelmarkt wil graag een voortrekkersrol spelen als het gaat om een schone, slimme en veilige afvallogistiek in binnenstedelijke gebieden. In 2015 is hierop vooruitlopend een Toekomstvisie opgesteld. 

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten