Wat doet de deelmarkt voor u?

Bekijk op deze pagina de speerpunten van TLN waarop de deelmarkt Agrarisch vervoer zich richt.

Toekomstige M​​​estwetgeving​

Het Ministerie van Economische Zaken werkt een wijziging van de meststoffenwet uit. Met het eventueel wegvallen van dierrechten in 2015 bestaat de kans dat het mestoverschot in Nederland toeneemt a.g.v. toename van het aantal landbouwhuisdieren. Het ministerie stuurt er op aan om veehouders met een bedrijfsoverschot verplicht te stellen mest te ‘verwerken’- de zogenaamde mestverwerkingsplicht. 

Praktisch komt dit neer op een verplicht percentage mest dat geëxporteerd moet worden (niet op de Nederlandse bodem terecht komen). Dit heeft ook consequenties voor intermediairs. Wanneer de wijziging ingaat per 1 jan. 2014 betekent dit o.a. voor:

  • o​vereenkomsten: veehouders, bewerkers en verwerkers worden geacht overeenkomsten met elkaar af te sluiten t.b.v. de verwerking van mest,
  • administratie: VDM’s kunnen dienen als een mestverwerkingsovereenkomst,
  • bewerking: de vraag naar bewerkingsmethoden om de mest exportwaardig te maken neemt waarschijnlijk toe,
  • boetes: aan het eind van ieder kalenderjaar worden bij veehouders, bewerkers en verwerkers de hoeveelheden verwerkte mest (kg fosfaat) vergeleken met de in overeenkomsten vastgelegde hoeveelheden. Een tekort aan verwerkte mest levert een boete van Euro 11/kg fosfaat op.

Meer informatie over de toekomstige mestwetgeving is beschikbaar via Frank van den Eijnden: fvdeijnden@tln.nl, tel. 088 456 71 11​​

Registratie di​​erlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten (dbp) zijn producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Deze kunnen nog wel voor bijvoorbeeld verwerking in diervoeders of biovergisting in aanmerking​ komen.

Transporteurs die dierlijke bijproducten (dbp) vervoeren dienen zich te registreren bij NVWA en zich te houden aan regels omtrent het vervoer van dbp.

NVWA let er sinds 1 september 2013 extra op of bedrijven die met dbp werken geregistreerd staan. Registratie verloopt via de NVWA website.

Versoepeling R&O r​​egimes GMP+

Diverse TLN-leden hebben te kennen gegeven dat ze in de praktijk reinigingsregimes tegen komen die ze overdreven zwaar vinden en die voorheen ook minder streng waren (regime is nu bijv. B waar regime A praktisch gezien moet volstaan). Dit heeft o.a. te maken met de samenwerking die GMP+ is aangegaan met andere kwaliteitschema’s binnen de International Database Transport (for) Feed (IDTF) – de database met reinigingsregimes. TLN wil GMP+ wijzen op deze verzwaring en brengt producten in kaart waar dit voor geldt. 

Bent u van mening dat een product binnen GMP+ een te zwaar reinigingsregime kent? Meld dit dan met de onderbouwing waarom u dat vindt aan Frank van den Eijnden: fvdeijnden@tln.nl

Certificering verv​oer Biomass

Steeds meer wordt biomassa gebruikt als bron voor de productie van bio-energie. In de laatste jaren is er een hele industrie ontwikkeld om dit type energie. GMP+ International heeft hier op ingespeeld en heeft zomer 2013 het Responsible Biomass Certification Scheme geïntroduceerd. Dit is een compleet systeem voor de borging van de kwaliteit van de biomassa producten in alle schakels van de keten.

Ook transporteurs van co-producten kunnen zich certificeren. Meer informatie: GMP+ RBA (Responsible Biomass Assurance)​​​

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten