Wat doet de deelmarkt nog meer voor u?

Bekijk op deze pagina de speerpunten van TLN waarop de deelmarkt Bouwmaterialen zich richt.

​1. Ondernemerschap

Het bestuur van de deelmarkt Bouwmaterialenvervoer heeft ten aanzien van ondernemerschap/samenwerking in haar beleidsplan opgenomen: 'het bevorderen van samenwerking tussen vervoerders en samenwerkingsverbanden met vervoerders en verladers in de bouwwereld en bevorderen van beter ondernemerschap.'

Zo is als eerste stap het bestaande keurmerk Transport en logistiek uitgebreid met een specialisatie bouwmaterialenvervoer dat vooral gericht op veilig werken.

De doelen die het bestuur voorstaat met het keurmerk zijn:

  • verhogen kwaliteit ondernemerschap (met stip bovenaan)
  • aanbieden van tegenhanger voor het VCA-certificaat*
  • verhogen imago/herkenbaarheid van de deelmarkt

Daarnaast is het bestuur al jaren bezig via diverse bijeenkomsten het onderwerp 'ondernemerschap' bij de leden onder de aandacht te brengen. Ook hoopt het bestuur in 2016 een praktijkgerichte opleiding voor ondernemers in het bouwmaterialenvervoer te kunnen aanbieden. Tenslotte is het rapport uit 2012, naar aanleiding van onderzoek door TLN en TNO, 'Kansen voor bouwmaterialenvervoerders, adviezen voor uw ondernemerschap' een prima basis om als vervoerders eens goed na te denken over de kansen die er liggen in de bouw.

* Veilig werken VCA
De VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, een veiligheidskeurmerk, oorspronkelijk afkomstig uit de petrochemie, maar de laatste jaren steeds meer ingezet in de bouwwereld. Vervoerders, zoals verhuizers, kiepautobedrijven, afvalvervoerders en bouwmaterialenvervoerders worden in toenemende mate door de opdrachtgever verplicht VCA te gaan halen. Om direct invloed te kunnen uitoefenen op het VCA-systeem is TLN lid geworden van SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). Ons doel hierbij is om de VCA-systematiek meer branche specifiek te maken. Voor meer informatie kijk op www.vca.nl.

2. Arbeidsomstandigheden

Voor bouwmaterialenvervoer zijn de belangrijkste risico's opgenomen in de Arbocatalogus Transport en Logistiek die op zijn beurt weer onderdeel uitmaakt van het Oplossingenboek van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Hierin staan alle arbeidsrisico's in onze sector, incluis de onderdelen waarover met werknemers overeenstemming is bereikt door middel van de Arbeidscatalogus. De Inspectie SZW zal de Arbocatalogus bij controles als referentie gebruiken.

Meer informatie over keuringen materiaal/materieel:

3. Bouwlogistiek

Dit gaat verder dan het vervoer van a naar b, wat het merendeel van de leden uitvoert. Dat vervoer is een zeer belangrijke schakel in de bouwketen en moet exact aansluiten op de logistiek op de bouwplaats en de bouwprocessen zelf en uiteraard ook omgekeerd. We weten dat er in de gehele bouwketen enorm veel tijd en geld wordt verspild (de zogenaamde faalkosten), doordat die afstemming niet goed is.

Om alle relevante partijen dichter bij elkaar te brengen en kennis te laten uitwisselen en projecten gericht op efficiënter bouw(logistieke) processen uit te voeren, is op initiatief van TLN en Bouwend Nederland, het platform Logistiek in de bouw opgericht. Hierin zijn naast brancheverenigingen ook Connekt, TNO en diverse opleidingsinstituten vertegenwoordigd. Momenteel loopt het TKI-project 4c in bouwlogistiek, dat er vooral op is gericht om de voordelen van bouwlogistieke oplossingen inzichtelijk te maken. Met als doel ze ook in volgende projecten in te kunnen zetten.

4. Cijfers over de bouw en het bouwvervoer

Bouwvervoer

De deelmarkt Bouwmaterialenvervoer houdt per kwartaal een conjunctuurenquête onder haar leden. De resultaten worden per nieuwsbrief naar de leden van de deelmarkt gestuurd.

Aannemers

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) houdt onder 440 aangesloten aannemers een maandelijks onderzoek naar de orderportefeuille. Ook deze resulaten worden maandelijks gestuurd naar de deelmarktleden.

Overig

Informatie over bouwen, bouwvergunningen, gegevens van architecten enzovoorts staat op de website van het CBS.

5. Vakbekwaamheid autolaadkraanmachinist

Uitsluitend laden en lossen

Laden en lossen houdt in: het oppikken direct naast de auto op de laadbak of het plaatsen van de lading direct naast de auto op de grond. Zodra je lading op een steiger of een verdieping moet plaatsen of een lantaarnpaal moet plaatsen in het gat enzovoort, bent u aan het hijsen! De Arbowet vereist dat de bediener van een autolaadkraan die uitsluitend wordt gebruikt voor laden en lossen deskundig dient te zijn. Er wordt dus geen specifieke opleiding/diploma verplicht. Het is echter wel raadzaam de chauffeur die de autolaadkraan bedient een (interne) opleiding te laten volgen.

Autolaadkraan (met hijsen)

Zodra de autolaadkraan wordt gebruikt voor hijsen, is een persoonscertificaat (TCVT-certificaat) verplicht. Sinds 2002 is het mogelijk een officieel TCVT-certificaat autolaadkraan met hijsfunctie te halen in zes dagen, terwijl voorheen een zesweekse opleiding de enige mogelijkheid was.

Geldigheid

Na het behalen van het certificaat moet in een logboek worden bijgehouden hoe de praktische ervaring zich ontwikkelt. Na vijf jaar wordt bepaald of het deskundigheidsbewijs kan worden verlengd. Zowel de cursus laden en lossen als de cursussen hijsen en applicatiecursus hijsen, met TCVT-certificaat, zijn SOOB-gesubsidieerd.

Opleidingsinstituten

Aanvulling veilig werken op hoogte

In de tijd dat u dit stukje leest over veilig werken op hoogte werken meerdere chauffeurs in Nederland in een onveilige situatie op hoogte. Het klimmen op de laadvloer en vooral de lading erop is geen uitzondering, bijvoorbeeld bij het zekeren of lossen van de lading. In veel gevallen kunnen goede en duidelijke afspraken met de opdrachtgever ervoor zorgen dat er van beide kanten aandacht is voor dit onderwerp en dat er voorzieningen worden getroffen, zoals steeds vaker bij laadadressen het geval is. In de Arbocatalogus die eind 2016 afloopt, hebben partijen, werkgevers en werknemers, afgesproken onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het werken op hoogte, zeker bij bouwmaterialenvervoer, veiliger te maken. Halverwege 2015 heeft oud-eigenaar van Wibbelink Transport in Goor, Rijk Wibbelink, opdracht gekregen van het deelmarktbestuur om deze materie te onderzoeken. Tientallen interviews en bedrijfsbezoeken verder komen zij in de bestuursvergadering van 9 maart 2016 met hun voorlopige conclusies. Deze zullen daarna worden gedeeld met de leden.

6. Vastzetten lading

Goed stuwen en op de juiste wijze vastzetten van de lading is een essentieel onderdeel voor een goed en veilig transport. Helaas schort het daar in de praktijk nogal eens aan. Veel ongevallen met vrachtauto's vinden hun oorzaak in ontoereikende ladingzekering. De daaruit voortvloeiende ongevallen zorgen vaak voor hoge schades, lange files en dito kosten bij mens, materieel en lading. Daarnaast bezorgen ze de sector een negatief imago.

In de afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van ladingzekering niet stilgestaan. Er zijn nieuwe Europese normen gekomen en veel landen hebben hun wetgeving daar op aangepast. De regels verschillen echter nog van land tot land. Dat zorgt vaak voor problemen, vooral voor het internationale verkeer. TLN pleit daarom voor Europese regelgeving op het gebied van ladingzekering

Dit onderwerp is weliswaar deelmarktoverstijgend, toch is de aanpak/uitvoering binnen de deelmarkt specifiek. Vandaar dat de deelmarkt zich ook bezighoudt met ladingzekering. Signalen vanuit de deelmarkt worden direct doorgegeven aan de beleidsafdeling van TLN. In 2004 is het handboek Ladingzekering verschenen. Dit boek wordt ook in rechtszaken gezien als belangrijk referentiekader. Het TLN-handboek Ladingzekering kost € 18,50 euro per stuk (exclusief btw, zowel voor leden als niet-leden). Het boek is te bestellen bij het secretariaat van de afdeling Beleid (fax. 088 456 72 33, e-mail asmit@tln.nl).

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten