Brussel

​Hoe werkt de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) vormt een familie van 27 democratische Europese landen die gezamenlijk aan vrede en welvaart willen werken. De lidstaten van de EU hebben gemeenschappelijke instellingen opgericht waaraan zij een deel van hun soevereiniteit overdragen. Zo kunnen er op Europees niveau democratische beslissingen worden genomen over specifieke vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Historisch gezien liggen de wortels van de Europese Unie in de Tweede Wereldoorlog. Om te voorkomen dat het ooit weer tot bloedvergieten en verwoestingen zou komen, werd het idee voor de Europese integratie opgevat. Dit idee werd voor het eerst geformuleerd in een toespraak van Robert Schuman (toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk) op 9 mei 1950.

EU-instellingen

 Er zijn vijf EU-instellingen, elk met een specifieke rol:

 • Europees Parlement - verkozen door de volkeren van de lidstaten.
 • Raad van de Europese Unie - vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten.
 • Europese Commissie - drijvende kracht en uitvoerend orgaan.
 • Hof van Justitie - toezicht op de naleving van de EU-wetgeving. 
 • Rekenkamer - oefent controle uit op een verantwoord en rechtmatig beheer van de EU-begrotingsmiddelen.

De EU-instellingen worden geflankeerd door vijf andere belangrijke organen:

 • Europees Economisch en Sociaal Comité - spreekbuis voor maatschappelijke belangenorganisaties op economisch en sociaal gebied.
 • Comité van de Regio's - spreekbuis voor regionale en plaatselijke autoriteiten.
 • Europese Centrale Bank - verantwoordelijk voor het monetair beleid en de euro.
 • Europese Ombudsman - behandelt klachten van burgers over wanbeheer door EU-instellingen of -organen.
 • Europese Investeringsbank - financiert investeringsprojecten die bijdragen tot het bereiken van EU-doelstellingen.
 • Een aantal agentschappen en andere instanties vervolledigen het systeem.

In de beginjaren ging het bij de samenwerking tussen de EU-landen veelal om de handel of de economie. Vandaag de dag houdt de EU zich ook bezig met tal van andere vraagstukken die rechtstreeks te maken hebben met het dagelijkse leven, zoals:

 • burgerrechten
 • het garanderen van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
 • het scheppen van banen
 • regionale ontwikkeling
 • milieubescherming
 • globalisering in ieders voordeel laten werken.

Gemeenschappelijk vervoerbeleid

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (voorloper van de Unie) bepaalt dat er een gemeenschappelijk vervoerbeleid moet worden vastgesteld. Dit vervoerbeleid is gericht op de invoering van gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer dat plaatsvindt vanaf of naar het grondgebied van een lidstaat, of waarbij van het grondgebied van een of meer lidstaten gebruik wordt gemaakt  Het houdt ook de vaststelling in van de voorwaarden voor toelating van buitenlandse vervoerders tot het nationaal vervoer in een lidstaat. Ten slotte omvat het de maatregelen waardoor de veiligheid van het vervoer kan worden verbeterd.

Het besluitvormingsproces in de EU over het gemeenschappelijk vervoerbeleid vindt plaats via de medebeslissingsprocedure tussen de Europese Commissie die nieuwe EU-wetgeving voorstelt, het Europees Parlement en de Transportraad die deze voorstellen aannemen met elk 50% medebeslissingsbevoegdheid.

Wie behartigt uw belangen? 

Aangezien vrijwel alle wet- en regelgeving op vervoersgebied in Brussel wordt voorbereid en besloten, heeft TLN al jaren een eigen vertegenwoordiging in Brussel. Vanuit dit kantoor worden uw belangen permanent bij de belangrijkste Europese instellingen behartigd. Waar mogelijk tracht TLN besluitvorming direct te beïnvloeden. Myriam Jans is het nieuwe TLN gezicht van ons kantoor in Brussel. Zij is per september 2013 Henk Kramer opgevolgd, die ruim 13 jaar TLN in Brussel heeft vertegenwoordigd. Myriam zal in nauwe samenwerking met collega's uit binnen- en buitenland de lobby voor het Nederlandse vervoer versterkt voortzetten en waken over de belangen van onze logistieke sector in Nederland.

Contact
M.C.E (Myriam) Jans
Archimedesstraat 5, bus 4
B-1000 Brussel
tel. 00 3225100882
e-mail mjans@tln.nl

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

  Bijeenkomsten en nieuws

  Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

  Gerelateerd

  Actualiteiten