Cao-partijen bespreken voorlopige uitgangspunten nieuwe pensioenregeling

In het kader van het nieuwe pensioenstelsel moeten keuzes gemaakt worden. Een eerste stap hierin is een voorlopige keuze maken voor het pensioensysteem en een voorlopige keuze van de te hanteren uitgangspunten bij dit systeem. Daarover zijn o.a. TLN en de vakbonden in overleg.

Man signing documents, unrecognizable person

Vanuit TLN is de voorlopige keuze gevallen op het nieuwe pensioencontract (inmiddels het ’solidaire contract’ genoemd). Voor wat betreft de voorlopige uitgangspunten, blijft TLN de punten van het huidige pensioencontract onderschrijven. Daaraan heeft TLN wel toegevoegd dat zoveel mogelijk van de te innen pensioenpremie ten goede moet komen aan de opbouw van ouderdomspensioen.

Verder moet in het transitieplan, waar o.a. gesproken zal worden over compensatie van groepen deelnemers, kostenneutraliteit voor werkgevers gelden. Vakbonden hebben eveneens een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire regeling maar tegelijkertijd aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het bespreken van de uitgangspunten. In de loop van 2022 zullen sociale partners het gesprek over de nieuwe pensioenregeling voortzetten.