Coronacrisis en loonbetaling, ziekte en verlof

Arbeidsrechtelijke vragen en antwoorden overloonbetaling, ziekte en verlof gedurende de uitbraak van het coronavirus.

1. Mijn werknemer is in het buitenland maar kan niet terugreizen naar Nederland. Ben ik verplicht het loon door te betalen?
In beginsel is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Dat is sowieso het geval indien de werknemer voor zijn werk in het buitenland is. Dit kan anders zijn als de werknemer in het buitenland is voor vakantie, zeker wanneer de werknemer dit risico van tevoren kon weten. Neem bij twijfel contact op met de ledendesk van TLN.

2. Mijn werknemer kan zijn werk niet thuis doen, maar weigert toch te komen uit angst voor besmetting. Wat kan ik doen?
Ga eerst in gesprek met de werknemer om te achterhalen of de angst een gegronde reden heeft en zo niet, probeer deze angst dan weg te nemen. Overleg eventueel of hij vakantiedagen wil opnemen, indien dat mogelijk is, en laat hem dit zelf schriftelijk aanvragen. Lukt of kan dit niet en komt de werknemer toch niet werken, dan kunt u de werknemer er op wijzen dat dit als werkweigering opgevat kan worden en tot stopzetting van de loondoorbetaling kan leiden. Bevestig dat bij voorkeur schriftelijk. Komt de werknemer alsnog niet op het werk, bevestig dan dat de loondoorbetaling inderdaad wordt stopgezet, na voorafgaande waarschuwing voor werkweigering.

3. Mijn werknemer is in quarantaine omdat een huisgenoot COVID-19 heeft. Hij is zelf niet ziek en heeft geen klachten. Moet ik het loon doorbetalen?
Ja, het loon zal moeten worden doorbetaald, maar als de werknemer zelf niet ziek is of wordt, is het geen ziekengeld. Als de werknemer al vakantie had opgenomen gedurende de quarantaineperiode blijven het vakantiedagen. Heeft de werknemer geen vakantie en kan hij thuis werkzaamheden verrichten gedurende de quarantaine, dan mag de werkgever dat ook verlangen.

4. Mijn werknemer is verkouden maar heeft geen koorts. Hij is chauffeur en zit alleen in zijn cabine. Moet hij nu thuisblijven?
Het algemene advies aan alle Nederlanders is thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten en afstand te houden van andere mensen. Chauffeurs zitten veel in hun cabine, maar hebben ook contact met andere mensen, bijvoorbeeld bij het aftekenen van papieren of het laden en lossen. Ook voor chauffeurs geldt dus het advies thuis te blijven als ze verkouden zijn.

5. Nu de scholen gesloten zijn, moet mijn werknemer thuisblijven om voor de kinderen te zorgen, is dit zorgverlof?
Zolang het kind niet ziek is niet nee, kortdurend zorgverlof is bedoeld voor het zorgen voor een ziek kind, in het geval de werknemer dit niet anders kan organiseren en hij degene is die redelijkerwijs voor het kind moet zorgen. De landelijke sluiting van de scholen valt hier niet onder. Hooguit kan de werknemer beroep doen op de calamiteiten regeling, om binnen een korte periode van een dag of wat een andere oplossing te kunnen zoeken. Gezien de huidige bijzondere omstandigheden zal dat echter niet eenvoudig zijn. Bespreek samen vooral de mogelijkheden (vakantie, onbetaald verlof, betaald andere taken thuis verrichten, werkrooster aanpassen, etc) en denk met elkaar mee vanuit goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

6. Moet ik de reiskosten woon/werkverkeer van mijn werknemers bij langdurig thuiswerken doorbetalen?
De cao legt geen verplichting op tot het vergoeden van kosten woon/werkverkeer. Indien werknemers dit recht toch hebben verkregen, hoeft de werkgever in geval van langdurige afwezigheid in verband met thuiswerken deze kosten niet door te betalen. Je mag de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is. Als je langdurige afwezigheid van je werknemer verwacht, mag je de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. Je mag de reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken.

Kijk ook hier, pagina 243.

7. Een werknemer heeft eerder een verlofaanvraag ingediend. Die heb ik ook goedgekeurd. Nu geeft hij aan dat hij die aanvraag wil intrekken. Moet ik daar aan meewerken?
In principe hoef je als werkgever niet aan dat verzoek van de werknemer tegemoet te komen. Als de werkgever echter geen redelijk belang heeft bij weigering kan dit anders liggen. Maar de kans is groot dat er al snel een redelijk belang bestaat. Denk hierbij aan de gemaakte werkplanning, planning voor vakanties van anderen later in het jaar, minder werk, enz.

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

  • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
  • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
  • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.