Coronacrisis: Geldigheidsduur vervallen rijbewijzen en vakbekwaamheid verlengd tot 1 juni 2020

De stand van zaken op de dossiers Rijbewijzen, Code 95 (vakbekwaamheid chauffeurs) en overige certificaten (ADR, Vee, Pluimvee, HACCP) in relatie tot de coronacrisis.

Voor alle rijbewijzen en beroepscertificaten waarvan de geldigheidsduur vervalt of is vervallen vanaf 16 maart 2020, geldt dat de einddatum wordt verlengd tot 1 juni 2020. Dit heeft Minister Van Nieuwenhuizen bekend gemaakt. Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling is besproken met het Verbond van Verzekeraars, maar niet alle (auto)verzekeraars zijn daarbij aangesloten. Bij twijfel daarover, adviseren wij om contact op te nemen met de verzekeraar over deze maatregel.

De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook de rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld rijbewijzen van beroepschauffeurs of van mensen met een lichte medische beperking die elke vijf jaar een keuring krijgen. Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid.

Alleen binnen Nederland
Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling. De minister geeft in de Kamerbrief aan dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken. Daarover neemt ze een besluit als er binnenkort meer bekend is over de duur en gevolgen van de toekomstige COVID-19-maatregelen.

Opleiding
Voor iedereen die nog in opleiding is: alle resultaten van (deel)examens blijven geldig tot 1 december 2020. Normaal gesproken moeten sommige examens binnen een bepaalde periode afgerond worden, maar dat is nu losgelaten tot 1 december 2020. Doel van de coulanceregeling is om resultaten niet te laten verlopen en ook om een geleidelijke opstart mogelijk te maken.

Dit geldt voor de volgende (deel)examens:

 1. Theorie en praktijkexamens CBR
 2. Initiële vakbekwaamheid (start code 95)
 3. Theorie en praktijktrainingen code 95 (nascholing)
 4. Verklaring van nascholing (VvN) inzake code 95 (alle nascholing afgerond voor de 5-jaarsperiode)
 5. Deelexamens voor het ondernemersexamen
 6. Theorie-examens getuigschrift verantwoord Veetransport en verantwoord Pluimveetransport
 7. Taxi BBL
 8. Taxi diploma
 9. Directiechauffeur
 10. ADR: diploma chauffeur
 11. ADR: certificaten vervoermiddelen en verpakkingen
 12. Certificaten Vervoer behandeling gevaarlijke stoffen
 13. Binnenvaart
 14. Rijnvaart
 15. BAO-OV: treinmachinisten: nv
 16. Busvervoer
 17. Verkeersregelaars

Over het gedogen van verlopen bewijzen of certificaten: uitvoerings- en handhavingsinstanties zijn geïnformeerd, nadere maatregelen worden gecommuniceerd via hun eigen kanalen.

Geannuleerd
Het CBR heeft alle theorie en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen tot in ieder geval 28 april 2020 geannuleerd. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen.

 • Iedereen die tot 28 april voor een examen of toets stond ingepland, heeft bericht van het CBR gekregen. Deze examens kunnen kosteloos worden ingehaald. Om een run op examens na 28 april te voorkomen is het reserveren van examens en rijtesten voorlopig niet mogelijk.
 • Door het afgelasten van alle examens verloopt de mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs. CBR en TLN hebben de problemen die hierdoor ontstaan in beeld. Deze problemen zijn meteen onder de aandacht gebracht bij het Ministerie van IenW. Zowel TLN als CBR hebben gepleit voor een verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen, code 95 en overige beroepscertificaten.
 • Op 23 maart is bekend geworden dat ADR-certificaten verlengd worden tot uiterlijk eind 2020.
 • Overige beroepscertificaten: TLN is in gesprek met Ministerie IenW, maar daar is nog geen beslissing genomen.

Certificaten ADR, RID, ADN worden verlengd
Nederland heeft een multilaterale overeenkomst ondertekend waarmee de geldigheid van bepaalde eerder behaalde certificaten voor vervoer van gevaarlijke stoffen verlengd wordt tot eind 2020. Het initiatief tot de multilaterale overeenkomst is genomen omdat veiligheidsprofessionals vanwege het coronavirus nu niet in staat zijn de herhalingscursus en het bijbehorend herhalingsexamen te doen (conform respectievelijk ADR 8.2.2.8.2 en ADR 1.8.3.7). Hierdoor dreigden certificaten te verlopen.

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

 • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
 • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
 • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.