Coulanceregeling Rijbewijzen, Code 95 en beroepscertificaten per 23 december 2020

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid-19 is er tot 19 januari een beroepsverbod voor rijscholen en is ook het CBR gesloten. Het Ministerie van IenW biedt daarom opnieuw coulance, volgens de hier onderstaande regeling.

Code2095-1

Certificaten
Er is opnieuw coulance geboden met betrekking tot de geldigheidstermijn voor reeds afgegeven certificaten.

Ten aanzien van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor verantwoord veetransport en verantwoord pluimveetransport is eerder besloten dat getuigschriften die zijn of gaan verlopen vanaf 16 maart 2020 tot 1 december geldig bleven. Deze periode is verlengd tot 1 augustus 2021. Dit besluit is genomen met instemming van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor het certificaat van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs (code 95) wordt in internationaal of Europees verband overlegd en een nieuwe coulanceregeling vastgesteld. Deze internationale afspraken gaan boven de nationale coulance. De Europese Commissie zal in januari 2021 met een voorstel komen voor een vervolg op de eerder afgegeven coulanceregeling. Deze nieuwe verordening zal waarschijnlijk aansluiten op de eerdere verordening. Zodra hierover uitsluitsel is, komt hierover bericht van de Minister van IenW.

Verlenging van de geldigheidsduur resultaten (deel)examens
Vanwege de tijdelijke examenstop bij het CBR (in ieder geval tot 19 januari 2021) voor theorie-examens rijvaardigheid en het tijdelijk staken van theorie- en praktijkexamens voor logistieke beroepen is een aanvullende verlenging geboden. Zie voor meer informatie in dit bericht.

Theorie-examens
Voor de theorie-examens rijvaardigheid en de uitslagen van theorie- en praktijkexamens en toetsen voor het verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid (code 95) is er een nieuwe verlenging. Dit betekent het volgende:
• de resultaten die zouden verlopen in de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 zijn verlengd tot 1 april 2021;
• de resultaten van theorie-examens die verlopen in de periode tussen 1 januari en 1 mei 2021 blijven geldig tot 1 oktober 2021.
De geldigheidsduur van resultaten van de (deel)examens betreffende deelexamens voor het ondernemersexamen voor toegang tot de internationale markt voor goederenvervoer, touringcar- en autobusdiensten wordt eveneens verlengd tot 1 oktober 2021.

Verlopen rijbewijzen en code 95 (na 1 december 2020 verlopen): wachten is op de Europese Commissie
Op basis van de hier bovengenoemde Europese verordening en de Algemene Maatregel van Bestuur die hierop wordt gebaseerd, kunnen mensen waarvan het rijbewijs voor 1 december jl. verliep nog negen maanden doorrijden. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs waarvan hun getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95) voor 1 december 2020 verliep.

De Europese Commissie zal in januari met een voorstel komen voor een vervolg op Verordening (EU) nr. 2020/698, waardoor een Europese coulanceregeling mogelijk wordt.

Tot die tijd is een vorm van nationale coulance wenselijk. Daarover vindt nog afstemming plaats met het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast wordt ook nog gekeken naar de noodzaak van een vergelijkbare coulance voor mensen met een rijbewijs uit derde landen omdat dit niet wordt geregeld door de nieuwe Europese verordening die in de maak is. Zodra hierover meer duidelijk is, komt er een nieuw bericht vanuit het Ministerie van IenW.