Gemengde gevoelens bij eerste begroting kabinet Rutte III

​De economie groeit, de werkloosheid is laag en de koopkracht stijgt. De eerste begroting van het kabinet Rutte III schept ruimte voor investering in onderwijs, defensie, veiligheid en infrastructuur.

royal carriage arriving on Binnenhof during Prinsjesdag
The Hague, Netherlands - September 16, 2014: royal carriage arriving on Binnenhof during Prinsjesdag, the day on which King Willem-Alexander addresses a joint session of the Dutch Senate and House of Representatives in the Knights' Hall. The Speech from the Throne sets out the main features of government policy for the coming parliamentary session.

​Mooi, maar als we inzoomen op de maatregelen voor de ondernemers in de transport en logistieke sector komt er een gemengd beeld naar voren. Er zijn positieve maatregelen maar ook negatieve.​​​

Verhoging tarieven Eurovignet

TLN is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van het Eurovignet voor zware vrachtauto’s. Het Eurovignet moet in Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken worden betaald voor het gebruik van de snelwegen door vrachtauto’s boven de 12 ton ttm. Het kabinet heeft met de betrokken landen afspraken gemaakt om de tarieven vanaf 1 juli volgend jaar te verhogen voor de oudere vrachtauto’s (Euroklasse 4 en lager). Zo gaat het tarief van een jaarkaart voor een Euro 4-voertuig in 2019 omhoog van € 1.250 naar € 1.404. Voor een Euro 3 gaat het om een stijging van € 1.250 naar € 1.543 per jaar. Het dagtarief wordt voor alle Eurocategorieën verhoogd van € 8 naar € 12. De wijziging van het verdrag leidt tot hogere heffingsontvangsten voor de Nederlandse overheid. Volgens de rijksbegroting belopen de meeropbrengsten € 13 miljoen in 2019 en € 31 miljoen (waarvan 8 miljoen opgebracht door Nederlandse vervoerders) in de jaren daarna. Deze worden toegevoegd aan de investeringsruimte van hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds.

TLN begrijpt de gedachte om vanwege het milieu oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te belasten dan de schoonste typen. Maar omdat eerst Duitsland en later België het Eurovignet hebben geschrapt, is het wegennet waarop het Eurovignet geldt aanzienlijk kleiner geworden. Daarom is een verhoging van de tarieven verre van logisch. Een verlaging van de tarieven zou eerder voor de hand liggen. TLN vindt dat aanpassing van de heffingen voor het vrachtverkeer zou moeten worden geregeld met de vrachtwagenheffing die het kabinet in 2023 wil gaan invoeren. Als het kabinet de verhoging van de Eurovignettarieven doorzet, dan zou de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zware vrachtauto’s evenredig moeten worden verlaagd. Toen het Eurovignet in 1996 is ingevoerd, is de MRB gelijktijdig verlaagd, waardoor de inkomsten van het Rijk gelijk bleven. Dit mechanisme zou nu dus weer moeten worden toegepast.

LN​​G

TLN is teleurgesteld dat de teruggaveregeling accijns LNG niet in het Belastingplan is opgenomen. De huidige teruggaafregeling LNG loopt aan het einde van 2018 af. In 2014 is de teruggaafregeling LNG ontstaan met als doel het gebruik van LNG in de transportsector te stimuleren. Omdat LNG-voertuigen duurder zijn bij aanschaf, zorgde het accijnsvoordeel voor compensatie van deze hoge investeringskosten. TLN vindt dat de huidige teruggaafregeling, weliswaar met een afbouw, gecontinueerd moet blijven om de huidige gebruikers van LNG niet te duperen. Bedrijfsleven en overheid hebben de afgelopen maanden gesproken over verlenging van de teruggaveregeling van accijns op LNG. Hierbij is een afbouw van de regeling voorgesteld om de transitie naar bio-LNG te kunnen maken en om de koplopers in LNG niet te frustreren. Het is jammer dat ondernemers nog niet weten waar ze aan toe zijn.

Infrastruct​uur

Wat betreft infrastructuur bevestigt het kabinet dat de afspraken uit het Regeerakkoord worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat deze regeerperiode eenmalig € 2 miljard en daarnaast € 100 miljoen extra op jaarbasis komt. Het extra geld is ingezet voor nieuwe projecten en voor de versnelling van lopende projecten. In 2019 wordt o.a. de verbrede A6 bij Almere opgeleverd en start het werk om de A1 Apeldoorn Azelo, de A15 Papendrecht Sliedrecht en de N33 Zuidbroek Appingedam te verbreden. Ook wordt gestart met de aanleg van de verbinding A13/A16. Om de files op de korte termijn aan te pakken heeft minister Van Nieuwenhuizen € 100 miljoen extra uitgetrokken. In 2018 is € 40 miljoen ingezet voor maatregelen om de weg na ongelukken of pech sneller vrij te maken. Vanaf 2019 wordt er de resterende € 60 miljoen geïnvesteerd. Waar mogelijk spitsstroken worden permanent opengezet en er vinden kleine aanpassingen aan de wegen plaats die de doorstroming verbeteren. Deze maatregelen zijn positief, maar TLN heeft al eerder aangegeven dat het niet voldoende is om Nederland op termijn bereikbaar te houden. Het hele mobiliteitssysteem heeft dringend behoefte aan grote investeringen. Het kabinet zou hiervoor nadrukkelijk de mogelijkheden van het benutten van privaat geld – van bijvoorbeeld de pensioenfondsen – moeten onderzoeken.

Veiligh​​eid

Positief is dat geld beschikbaar komt voor de uitbreiding van politiecapaciteit, versterking van de politieorganisatie en de aanpak van cybercriminaliteit. De integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt verder doorgezet en TLN benadrukt het belang van publiek-private samenwerking in dit kader.

Brex​​it

TLN is verheugd dat het kabinet extra geld steekt in de NVWA en douane ter voorbereiding op de Brexit. Met een uitvoer van bijna € 50 miljard en een invoer van bijna € 25 miljard is het Verenigd Koninkrijk een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Het is van groot belang dat de Brexit het bedrijfsleven zo min mogelijk schaadt. Extra geld om meer douane en NVWA personeel aan te trekken (750 tot 930 FTE)  is noodzakelijk om de gevolgen van de Brexit zo goed als mogelijk op te vangen.

Sociale paragraaf

TLN is gematigd positief over de sociale paragraaf. Het kabinet stelt dat vooral kleine werkgevers de regels rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid als risicovol en belastend ervaren. Hiermee zijn die regels soms een drempel om vast personeel aan te nemen. Het kabinet wil hier wat aan doen door (kleine) werkgevers te ontlasten op het gebied van ziekte, zonder de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen. TLN is positief over deze voorgestelde lastenverlichting maar is van mening dat dit voor alle werkgevers zou moeten gelden. Uit door het kabinet gepresenteerde cijfers blijkt immers dat bijna 80 procent van de Nederlandse bedrijven geen werknemers in dienst heeft en heeft daarmee het hoogste aandeel bedrijven zonder werknemers in de gehele EU. De voorgestelde maatregelen zijn dan ook slechts een goede stap in de richting om dit percentage te verminderen.

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen slijpt het kabinet ook de scherpe randen van de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding. Zo is er in het regeerakkoord geld gereserveerd om de transitievergoeding voor kleine werkgevers te compenseren bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensio​nering of ziekte. Deze regeling komt bovenop de reeds aangenomen wet waarin de transitievergoeding gecompenseerd kan worden indien een werknemer wordt ontslagen na 2 jaar ziekte. Ook deze maatregel ziet TLN als een belangrijke eerste stap voor het MKB. Werkgevers kunnen immers ernstig in de financiële problemen geraken wanneer zij hun bedrijf willen beëindigen wegens arbeidsongeschiktheid of pensioen.

TLN is blij met de geboden flexibiliteit vanuit het Wets​voorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). TLN maakt zich daarbij wel zorgen over de voorgenomen stijging van de kosten van flexibele contracten.

De voorgestelde duidelijkheid voor zelfstandigen en opdrachtgevers over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking (en het ZZP-schap) is cruciaal. TLN pleit daarbij wel voor maatwerk voor de verschillende sectoren bij de aanpak van schijnzelfstandigheid.​