Kabinet kiest te langzame route uit stikstofdal

De route die het Kabinet kiest als antwoord op de stikstofproblematiek is een te langzame weg omhoog, oordeelt TLN. Dat betekent dat het eindpunt later wordt bereikt dan mogelijk – en uit economisch oogpunt ook wenselijk – zou zijn.

Er zijn gelukkig mogelijkheden geschapen om de bouw en aanleg van wegen weer vlot te trekken. Het oplossen van een aantal grote infrastructurele knelpunten kan weer ter hand worden genomen. Dat zal positief uitpakken voor de economische ontwikkeling. De mate waarin dit kan gebeuren, is echter onvoldoende om de eerdere grote terugval in economische activiteiten teniet te doen. Dit alles staat nog los van de effecten van de huidige corona-crisis.

Knelpunten blijven bestaan

Investeren in infrastructuur is volgens TLN van belang om de transportsector voldoende mogelijkheden te geven om als motor van economische ontwikkeling te fungeren. Het kabinet onderstreepte dat uitgangspunt, tot het moment van de stikstofcrisis. De huidige plannen weerspiegelen niet het eerder geuite ambitieniveau. Daardoor blijven knelpunten bestaan. De nu bekend geworden investeringen in de landbouwsector om de stikstofuitstoot terug te dringen, zijn geen route naar een snelle verbetering en versterking van de economie, concludeert TLN.

Schonere aandrijving

TLN onderstreept dat ook de sector transport en logistiek een bijdrage levert aan het verdere terugdringen van stikstofuitstoot. Dit gebeurt door vervanging van vrachtwagens door nieuwe schonere aandrijving. Sinds 2013 heeft de sector 600 miljoen euro geïnvesteerd in de schoonste Euro 6-vrachtwagens. Inmiddels is zo’n 60% van de vrachtauto’s Euro 6 en dit aantal neemt jaarlijks toe.

Emissievrij bevoorraad

Daarnaast zullen diverse steden in de buurt van stikstofgevoelige gebieden vanaf 2025 emissievrij worden bevoorraad, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Deze planning is ambitieus, maar haalbaar. Het is daarbij wel van belang dat het Rijk samen met decentrale overheden werkt aan betaalbare en tijdig beschikbare laadinfrastructuur voor vrachtwagens en dat het energienetwerk dit kan dragen.