Meedenken over nieuwe regelgeving rond mestvervoer

De nieuwe regelgeving rondom de Meststoffenwet wordt steeds concreter. Na het uitvoeringsbesluit kunnen leden van TLN hun invloed uitoefenen door te reageren op een internetconsultatie van het ministerie van LNV rondom de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Farmer Spreading Liquid Manure – mest – boeren

Om de toekomstige realtime verantwoording van dierlijke mesttransporten mogelijk te maken, wordt de regelgeving aangepast. Het nieuwe digitale systeem vervangt het huidige papieren vervoerbewijs. In verband hiermee vond in juni dit jaar de internetconsultatie plaats over het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Nu kunnen onder meer leden van TLN meedenken door te reageren op de internetconsultatie over de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin zijn een aantal resultaten uit de eerdere consultatie verwerkt.

Reactie uiterlijk 7 september
Reageren op de conceptwijzigingen van de Uitvoeringsregeling kan tot en met 7 september via www.internetconsultatie.nl/urmrvdm. Vanuit TLN wordt er ook op de consultatie gereageerd. Leden die hiervoor een bijdrage willen leveren of op- en aanmerkingen plaatsen, kunnen dat doen via agrarisch@tln.nl Meer informatie over rVDM vind je op www.verantwoordmesttransport.nl

Waarom nieuwe regelgeving?
De digitale manier van gegevensverstrekking past bij deze digitale tijd. Digitalisering van mesttransportberichten leidt tot snellere gegevensuitwisseling met minder fouten. Wanneer de koppeling wordt gelegd met bestaande bedrijfsmanagementsystemen leidt het tot efficiencyvoordelen en minder administratieve lasten. Deze ontwikkeling draagt ook bij aan een betere naleving van de regelgeving, met als belangrijk doel de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Gemeenschappelijk belang
TLN ondersteunt deze ontwikkeling. Samen met LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank werkt TLN aan de opbouw van een verantwoorde mestketen waar digitalisering een belangrijk deel van uit maakt.