NOW-1, NOW-2 en werkmaatschappijen: de stand van zaken

Voor de aanvraag van NOW-subsidie geldt voor werkmaatschappijen een bijzondere regeling. Deze regeling wordt nu enigszins gewijzigd. Bijgaand een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen.

Administratieve20lasten20en20regeldruk-3

Is het omzetverlies, in de periode waarnaar wordt gekeken, voor het gehele concern 20 procent of meer, dan geldt dat bij de NOW-aanvraag van die omzetdaling moet worden uitgegaan. Is het omzetverlies voor het concern minder dan 20 procent, maar voor een werkmaatschappij 20 procent of meer, dan kan bij de aanvraag voor die werkmaatschappij worden uitgegaan van het omzetverlies van die werkmaatschappij.

Deze regeling is pas later in de NOW terechtgekomen. Daarbij werden ook bepaalde voorwaarden gesteld. Deze maakten het onmogelijk om in de gevallen dat er eerder een aanvraag was ingediend op concernniveau, die later bij de definitieve aanvraag te wijzigen in een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Nu worden genoemde regelingen gewijzigd waardoor dat wel mogelijk wordt. Zo komt de voorwaarde dat de aanvraag op of na 5 mei 2020 moet zijn gedaan, te vervallen. Hierdoor kunnen ook aanvragen van voor die datum bij de definitieve aanvraag worden omgezet.

Ook wordt nu opgenomen dat de verklaring, dat er op het niveau van de groep over 2020 geen dividend/bonus wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht op het niveau van het groepshoofd/de moeder van de werkmaatschappij tot aan de datum van de vaststelling van de jaarrekening, pas bij de definitieve aanvraag moet worden ingediend. Voorheen moest dat bij de voorlopige aanvraag.

Verder hoeft de overeenkomst met de vakbonden of andere vertegenwoordiger van werknemers over werkbehoud ook pas bij de definitieve aanvraag te worden ingediend.