NOW-3 per 1 oktober

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, NOW 3, onderdeel van het derde steunpakket van de regering in deze coronatijd, geldt per 1 oktober tot 1 juli 2021. In drie tijdvakken van 3 maanden kunnen ondernemers gebruik maken van de regeling.

Geld – Euro

De voorwaarden die aan de NOW 3 zijn verbonden:

Duur van NOW 3:  1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Dit betreffen 3 tijdvakken van 3 maanden. De tijdvakken worden ook tranches 3 tot en met 5 genoemd; NOW-1 is dan tranche 1 en NOW-2 tranche 2).

Minimale omzetverlies: om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat de eis van minimale omzetverlies vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%. Het omzetverlies wordt bepaald door eenvierde van de jaaromzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden.

Geleidelijke afbouw: de steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80% naar 70% naar 60%. Het voorschot bedraagt hier 80% en wordt in drie termijnen betaald. Het voorschot wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Is die er niet dan op de loonsom over april 2020.

Geleidelijke daling loonsom: tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Korting 1: de korting die in NOW-2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten.

Korting 2: de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag, als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging, komt te vervallen.

Maximum dagloon: in het derde NOW-3-tijdvak (april, mei, juni 2021) wordt voor het berekenen van de loonsom waarover de subsidie wordt berekend, het loon van de werknemers gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon.

Werk naar werk: in NOW-3 wordt de inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Neemt de werkgever geen contact op met het UWV in het kader van de begeleiding van werk naar werk terwijl hij daar wel een aanvraag op bedrijfseconomische gronden indient, dan wordt de subsidie met 5% gekort.

Bonus/dividend/aandelen: de eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming wordt onttrokken, blijft bestaan. In het eerste tijdvak van NOW-3 geldt dit voor 2020, maar voor het tweede en derde tijdvak van NOW-2 (januari t/m maart respectievelijk april t/m juni 2021) geldt dit voor 2021.

Aanvraagperiodes: de subsidie over het eerste tijdvak van NOW-3 kan waarschijnlijk van 16 november tot en met 13 december 2020 worden aangevraagd. Voor het tweede tijdvak van NOW-3 geldt als aanvraagperiode 15 februari tot en met 14 maart 2021 en voor het derde tijdvak van NOW-3 de periode 17 mei tot en met 13 juni 2021.