Overuren en NOW: haken, ogen en valkuilen

Sinds maandag 6 april 2020 is het mogelijk subsidie aan te vragen in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). TLN is blij dat er ondersteuning geboden wordt, maar aan die ondersteuning zitten de nodige haken en ogen en zelfs valkuilen. Daarmee kan de regeling wel eens minder gunstig blijken te zijn dan wellicht wordt gedacht.

Finger Pressing Button on Calculator

Vrijdag 10 april stond het aantal NOW-aanvragen al op ruim 72.500. Het is nog onduidelijk of dat in- of exclusief het aantal aanvragen voor de regeling Werktijdverkorting is die begin maart zijn gedaan voordat de NOW is geïntroduceerd. Inmiddels zijn ook al de eerste betalingen door het UWV gedaan. TLN juicht dit toe: het doel van de regeling was om een grote groep werkgevers snel financiële ondersteuning te bieden.

Haken, ogen en valkuilen
Het is mooi dat er ondersteuning geboden wordt, maar aan die ondersteuning zitten de nodige haken en ogen en zelfs valkuilen. Daarmee kan de regeling wel eens minder gunstig blijken te zijn dan wellicht wordt gedacht. En dit laatste heeft dan vooral te maken met de systematiek van de regeling. Die komt erop neer dat er in eerste instantie een voorschot wordt betaald. De berekening van dit voorschot is gebaseerd op de verwachte omzetdaling over 3 aaneengesloten maanden in de periode maart tot en met juli 2020 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019.

Nadat de drie maanden waarover het omzetverlies is berekend, zijn verstreken moet de werkgever (ofwel ondernemer/onderneming) vragen om vaststelling van de subsidie. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de definitieve omzetdaling over de door de ondernemer/onderneming gekozen 3 maanden ten opzichte van een kwart van de omzet over 2019. Aan de hand daarvan wordt dan het nieuwe subsidiebedrag vastgesteld en toegekend. Maar nadat dat is vastgesteld dienen daarop nog correcties plaats te vinden.

Correctie 1: ontslagaanvraag
De eerste correctie betreft de situatie waarin de werkgever in de periode 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden heeft ingediend. In dat geval wordt de subsidie op basis van de daadwerkelijke omzetdaling verminderd met het loon over januari 2020 van de werknemer(s) waarvoor de aanvraag is ingediend x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9.

Voorbeeld:

Als dat loon van een werknemer € 2.500 was, dan wordt de eerder berekende subsidie verminderd met:

€ 2.500 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 = € 13.162,50.

Correctie 2: lagere loonsom

Ook in de situatie dat de loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020 (onder aftrek van het betaalde vakantiegeld) lager is dan 3 maal de loonsom over januari 2020, vindt er een correctie plaats in de definitieve toekenning en vaststelling van de subsidie.  Zo’n lagere loonsom kan bijvoorbeeld een gevolg zijn een verminderde inzet van werknemer(s) omdat het werk is afgenomen.

Stel dat in ‘normale’ tijden de werknemer gemiddeld 55 uur per week werkte. Dat waren dan 40 uren à 100% en 15 uren à 130%. Maar doordat het werkaanbod is afgenomen wordt de werknemer nog ‘maar’ voor 40 uur per week ingezet. Hij verricht dus geen overuren meer. De loonsom neemt dan af met circa 33%.

In dat geval wordt de subsidie op basis van de daadwerkelijke omzet verminderd met:

((loonsom januari 2020 x 3) – (loonsom maart t/m mei 2020) x 1,3 x 0,9.

Voorbeeld:

De loonsom over januari 2020 was € 100.000 en is feitelijk over de maanden maart tot en met mei 2020 33% lager geworden, ofwel € 200.000, dan vindt de volgende correctie plaats:

((€ 100.000 x 3) – € 200.000) x 1,3 x 0,9 = € 117.000. Dat bedrag wordt dan in mindering gebracht bij de definitieve toekenning en vaststelling van de subsidie.

Let op: Hoe lager het percentage omzetdaling, hoe groter het effect van de correctie
Belangrijk om te vermelden is dat bij beide correcties geen rekening wordt gehouden met het percentage omzetdaling. Dat betekent dat hoe lager het percentage van de omzetdaling des te groter het effect van de correctie in verband met de lagere loonsom.

Voorbeeld:

Een bedrijf heeft over de maanden april tot en met juni een omzetdaling van 27% ten opzichte van een kwart van de omzet over 2019. De loonsom over januari 2020 was € 100.000 en over de maanden maart tot en met mei € 200.000. De correctie heeft dan het volgende effect:

Subsidie: 27% x € 100.000 x 3 x 1,3 x 0,9 = € 94.770. Voorschot: 80% x € 94.770 = € 75.816.

Correctie i.v.m. met lagere loonsom: ((€ 100.000 x 3) – € 200.000) x 1,3 x 0,9 = € 117.000.

De subsidie was € 94.770 correctie is € 117.000. Dat betekent dat dit bedrijf geen recht heeft op subsidie, zodat het betaalde voorschot van € 75.816 geheel terugbetaald moet worden.

De gedachte achter de regeling is immers dat je als ondernemer/onderneming de werknemers zoveel mogelijk in dienst houdt voor de uren die ze voorheen werkten. In dit voorbeeld zijn de medewerkers nog wel in dienst, maar werken ze een stuk minder. En dat betekent: geen subsidie.

Was de omzetdaling 90%, dan werd de subsidie met exact hetzelfde bedrag verminderd, maar hield de werkgever nog wel een stuk van de subsidie over omdat die in dat geval 90% van 90% van de loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020 x 1,3 is. In het geval van bovenstaand voorbeeld is dat 90% van 27% van loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020 x 1,3.

Geen extreem voorbeeld
Dit is geen extreem voorbeeld. Het kan dus vaak voorkomen dat de uiteindelijke subsidie (beduidend) lager is dan de op voorhand berekende subsidie en daarmee het betaalde voorschot. Gevolg is dan dat het gehele voorschot terugbetaald moet worden, of dat een (aanzienlijk) deel van dat voorschot terugbetaald moet worden.

Niet alleen bij minder overuren
Zo’n correctie op de subsidie doet zich dus voor als de loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020 lager is doordat er minder of geen overuren gemaakt zijn. Maar het kan zich ook in andere situaties voordoen. Denk aan het niet verlengen van tijdelijke contracten, het niet oproepen van oproepkrachten, een ontslag op staande voet van een werknemer die een greep in de kas deed, én dus ook de verminderde inzet van werknemers. Al die maatregelen leiden tot een afname van de loonkosten en daarmee tot een stevige verlaging van de uiteindelijke subsidie.

Anticiperen
Als je subsidie aanvraagt is het ook van belang hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Immers, de huidige situatie is al erg genoeg maar als je dan achteraf ook nog het voorschot (geheel of gedeeltelijk) moet terugbetalen, is dat helemaal een ramp.

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

  • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
  • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
  • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.