Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

De regeling staat open voor wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren.

Aerial View of Semi Trucks at Highway Truck Stop

Voorwaarden voor tegemoetkoming
Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen geldt voor de gedupeerde onderneming in de periode 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 dat:

 • er sprake moet zijn van meer dan 30% aan omzetderving als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19
 • de gedupeerde onderneming geconfronteerd wordt met een combinatie van de volgende situaties:
 • de productie gaat door terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt;
 • producten zijn slecht of niet houdbaar vanwege bederfelijkheid en er zijn geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden; en
 • in de periode maart, april en mei is een grote seizoenspiek in productie, personele bezetting en omzet.

 

Aanvullende voorwaarden
Ontvangers van de tegemoetkoming:

 • zijn verplicht de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden; en
 • doen in de periode van 8 mei 2020 tot en met 11 juni 2020 geen ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden bij het UWV worden ingediend. Andere ontslag(vorm)en blijven wel mogelijk.

 

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de omzetderving wordt vastgesteld op 70% van het verschil tussen het gemiddelde van de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 en 2019 en de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020, nadat dit verschil is verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de ondernemer als gevolg van COVID-19 zijn afgenomen en waarbij er een eigen risico geldt van 30%.

Verder dienen uit andere hoofde ontvangen steun of uitkeringen op de tegemoetkoming in mindering te worden gebracht. Dus als de onderneming bijvoorbeeld NOW-subsidie of TOGS ontvangen heeft, worden die in mindering gebracht op de tegemoetkoming. Dat geldt overigens ook voor verzekeringsuitkeringen en steun ontvangen op basis van bepaalde Europese maatregelen. Het gaat hierbij niet om leningen, borgstellingen of fiscale maatregelen.

Ook gelden er maxima voor de tegemoetkoming gerelateerd aan de omzet van een onderneming over de periode van 12 maart t/m 11 juni in 2017, 2018 en 2019. En ook geldt dat als het totaal van de tegemoetkomingen het totaal van het voor de regeling aan beschikbare geld overschrijdt, de tegemoetkomingen procentueel worden verlaagd.

 

Het voorschot
Het voorschot bedraagt 50% van het bedrag waarop men op basis van de aanvraag recht heeft en wordt binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de aanvraag verstrekt.

 

De eindafrekening
De ondernemer moet uiterlijk op 31 augustus 2020 een verzoek tot definitieve vaststelling van de tegemoetkoming indienen. Hij moet daarbij bewijsstukken overleggen zoals:

a. het bewijs waaruit blijkt wat de daadwerkelijke omzetderving in de periode van 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 is, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document;

b. een controleverklaring van een accountant over de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 en 2019 volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document;

c.  voor ondernemingen die gedurende de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 of 2019 zijn gestart, wordt de omzet berekend vanaf het moment dat er omzet is gegenereerd;

d. het bewijs waaruit blijkt met welk bedrag de kosten van de ondernemer als gevolg van COVID-19 zijn verminderd, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document.

Let op: bij a. en b. moeten de wegtransporteurs aantonen dat de opgegeven bedragen betrekking hebben op vervoer van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die worden getransporteerd van telers naar veilingen en groothandelaren.

 

Indienen aanvraag
De aanvragen kunnen tot 18 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het indienen van de aanvraag dient digitaal te gebeuren (met eHerkenning niveau 1) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ga naar de RVO-pagina over deze specifieke regeling.

 

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

 • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
 • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
 • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.