Update – Nóg meer steden maken zero-emissie zone bekend

Vanaf 1 januari 2025 moeten minimaal dertig steden een zero-emissie zone hebben ingesteld, zo is afgesproken in het Klimaatakkoord. Vanaf die datum moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto’s die een zero-emissie zone in willen rijden emissievrij aangedreven zijn. Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

Rotterdam – Erasmusbrug

Eerder dit jaar zijn de landelijke toegangseisen voor vracht- en bestelauto’s in deze zones bekend gemaakt. Inmiddels definiëren ook steeds meer steden hun toekomstige zero-emissie zone, waarbij op aandringen van TLN wordt aangesloten op deze landelijke toegangseisen.

Zero-emissie zones moeten worden vastgesteld door gemeenten. Hoewel het klimaatakkoord ‘middelgrote zero-emissie zones’ voorschrijft, bepalen gemeenten zelf hoe groot de zone precies wordt en waar de grenzen ervan lopen. De zones moeten uiterlijk 4 jaar vóór de daadwerkelijke inwerkingtreding bekend worden gemaakt, om ondernemers voldoende tijd te geven om zich hierop voor te bereiden.

Bij verschillende gemeenten is TLN nauw betrokken bij de totstandkoming van die plannen. Het stemt TLN tevreden dat een aantal gemeenten deze plannen inmiddels heeft gepubliceerd. Hieronder een actueel overzicht.

Amsterdam

Amsterdam heeft in april 2019 het actieplan Schone Lucht vastgesteld. In dit plan is bepaald dat het gebied binnen de ring A10 per 1 januari 2025 uitstootvrij moet zijn. Per 2030 wordt de hele gemeente zero-emissie.

Assen

Op woensdag 31 maart 2021 organiseert gemeente Assen de online Aftrap ZES van het invoeren van een zero-emissie zone in de binnenstad van Assen. Assen wil gaan voor een aantrekkelijke, leefbare binnenstad en schoon vervoer. Daarbij past een binnenstad met minder logistieke voertuigbewegingen. De Gemeente Assen zet daarom in op schone binnenstadlogistiek door in 2025 een ZE-zone in te voeren. Dat betekent dat in deze zone alleen schoon bestel- en vrachtverkeer toegestaan is.

Delft

Het college van burgemeester en wethouders in Delft heeft de intentie om per 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor logistiek in te voeren. De omvang van de zone zal even groot zijn als de huidige logistieke zone. Ook sluit Delft aan bij de landelijke toegangseisen die onlangs zijn afgesproken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TLN en andere organisaties. Buiten de zero-emissie zone vallen belangrijke doorgaande verkeersaders zoals de Zuidwal, Westlandsweg, Nieuwe Gracht, Coenderstraat, Spoorsingel, een gedeelte van de Phoenixstraat en Wateringsevest (‘westzijde’), Vrijenbanselaan, Van Miereveltlaan, Stalpaert van der Wieleweg en Oostsingel. Een gedeelte van deze wegen valt wel in de bestaande milieuzone, die blijft bestaan naast de zero-emissie zone. Een verkeersbesluit om de zone officieel vast te stellen, wordt later genomen.

Eindhoven

Eindhoven heeft al sinds 2007 een milieuzone voor vrachtauto’s. Dit betreft het gebied binnen de ring, exclusief bedrijventerrein De Kade. Vanaf 1 januari 2021 wordt ook het noordelijke deel van de milieuzone aan het handhavingsgebied toegevoegd. Onlangs heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Stappenplan Nul-emissiezone waarmee het hele gebied binnen de ring zero-emissie wordt voor het goederenvervoer. Eindhoven streeft er overigens naar om dit per 2030 voor álle voertuigen te laten gelden.

Haarlem

Haarlem stelt per 1 januari 2022 een milieuzone in voor het centrum en de omliggende wijken. Per 1 januari 2025 wordt dit omgezet in een zero-emissie zone.

’s-Hertogenbosch

Het college van B&W van ’s-Hertogenbosch heeft op 19 januari 2021 een principebesluit genomen (Bevoorrading binnenstad: zo schoon en slim mogelijk) om per 1 maart 2025 de huidige milieuzone voor vrachtverkeer in te stellen als zero-emissie zone. In 2024 volgt een verkeersbesluit waarin de zone wordt vastgelegd.

Groningen

Met ingang van 1 januari 2022 wil de gemeente Groningen het venstertijdengebied voor laden en lossen in de binnenstad uitbreiden. De venstertijden gaan gelden voor alle straten binnen de Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven. Per 1 januari 2025 zal dit gebied gelden als zero-emissie zone.

Leiden

De gemeente Leiden voert per 1 januari 2025 een zero-emissie zone in. Dit maakte de gemeente bekend bij de aankondiging van het Convenant Stedelijke Distributie 071. De gemeente Leiden, TLN en zeven andere organisaties bekrachtigen met het convenant de stappen die zij willen zetten om de logistiek in de stad te verduurzamen. De zero-emissie zone beslaat een gebied dat groter is dan alleen de winkelstraten van Leiden. Bedrijventerreinen met logistieke (internationale) functies zijn niet opgenomen in de zone.

Maastricht

Binnen het Platform Luchtkwaliteit Maastricht is het afgelopen jaar gewerkt aan een concept-implementatieplan tot invoering van een zero-emissie zone, gelijk aan het stadscentrum, exclusief de singels. Inmiddels heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het Implementatieplan ZES.

Nijmegen

Er komen vanaf 2025 zero-emissie zones voor stadslogistiek in de gemeente Nijmegen. Bevoorrading van winkels mag in die gebieden dan alleen nog met zero-emissie voertuigen plaatsvinden. Voor vrachtauto’s zal er waarschijnlijk via landelijke afspraken een overgangstermijn gelden tot 2030. Lees in dit bericht over de precieze stand van zaken in Nijmegen.

Rotterdam

Op 1 december 2020 heeft Rotterdam het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek gepubliceerd. Hierin is een kaart opgenomen van de zero-emissie zone die in Rotterdam vanaf 2025 van toepassing is. Het hoofdwegennetwerk rond Rotterdam (de Ring Rotterdam) valt hierbuiten, zodat verkeer zonder een bestemming in Rotterdam niet wordt belemmerd. Bedrijventerreinen met een (potentiële) logistieke functie langs de ring van Rotterdam vallen ook buiten de zone. Zo blijven deze gebieden bereikbaar voor alle voertuigen. Deze gebieden blijven daardoor kansrijk voor het functioneren van bestaande en het realiseren van nieuwe logistieke hubs en een optimale bundeling van zero-emissie transporten naar de zero-emissie zone.

Tilburg

Onlangs heeft het College van B&W van Tilburg een besluit genomen over de invoering van een zero-emissie zone voor stadslogistiek in haar gemeente.

Zwolle

In november heeft de gemeenteraad van Zwolle de intentie uitgesproken dat vanaf 2025 de bevoorrading van winkels, horeca en instellingen binnen de stadsgrachten emissievrij zal plaatsvinden. De komende 4 jaar wordt er samen met betrokken partijen gewerkt aan een schone en slimme bevoorrading binnen dit gebied.