Werkgevers krijgen transitievergoeding zieke werknemers terug

Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers betaalden bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk de juiste gegevens tot die tijd te bewaren.

dossieropbouw – papieren –

​Deze regeling is opgenomen in het voorstel voor een wet​ die waarschijnlijk op 1 april 2020 ingaat. Het gaat om gevallen waarbij het dienstverband van een werknemer beëindigd werd na langdurige ziekte.

Wijze van beëindiging niet van belang

De wijze van beëindiging is daarbij niet van belang. Zowel bij opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden, als bij een einde van rechtswege heeft de werkgever recht op de compensatie. De enige voorwaarde is dat de werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Vergoedingen vanaf 1 juli 2015

De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. In het conceptwetsvoorstel van de nieuwe wet is opgenomen dat compensatie van de transitievergoeding alleen kan plaatsvinden als er sprake is van twee jaar ziekte van de werknemer. Werkgevers kunnen transitievergoedingen compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij betaalden vanaf 1 juli 2015.

Indienen van een verzoek tot vergoeding kan pas nadat de wet in werking is getreden, waarschijnlijk 1 april 2020, en nadat de transitievergoeding betaald is. Werkgevers krijgen dan een half jaar de tijd, dus tot uiterlijk 30 september 2020 om aanvragen in te dienen.

Te bewaren gegevens

Voor het aanvragen van de compensatie moet de werkgever een aantal gegevens aanleveren. Het is daarom belangrijk dat werkgevers onderstaande gegevens bewaren.

  • ​​​De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
  • Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigde: documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kunnen de volgende documenten zijn:
  1. ​​De beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  2. De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden.
  3. De beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • ​Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
  • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
  • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding. Als de werkgever die vergoeding in termijnen heeft betaald, moet deze betalingsbewijzen leveren waaruit blijkt dat de hij de volledige vergoeding heeft betaald.