Wijziging van alle NOW-regelingen

Zoals bekend zijn er inmiddels 3 NOW-regelingen die samen 5 tijdvakken, tranches, bevatten. Onlangs werden er wijzigingen aangekondigd van de percentages in tranches 4 en 5 (betrekking hebbend op de loonperioden januari tot en met maart 2021 respectievelijk april tot en met juni 2021). Vandaag werden die wijzigingen samen met enkele andere wijzigingen van NOW-tranches 1 tot en met 3 in de Staatscourant gepubliceerd.

In de NOW-regelingen is opgenomen dat bij een concern of groep voor de omzetbepaling wordt uitgegaan van de omzet van dat concern of die groep. Indien echter de omzetdaling daarvan onder de 20% blijft, maar voor een individuele werkmaatschappij wel 20% of meer is, dan kan die omzetdaling als uitgangspunt worden genomen. Er moet dan wel aan enkele voorwaarden worden voldaan en één daarvan is dat er een overeenkomst wordt gesloten over het werkbehoud, als er sprake is van 20 of meer werknemers. Voorheen bepaalde de NOW dat die overeenkomst met ‘de belanghebbende verenigingen van werknemers’ (vakbonden) gesloten moest worden. Dat wijzigt nu in die zin dat volstaan kan worden met een overeenkomst die met ten minste één vakbond wordt gesloten.

Uitzondering op aansluiten omzetperioden
In elke NOW-regeling geldt dat voor de omzetdaling wordt gekeken naar 3 aaneengesloten maanden in een tijdvak van 5 maanden. Bij NOW-2 betrof het 4 maanden in een tijdvak van 6 maanden. Welke 3 maanden dat betreft, bepaalt de werkgever zelf. Het is logisch dat hij hierbij kiest voor de maanden met de grootste omzetdaling.

Indien er echter al een aanvraag is ingediend voor een eerdere tranche, dan dienen die 3 maanden van de nieuwe aanvraag aan te sluiten op de 3 maanden omzetdaling waarvoor gekozen werd in de eerdere tranche. In NOW-3 (tranches 3 tot en met 5) is nu de bepaling opgenomen dat dit niet geldt indien de werkgever voorafgaand aan indiening van de nieuwe aanvraag, verzocht heeft de beschikking tot subsidieverlening voor die eerdere tranche in te trekken. Let wel, er gelden wel termijnbeperkingen. Wil je hiervan gebruik maken bij tranche 4 dan moet de beschikking tot subsidieverlening van tranche 3 zijn ingetrokken voor 15 februari 2021. Wil je hiervan gebruik maken bij tranche 5 dan moet de beschikking tot subsidieverlening van tranche 4 zijn ingetrokken voor 1 april 2021. Bij intrekking van de subsidie voor de voorliggende tranche na een van deze data, geldt de hoofdregel dat de omzetperiodes op elkaar moeten aansluiten.

Percentages NOW tranche 4
Ten slotte werden de aangekondigde wijzigingen van de percentages in de 4e tranche gepubliceerd:

  • er moet sprake zijn van ten minste 20% omzetdaling;
  • de loonkostensubsidie kan maximaal 85% bedragen; en
  • als er sprake is van een daling van de loonsom over de maanden januari t/m maart 2021 ten opzichte van 3 maal de loonsom over juni 2020, van meer dan 10%, dan wordt subsidie verlaagd.

Aangekondigd is dat deze percentages ook gelden voor tranche 5, maar die wijzigingen zijn niet meegenomen in deze publicatie.