Wijziging Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2016 in werking is getreden. De wet kent enkele bijzondere arbeidsrechtelijke bepalingen voor werknemers die AOW-gerechtigd zijn, zoals een korte periode dat het loon doorbetaald moet worden tijdens ziekte en een korte periode van het opzegverbod tijdens ziekte.

Man signing documents, unrecognizable person
Man sitting at the table, holding a pen and signing contract. Focus on hands, unrecognizable person.

Met de inwerkingtreding van de wet is gebruik gemaakt van overgangsrecht. Dit had te maken met de angst voor verdringing van nog net niet AOW-gerechtigde werknemers door AOW-gerechtigde werknemers. Na twee jaar zou er geëvalueerd worden en zou gekeken worden of die angst uitgekomen is.

Inmiddels is de evaluatie afgerond en de conclusie is dat er geen sprake is van verdringing. Daarom komt het overgangsrecht per 1 april 2021 te vervallen. Dit betekent dat per 1 april 2021 voor AOW-gerechtigde werknemers:

  • de duur van het recht op loondoorbetaling bij ziekte 6 weken wordt (is nu 13 weken);
  • het opzegverbod bij ziekte gedurende 6 weken geldt (is nu 13 weken);
  • de re-integratieverplichtingen bij ziekte een periode van 6 weken omvatten (is nu 13 weken).

Wat niet wijzigt is:

  • dat de opzegtermijn voor de werkgever bij opzegging 1 maand is, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • dat het mogelijk blijft om met de AOW-gerechtigde werknemer maximaal zes tijdelijke contracten aan te gaan voor samen maximaal vier jaar, zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen de tijdelijke contracten die na de AOW-leeftijd zijn aangegaan tellen mee voor de keten.