ZZP-nieuws uit regeerakkoord

Het kabinet wil de Wet DBA vervangen, omdat deze onvoldoende duidelijkheid gaf. De nieuwe wet moet de opdrachtgever van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

chauffeur_cabine5-3

​​​Schijnzelfstandigheid aan vooral de onderkant van de arbeidsmarkt moet worden voorkomen.

Mini​mumtarief

Er wordt gedacht aan het inzetten van een minimumtarief. Als er sprake is van een laag tarief (bijvoorbeeld tot 125% van het minimumloon) in combinatie met een langere duur (drie maanden) van een overeenkomst zal er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Net als bij een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

​Dat heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de opdrachtgever als werkgever aanmerkt. De werkgever moet dan dus loonbelasting en sociale premies afdragen.

Opd​​rachtgeversverklaring

Voor zelfstandigen die werken boven het ‘lage tarief’ wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ geïntroduceerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule.

Als de opdrachtgever de webmodule naar waarheid invult, wordt hij vooraf gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. In de webmodule wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden.

Hoog tarief

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd. Ondernemers kunnen hiervoor kiezen als sprake is van:

  • ​een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst;
  • een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Van een ‘hoog tarief’ is sprake bij een tarief boven de € 75,- per uur. Van ‘een kortere duur’ is hier sprake als korter dan een jaar wordt gewerkt.

Bij de uitwerking van de nieuwe voorstellen zullen de effecten op de administratieve lasten en de handhaafbaarheid nog uitgebreid worden besproken met de relevante partijen.