Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Transportvergunningen

​​Wat speelt er?

Transportondernemingen en zelfstandigen die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer moeten beschikken over een transportvergunning. In de Wet wegvervoer goederen (Wwg) zijn de eisen omschreven voor het verkrijgen van een transportvergunning. Een transportvergunning (Eurovergunning) is in Nederland verplicht voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram. 

Als gevolg van het kunnen terugkeuren van het laadvermogen van lichte bedrijfsvoertuigen, opereert 75 procent van de transportondernemingen en zelfstandigen in met name de koeriers-, expres- en pakketdienstenmarkt (KEP-markt) zonder een transportvergunning. Jaarlijks zijn er 1.200 starters die zonder vergunning toetreden tot de KEP-markt. Dit betekent dat het grootste deel (circa 1.000) binnen een jaar weer van de markt verdwijnen door gedwongen (on)vrijwillige bedrijfsbeëindiging. De lage toetredingsdrempel en de daarmee gepaard gaande jaarlijkse toe- en uittredingseffecten hebben grote negatieve gevolgen voor de kwaliteit, de verkeers- en ketenveiligheid, de rendementen, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in dit deel van de transportsector. 

Wat vindt TLN?

TLN is van mening dat de vergunninggrens, waaronder de eis van dienstbetrekking, teruggebracht dient te worden naar 0 kilogram. Dit betekent dat iedereen die op commerciële basis goederen vervoert over een transportvergunning moet beschikken en aan bepaalde eisen (betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en reële vestigin​g) moet voldoen.

De verlaging van de vergunninggrens draagt volgens TLN bij aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Daarnaast gaan het hanteren van de verlaagde vergunninggrens en de daarbij behorende criteria, een enorme impuls geven aan de professionaliteit. Maar ook aan de continuïteit binnen dit segment van het beroepsvervoer, dat in de afgelopen jaren door de toename van e-commerce sterk is gegroeid. 

NIWO-light

Voor de invulling van een lichter vergunning regime (NIWO-light) heeft TLN concrete voorstellen ontwikkeld. Die voor de categorie voertuigen tussen de 500 kilogram laadvermogen en 3.500 kilogram toegestaan totaalgewicht een verlichting ten opzichte van het huidige regime betekenen. De eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid kunnen over de gehele linie gelijk zijn aan de huidige. De voorstellen gaan bijdragen aan een beter en eerlijker functionerende markt. Ze zijn daarmee niet alleen in het belang van werkgevers- en werknemers en zelfstandigen, maar ook voor opdrachtgevers en consumenten. 

Welke acties onderneemt TLN?

TLN speelt een actieve rol bij de totstandkoming van een transportvergunning voor iedereen die tegen betaling ten behoeve van derden goederen vervoert. Dit standpunt wordt ook gedeeld door een aantal belangrijke stakeholders in de sector waaronder de vakbonden.

Lobby TLN

In Nederland wordt momenteel op diverse (ministeriële) niveaus en bij diverse departementen (I&M en SZW) gelobbyd voor een aanpassing van de Wwg. Daarnaast zijn er in de Tweede Kamer en tijdens werkbezoeken over dit onderwerp gesprekken gevoerd met betrokken Kamerleden. In diverse Europese gremia (IRU, Europese Commissie, etc.) pleit TLN in het kader van het realiseren van een level playing field tevens voor de invoering van een verlaagde (0 kilogram) vergunninggrens in alle EU-lidstaten. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Transportvergunningen
Faillissement; Wet aanpak schijnconstructies