Starten als vervoerder

Wat heeft u nodig om te kunnen beginnen als vervoerder in het beroepsgoederenvervoer over de weg, ofwel het tegen vergoeding vervoeren van goederen voor derden met vrachtauto’s?

​​Hoe en waar kunt u een Eurovergunning aanvragen en aan welke wettelijke voorschriften moet u voldoen? Daarnaast moet u om de vijf jaar uw vergunning verlengen. Het vervoer van goederen met vrachtauto’s voor derden is geregeld in de Wet wegvervoer goederen (WWG) en de Verordening 1071/2009 (EG). Bij beroepsgoederenvervoer dat verricht wordt met vrachtauto's met een toegestaan laadvermogen van niet meer dan 500 kg is de WWG niet van toepassing.

In artikel 2.8 wordt ingegaan op de eisen die aan het verkrijgen van een Eurovergunning worden gesteld, te weten: betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid. Daarnaast gelden er de voorwaarden van reële vestiging en Wet Bibob.

Wat betekent het voor u als ondernemer?

Aan welke eisen is te voldoen voor de betrouwbaarheid?

 • Bij uw aanvraag voor de Eurovergunning dient door de natuurlijke personen en van de rechtspersonen de betrouwbaarheid te worden aangetoond door middel van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De verklaring mag niet ouder zijn dan twee maanden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Als de rechtsvorm van uw onderneming een BV, VOF of maatschap is, dan vraagt u de VOG RP aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Is uw rechtsvorm een eenmanszaak, dan vraagt u de VOG aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Alleen als er een vervoersmanager is aangetrokken, dan moet voor deze persoon apart een VOG aangevraagd worden via de gemeente met het formulier VOG NP. De formulieren zijn ook beschikbaar via de NIWO-website en zijn dan al gedeeltelijk voor u ingevuld.
 • Aan welke eisen is te voldoen voor de financiële draagkracht?

  De eis van financiële draagkracht houdt in dat u als ondernemer dient aan te tonen dat u over voldoende kapitaal kunt beschikken. In de praktijk moet tenminste worden beschikt over € 9.000,- voor de eerste in te zetten vrachtauto/trekker, al dan niet met een aanhangwagen/oplegger, plus € 5.000,- voor iedere volgende vrachtauto/trekker, al dan niet met een aanhangwagen/oplegger. De beschikbaarheid van het vereiste kapitaal kan uitsluitend worden aangetoond door middel van een (openings-)balans met een verklaring daarop, die is afgegeven door een accountant (leden van NBA, NOAB of RB). Deze verklaring moet opgesteld zijn volgens het Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning.
  Als kapitaal en reserves wordt het beschikbare risicodragend vermogen, bestaande uit het eigen vermogen en eventueel vermeerderd met een achtergestelde lening, aangemerkt. Andere leningsfaciliteiten of lease-overeenkomsten worden niet als onderdeel van eigen vermogen geaccepteerd.
  Sinds 1 januari 2015 worden de zogeheten risicobedrijven jaarlijks getoetst om na te gaan of nog aan de eis van kredietwaardigheid wordt voldaan. Risicobedrijven zijn bedrijven met een solvabiliteit van minder dan 20 procent of die bedrijven die gebruik maken van een achtergestelde lening.
 • Aan welke eisen is te voldoen voor de vakbekwaamheid?

  Voor de vakbekwaamheid vereist de wet het erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit vakdiploma dient in het bezit te zijn van degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, dit is de vervoersmanager. Dit behoeft niet per definitie de ondernemer zelf, directeur of vennoot te zijn; het kan ook een procuratiehouder of bedrijfsleider zijn, mits kan worden vastgesteld dat deze permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming. Als de eigenaar, directeur of vennoot de vakbekwaamheid inbrengt, neemt de NIWO in beginsel aan dat deze vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden. De vervoersmanager mag leiding geven aan één vervoersonderneming of één holding met een onbeperkt aantal vrachtwagens en bij maximaal drie andere vervoersondernemingen de vakbekwaamheid inbrengen. Het totale wagenpark van de vier ondernemingen mag niet meer dan 50 voertuigen bedragen. Als de ondernemer, directeur of vennoot niet zelf in het bezit is van het vakdiploma kan er een procuratiehouder of bedrijfsleider als vervoersmanager worden aangewezen. De vervoersmanager moet in principe aan de volgende voorwaarden voldoen:

- managementovereenkomst, eventueel managementvergoeding/winstdeling

- redelijke beloning

- inschrijving in het Handelsregister met volledige volmacht, minimaal ten aanzien van de vervoersactiviteiten

- beheert geen vervoersactiviteiten van meer dan vier verschillende vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal 50 voertuigen

Onder de nieuwe wet (WWG) kan dat alleen een aanvraag voor een Eurovergunning (communautaire vergunning) worden ingediend. De vervoersmanager moet beschikken over het vakdiploma binnenland én het vakdiploma buitenland. Er wordt geen tijdelijke vergunning verleend op grond van het gegeven dat men bezig is met de opleiding. Bij de aanvraag voor een vergunning moet het diploma worden getoond.

Reële vestiging

De Verordening stelt dat bedrijven moeten beschikken over een vestiging met ruimten waarin de onderneming alle relevante documenten bewaart (onder andere tachograafuitdraaien/schijven, personeelsdocumenten en andere boekhoudkundige zaken) waartoe autoriteiten in die lidstaat direct toegang moeten kunnen krijgen. Als de vergunning is verleend, moet een onderneming over een of meer voertuigen beschikken overeenkomstig de voorwaarden die in die lidstaat gelden.

Tot slot moet de onderneming daadwerkelijk en permanent de vervoersactiviteiten verrichten, ondersteund met een deugdelijke administratie en adequate technische voorzieningen en faciliteiten. Het hebben van een of meer parkeerplaatsen is overigens niet nodig, met name om de eigen rijder tegemoet te komen.

Wet Bibob

De NIWO heeft de bevoegdheid om de Eurovergunning te weigeren of in te trekken, als zij van mening is dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO kan dan overgaan tot het aanvragen van een advies aan het Bureau Bibob. 

Overige documenten

Daarnaast bent u als ondernemer verplicht tot een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in uw regio. Indien een procuratiehouder de vakbekwaamheid inbrengt, dient ook deze persoon te worden opgenomen in het handelsregister onder vermelding van diens bevoegdheden. Een uittreksel van deze inschrijving dient eveneens overgelegd te worden bij de aanvraag van een vergunning. De vergunning geldt in principe voor onbepaalde duur. Als het geen risicobedrijf is zal NIWO na vijf jaar controleren of het bedrijf nog aan alle hiervoor genoemde eisen voldoet.

In principe zijn dit de voornaamste eisen waaraan u als ondernemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor uw vergunning. Voordat men in het bezit is gesteld van de vergunning, is het niet toegestaan met het vervoer te beginnen.

Naast de Eurovergunning zijn bij het verrichten van internationaal vervoer naar bepaalde landen aparte vergunningen vereist, zoals ritmachtigingen en CEMT-vergunningen. Deze documenten worden, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan, door de NIWO verstrekt.

Elektronisch register

In de nieuwe verordening wordt aan vervoersmanager een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden toegedicht. Hij wordt feitelijk de spil van de onderneming want aan hem wordt de betrouwbaarheid van de onderneming gekoppeld en hij kan verantwoordelijk worden gesteld voor veroordelingen door de onderneming begaan.

Simpel voorbeeld: indien een chauffeur een ernstige overtreding in Nederland of het buitenland begaat en hij wordt daarvoor ook veroordeeld, dan kan de vervoersmanager daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Als dat vaker gebeurt kan dat leiden tot intrekken van de betrouwbaarheid van de vervoersmanager en daarmee ook van het bedrijf zelf. De vervoermanager wordt ongeschikt verklaard om als vervoermanager op te treden. Niet alleen in de lidstaat waar hij zijn vakbekwaamheid inbrengt, maar in alle lidstaten wordt hij ongeschikt verklaard. Het getuigschrift van deze vervoermanager is dan ook in geen enkele lidstaat meer geldig.

Bij meerdere ernstige overtredingen kan de betrouwbaarheid van de onderneming worden ingetrokken en verliest de onderneming feitelijk zijn bestaansrecht, immers één van de vier basiseisen komt hiermee te vervallen. Natuurlijk wordt de ondernemer ruim vooraf hierover geïnformeerd. Net als voor de overige drie eisen geldt dan, dat de ondernemer principieel de mogelijkheid krijgt om binnen zes maanden maatregelen te treffen om aan te tonen dat weer aan alle vier de eisen wordt voldaan. In het geval van het komen te vervallen van de betrouwbaarheid dient dus een nieuwe vervoermanager aangesteld te worden, die wel voldoet aan de eis van betrouwbaarheid.

Er wordt een Europees elektronisch register van transportondernemingen, het zogenoemde ERRU-register, opgericht. Op deze wijze kan de EU controleren of ondernemingen zich aan de regels houden. Begane overtredingen door chauffeur van de betreffende onderneming worden in dit register opgenomen.

Waar moet ik verder aan denken?

U dient er als beginnende ondernemer op bedacht te zijn dat er van overheidswege in veel gevallen toestemming of een vergunning nodig is om op een bepaalde locatie een bedrijf te starten, voertuigen te parkeren en dergelijke. Alvorens investeringen te plegen kunt u één en ander het beste navragen bij de Kamer van Koophandel of de gemeente waar u uw onderneming wilt vestigen. Ook kunt u bij de Kamer van Koophandel informatie verkrijgen over het opstellen van een ondernemingsplan en fiscale aangelegenheden.

TLN kan u ondersteunen bij het aanvragen van een vergunning.
Voordat u overgaat tot de aanvraag van een Eurovergunning is het aan te raden contact op te nemen met TLN, tel. 088 456 75 67 of per mail info@tln.nl

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Wet wegvervoer goederen (WWG) (PDF, 15 pagina's)
Deze wet geldt met ingang van 1 mei 2009. De in het Staatsblad gepubliceerde wijzigingen van deze wet zijn verwerkt t/m 1 juli 2013.

Regeling wegvervoer goederen (geldig vanaf 1 januari 2015) (PDF, 6 pagina's)
Deze regeling geldt met ingang van 1 mei 2009. De laatste wijzigingen zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Als een regeling wijzigt worden de wijzigingen gepubliceerd in de Staatscourant.

Besluit wegvervoer goederen (PDF, 28 pagina's)
Dit besluit is in het Staatsblad gepubliceerd op 28 juni 2013 en is daags daarna in werking getreden. Het besluit strekt tot uitvoering van de Europese Verordeningen voor het wegvervoer en de uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en andere wetten.

Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO (geldig vanaf 1 januari 2015) (20 pagina's)
Deze herziene beleidsregel geldt met ingang van 1 januari 2015. De NIWO wil met deze beleidsregel de wet- en regelgeving over vergunningverlening voor ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg verduidelijken.

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen. De verordening is vanaf 4 december 2011 van toepassing.

Verordening (EG) nr. 1072/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. De verordening is vanaf 4 december 2011 van toepassing, de cabotageregels uit hoofdstuk III (art. 8-10) zijn al vanaf 14 mei 2010 van toepassing.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten