Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Bedrijventerreinen

​​​​​Wat speelt er?

Ruimte is in Nederland een schaars goed. Er is grote concurrentie om de bestemming van de ruimte die beschikbaar is. Transportbedrijven kampen in veel regio's met gebrek aan ruimte voor uitbreiding of verplaatsing van het bedrijf. Omvangrijke, arbeidsextensieve loodsen voor opslag en overslag zijn voor veel gemeenten geen aantrekkelijke bedrijven. Zij worden daarom vaak geweerd.

Daarnaast voeren sommige (kleinere) gemeenten actief beleid om transportbedrijven uit de kernen te plaatsen. In regio's in de Randstad en de schil eromheen kan een gebrek ontstaan aan bedrijventerreinen voor transportbedrijven. De hoge grondprijzen op nieuwe terreinen vormt daarbij vaak een struikelblok. Maar ook de kwaliteit van de bedrijventerreinen en de voorwaarden die worden gesteld aan de bedrijfsvoering op het terrein sluiten niet altijd aan op de wensen van transportbedrijven.

Verder levert uitbreiding op de plaats van vestiging in veel gevallen problemen op met andere ruimtegebruikers in de naaste omgeving zoals oprukkende woonwijken.

Ook wordt bij de inrichting van parkeerterreinen en bij bedrijfslocaties vaak te weinig rekening gehouden met de manoeuvreerruimte die vrachtauto's nodig hebben. Informatie over benodigde manoeuvreerruimte is echter moeilijk te vinden. Algemene vuistregels zijn niet voorhanden. Ontwerpers en architecten lopen hier tegenaan bij het ontwerpen van nieuwe bedrijfslocaties of parkeerterreinen.

Wat vindt TLN?

De transportsector ziet het belang van een efficiënte, fysieke inrichting die leidt tot een betere benutting en verdeling van ruimte. Dit biedt transportbedrijven de mogelijkheid de bedrijfsvoering en de afwikkeling van de goederenstroom efficiënt in te richten. TLN streeft naar een schone en gezonde transportsector. Het uitgangspunt is dat de verwachte groei van het goederenvervoer wordt geaccommodeerd in achtneming van duurzaamheid. Gemeenten moeten dan wel ruimte bieden aan transportbedrijven.

Voor een efficiënt opererende transportsector zijn op het terrein van ruimtelijke inrichting drie zaken nodig:

  • vestigingslocaties van voldoende kwantiteit en kwaliteit.
  • kwalitatief hoogstaande verbindingen tussen vestigingslocaties en economische centra (standpunt Kwaliteitsnet) en;
  • adequate laad- en losvoorzieningen bij verladende en ontvangende partijen.

Ontwikkelen van geschikte bedrijventerreinen in ieders belang

Gezien het belang van de transportsector voor de positie van Nederlandse handels- en productiebedrijven is TLN van mening dat er voldoende geschikte bedrijventerreinen voor de transportsector beschikbaar moeten komen. De bedrijventerreinen moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dit betekent dat het bedrijventerrein ook in de nachtelijke uren toegankelijk is en dat voorzieningen worden getroffen tegen mogelijke geluidsoverlast. Deze bedrijfsterreinen moeten goed worden aangesloten op het Kwaliteitsnet economische centra, waar het landelijke en regionale wegennet onderdeel van uitmaken.

Voor gemeenten geldt het adagium creëer ruimte, voorkom overlast. Goed gevestigde transportbedrijven dragen bij aan een verbetering van de leefkwaliteit in de gemeente. Onnodige kilometers door bijvoorbeeld wooncentra kunnen worden voorkomen door een op de wensen van de transportsector afgestemd vestigingsbeleid.

Bij ontsluiting rekening houden met vrachtverkeer

In de praktijk is bij de ontsluiting van bedrijventerreinen niet altijd goed rekening gehouden met de eigenschappen van het vrachtverkeer. Een goede infrastructuur op parkeerterreinen en rondom bedrijfslocaties voorkomt onnodige vertragingen, overlast en schade aan wegen en voertuigen. Bij de inrichting en ontsluiting van deze locaties moet rekening worden gehouden met de manoeuvreerruimte van vrachtauto's. Immers, het vertonen van de rijkunsten hoort niet thuis op de openbare weg maar op de open dagen voor vrachtautochauffeurs.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN ziet het als haar taak om overheden te wijzen op het belang van voldoende en goed ontsloten bedrijventerreinen voor de sector transport en logistiek. Een ruimtelijk ordeningsbeleid dat oog heeft voor de ruimtebehoefte van de transportsector levert een essentiële bijdrage aan het realiseren van doelstellingen met betrekking tot economische groei, veiligheid en een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. TLN kan gemeenten adviseren over de juiste inrichting en ontsluiting van bedrijventerreinen en informatie verschaffen over de concrete ruimtebehoefte van transportbedrijven.

Verder heeft TLN een aantal instrumenten ontwikkeld voor ontwerpers en wegbeheerders, waarmee een optimale ontsluiting en dimensionering van bedrijventerreinen kan worden bereikt. Zo heeft TLN in samenwerking met Goudappel Coffeng de ‘TLN-Stratenmaker’ ontwikkeld. Dat is een computerprogramma dat de mogelijkheden demonstreert van rijcurve simulatie-programma's. Ook staat er in de verdieping (onderaan) meer informatie over ‘Manoeuvreren met vrachtauto’s’, dat de problematiek van het manoeuvreren van vrachtauto's duidelijk maakt.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Bedrijventerreinen
Parkeerplaatsen