Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

CO2-reductie

​​​​Wat speelt er?

Fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas zijn de voornaamste energiedragers voor voer- en vaartuigen. Het produceren en verbruiken van deze brandstoffen brengt CO2 in de atmosfeer die schadelijke opwarming van de aarde tot gevolg heeft.

In het Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013) is afgesproken de CO2-uitstoot van mobiliteit en transport in 2050 met 60 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Voor 2020 en 2030 zijn hiervan tussendoelen afgeleid om te voorkomen dat de omslag naar duurzame mobiliteit te lang wordt uitgesteld.

Transport & logistiek vormt een internationale concurrentiemarkt. Marges zijn flinterdun en de Nederlandse loonkosten plaatsen de sector op forse achterstand ten opzichte van een aantal andere EU-lidstaten. Nationale kostenverhogingen voor transport en logistiek ten behoeve van CO2-reductie zullen de slagkracht en de concurrentiepositie van de sector verder verminderen. 

Wat vindt TLN?

Innoveren met beleid

Ondernemers in transport en logistiek dragen binnen hun mogelijkheden graag bij aan het terugdringen van CO2. Vanuit hun vaak kwetsbare mkb-positie kunnen vanuit economische oogpunt hun bijdragen aan CO2-reductie niet ten koste gaan van hun schrale rendement of hun continuïteit.
Ondernemers toetsen de mogelijkheden voor CO2-reductie op basis van drie uitgangspunten:

  • beschikbaar (is de techniek verkrijgbaar en zijn er voldoende tank-/laadstations?)
  • betrouwbaar (transport is een dienst waarbij uitval door technisch falen niet wordt geaccepteerd door opdrachtgevers)
  • betaalbaar (de investering dient bij te dragen aan de bedrijfsdoelen voor rendement/continuïteit).

De overheid kan met wet- en regelgeving het bedrijfsleven ondersteunen bij het realiseren van maatschappelijke doelen zoals CO2-reductie. Van belang is dat ondernemers een betrouwbare overheid ervaren die het bedrijfsleven in een periode van energietransitie zekerheden biedt over een langere termijn dan de gebruikelijke kabinetsperiode. 

Welke acties onderneemt TLN?

Idealiter vormt het investeren in CO2-reductie voor ondernemers een vanzelfsprekende investering die ondubbelzinnig bijdraagt aan rendement en/of continuïteit. Wanneer ondernemers de terugverdienmogelijkheden betwijfelen of uitsluiten maar grote maatschappelijke belangen dat rechtvaardigen, kan de overheid reguleren of stimuleren.

Bij regulering via wet- en regelgeving is voor transport en logistiek de EU-context van groot belang voor de Nederlandse concurrentiepositie. Stimuleringen zijn per definitie tijdelijk maar kunnen een waardevolle transitie op gang brengen. Nieuwe technologieën zijn doorgaans bij aanvang kostbaar en worden aanmerkelijk voordeliger zodra het gebruik ervan toeneemt.

Juist in de fase van innovatie naar brede toepassing zijn stimulansen van belang om de overstap naar nieuwe mogelijkheden voor ondernemers interessant te maken. Een subsidie op (de verkenning van) CO2-reducerende maatregelen in transport & logistiek past bij het overheidsbeleid om te vergroenen en versnelt de communicatie en de praktische toepassing op dit vlak.

Paradox

De accijns op transportbrandstoffen en –energie vormt een paradox. Enerzijds is het verlagen van accijns op groene brandstoffen een ultiem instrument om de transitie te ondersteunen, anderzijds zou een doorslaand succes in dit opzicht de Nederlandse schatkist schaden. Compensatie via een verhoging van accijnzen op grijze brandstoffen schaadt de Nederlandse concurrentiepositie zolang een groot transportvolume gebonden is aan fossiele brandstoffen.

Een ‘fiscale investering’ ten gunste van groene brandstoffen zonder verhoging van accijns op fossiele brandstoffen kan een betekenisvolle stimulans bieden voor ondernemers om groen rijden rendabel te maken. Van belang daarbij is dat deze maatregel ondernemers enige zekerheid biedt en minimaal voor een periode van 10 tot 15 jaar robuust kan zijn.

Stedelijke distributie

Stedelijke distributie is een specifiek aandachtsgebied in het Energieakkoord voor Duurzame Groei. Uiteenlopende studies tonen aan dat de stedelijke bevolking de komende decennia zal blijven toenemen, het realiseren van een efficiënte en duurzame goederendistributie in de (binnen)steden wordt daarmee in de komende decennia een steeds grotere uitdaging.

In de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (2014) is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten privileges zullen geven aan transportondernemingen die investeren in low- en zero-emissie voertuigen en nieuwe logistieke concepten. Investeringen kunnen voor deze koplopers lonend worden door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om ook buiten de venstertijden de binnensteden te beleveren, meer laad- en losplaatsen voor hen beschikbaar te stellen, gebruik te maken van bus/taxibanen toe te staan en/of te stimuleren dat logistieke hubs aan de rand van de stad kunnen worden ingericht.​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

CO2-reductie
Stedelijke distributie; Kostenontwikkeling