Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Dierlijke mest

​​​​​​​​Wat speelt er?

Nederland distributieland, Nederland mestland. De Nederlandse veehouderij houdt miljoenen landbouwhuisdieren die naast vlees, zuivel en eieren ook mest produceren. Mestdistributeurs (intermediairs) zorgen voor een efficiënte distributie van dierlijke mest: opslag, fijnmazige distributie, bewerken van mest en export.


Eind 2017 kwam er via de media veel aandacht voor de gang van zaken in de mestketen. Er bleek sprake van fraude met mest, door boeren, transporteurs, mestverwerkers en -handelaren in Brabant en Limburg. TLN, LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank spraken met het ministerie van LNV af om aan de slag te gaan en beloofden zelf zorg te dragen voor een eerlijke mestketen in het actieplan Samen werken in een eerlijke keten.

Wat vindt TLN?

TLN is voorstander van het nemen van maatregelen om het milieu te beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. TLN is van mening dat maatregelen/oplossingen wel werkbaar moeten blijven. Complexe regels die niemand snapt en/of maatregelen die de distributie van mest significant duurder maken, leiden tot ongewenst gedrag. Maatregelen moet daarom robuust en te begrijpen zijn.

Mestvervoerders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid wat betreft de bescherming van het milieu. Zij zijn immers, samen met onder meer de boer, verantwoordelijk voor een juiste omgang met mest. En dat is soms niet eenvoudig. Omdat de regels ingewikkeld zijn, omdat de kosten hoog zijn. Maar iedereen binnen de mestketen, van veehouder tot loonwerker tot akkerbouwer tot erfbetreder tot adviseur, hoort zich uit volle overtuiging aan de regels te houden. Regels die aansluiten bij toekomstbestendige landbouw.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN maakt zich steeds meer zorgen over de werkbaarheid van regels. TLN werkt daarom samen met de sector en overheid maatregelen uit die het milieu verder beschermen en oneerlijke concurrentie indammen. TLN agendeert problemen waar regelgeving en praktijk schuren bij handhavers.

Samen met LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank werkt TLN aan een cultuurverandering in de gehele mestketen, om mestfraude tegen te gaan. Stap één daarbij is dat TLN zijn leden die mest vervoeren oproept een gedragscode te ondertekenen: Keurmest​. Hiermee kunnen zij laten zien dat zij samen willen werken aan een eerlijke 'mestketen'. En uitspreken dat ze alleen zaken willen doen met andere bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben. Het is de eerste stap richting een gecertificeerde keten. TLN roept haar leden actief op deze gedragscode te ondertekenen. 

Een betere informatievoorziening moet helpen de cultuurverandering teweeg te brengen. Bijvoorbeeld met de tabel met eerlijke gehaltes van verschillende soorten stoffen in mest​. Ook werkt TLN met de genoemde partijen aan een systeem van certificering voor de gehele mestketen. Zodat iedereen, van veehouder tot transporteur tot verwerker, controleerbaar juist omgaat met mest.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Dierlijke mest
Diervoedervervoer