Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Douanezaken en TIR

​​​​Wat speelt er?

Nederland heeft een sterke positie in internationale handel en transport en logistiek, met name als Gateway voor Europa door de unieke combinatie van mainports, zoals Rotterdam en Schiphol en een hoogwaardig logistiek ontwikkeld achterland.

De logistieke sector levert een grote toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie en heeft de ambitie om Nederland een blijvende internationale top logistieke positie te bezorgen. De Douane speelt daarbij een belangrijke rol om het logistieke oponthoud zoveel mogelijk te beperken. 

Op 29 mei 2013 is er in Brussel overeenstemming bereikt over de vernieuwde Europese Douanewet (Union Customs Code, UCC). Op de valreep is het Nederland gelukt in samenwerking met diverse lidstaten en Europese koepelorganisaties de grootste pijnpunten uit de voorstellen te verwijderen.

Geen verslechtering

Hoewel de wetgeving niet geheel de modernisering brengt waar aanvankelijk op gehoopt werd zal er voor Nederland in ieder geval geen verslechtering optreden. Het Europees Parlement heeft op 11 september 2013 groen licht gegeven voor het UCC. De nieuwe wet is gepubliceerd op 1 november 2013. 

Veel zaken in de UCC zijn gedelegeerd naar de Europese Commissie, de lidstaten en de Implementing Provisions.
Dat biedt ruimte om wensen verder uit te werken, maar brengt tevens onzekerheid met zich mee. De komende jaren zal er nog een flinke strijd geleverd moeten worden om alsnog de beoogde modernisering te bereiken.

De inwerkingtreding van het UCC is voorzien op 1 mei 2016, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Dit jaar zal nog onder het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) een werkgroep starten voor de implementatie van de UCC, waarbij een van de uitgangspunten een optimale facilitatie voor het bedrijfsleven is, uiteraard binnen de wettelijke kaders.  

Beperken logistiek oponthoud

De nieuwe wetgeving heeft tot doel de veiligheid van de buitengrensoverschrijdende goederenstromen te vergroten en het logistieke oponthoud te beperken. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij voor het bedrijfsleven zijn de vereenvoudiging van douaneprocedures en het verminderen van administratieve lasten.

Nederland loopt op dit terrein voorop in Europa en zodoende dient een level playing field op ten minste hetzelfde niveau te liggen als het niveau van Nederland. Om dit te bereiken is een optimale werking van de concepten van Authorised Economic Operator (AEO) en Centralised Clearance noodzakelijk.

Authorised Economic Operator (AEO)

Het begrip veiligheid ten aanzien van personen en goederen heeft een belangrijke plaats gekregen in de Europese douanewetgeving. Per 1 januari 2008 is op basis van Verordening 648/2005 de Authorised Economic Operator (AEO) in werking getreden. De AEO is een marktdeelnemer die voor de gehele Europese Gemeenschap als veilig en betrouwbaar bestempeld kan worden, met betrekking tot zijn douane-activiteiten.

Op basis van deze status ontvangt het gecertificeerde AEO-bedrijf faciliteiten van de douane die leiden tot onder andere minder logistiek oponthoud. Bedrijven die gebruik willen (blijven) maken van vereenvoudigde aangifteprocedures, zullen in de toekomst aan de AEO-criteria moeten voldoen. Nederland heeft momenteel, na Duitsland, de meeste AEO-certificaten verstrekt en inmiddels verloopt meer dan 80 procent van de Nederlandse goederenstromen via AEO-gecertificeerde bedrijven.

Centralised Clearance

Bij de meeste aangifteprocedures moet de aangifte worden gedaan daar waar de goederen zich bevinden. Het (internationale) bedrijfsleven heeft al lange tijd de wens geuit om alle aangiften in te kunnen dienen bij de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de vestigingsplaats van een bedrijf (Centralised Clearance). De voordelen hiervan zijn onder andere:

 • Een eenduidige douaneprocedure voor alle goederen die voor het vrije verkeer worden aangegeven.
 • Centralisatie douane-expertise op een locatie.
 • Communicatie met slechts een enkele douaneautoriteit.

Wat vindt TLN?

TLN is van oordeel dat Nederland een duidelijke voortrekkersrol moet spelen bij de verdere vereenvoudiging van douaneprocessen en harmonisatie van controles op Europees niveau. Voor transporteurs en logistieke dienstverleners zal dit betekenen dat goederenstromen sneller zullen worden afgehandeld. In de praktijk ondervinden echter nog te weinig bedrijven substantiële voordelen van de AEO-status. Zo is nog onvoldoende merkbaar dat de Douane op AEO-bedrijven een lichter controleregime toepast.

Inmiddels is wederzijdse erkenning tussen de EU en de VS en tussen de EU en Japan gerealiseerd. Echter, door IT-technische redenen is het (nog) niet mogelijk de erkenning daadwerkelijk in de praktijk te brengen. De erkenning met de VS heeft daarbij een beperkte werking (enkel export en geen faciliteiten voor logistieke dienstverleners). 

Voor wat betreft Centralised Clearance verzetten met name de Zuid-Europese lidstaten zich tegen het concept. Zij beschouwen het als een aantasting van hun nationale soevereiniteit doordat zij dan niet langer het alleenrecht hebben op aangiften en controles met betrekking tot goederen op hun grondgebied. TLN is van mening dat het bedrijfsleven door deze houding ernstig wordt benadeeld en de werking van de interne markt hierdoor dreigt te worden verstoord.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN neemt deel aan diverse (internationale) overleggen inzake douane-aangelegenheden. Zo is TLN op nationaal niveau samen met andere belangenorganisaties, vertegenwoordigers van de Douane en het ministerie van Financiën verenigd in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) en neemt deel aan de Douanecommissie van VNO-NCW.

TLN is tevens actief in de Douanecommissie van de International Road Union (IRU). Belangrijke douaneonderwerpen zoals het functioneren van (bestaande) elektronische aangiftesystemen, de herbeoordeling van vergunningen voor vereenvoudigde aangifteprocedures, het dienstverleningsniveau van de Douane en de werking van het AEO worden daar besproken.

Waar staan we nu?

TLN heeft samen met een aantal betrokken leden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van (nationale) douaneprocedures en elektronische aangiftesystemen. De komende jaren zal de focus liggen op een zorgvuldige en realistische invoering van het gemoderniseerde douanewetboek.​

Douaneregelingen

Afhankelijk van het soort vervoer dat u doet, krijgt u in de praktijk te maken met douanetechnische zaken. Bekijk de algemene internationale douaneregelingen in de Landendocumentatie.

Hoewel binnen de EU de douanewetgeving uniform is, kent een aantal lidstaten aanvullende douanevoorwaarden.

Lees meer over:

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Douanezaken / TIR
  Douanelogistiek