Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Gevaarlijke stoffen

​​​Wat speelt er?


Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is onderhevig aan de regels van het ADR: 'Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route'. Deze regels zijn van toepassing in de landen van de EU - en verder - en garanderen een hoge veiligheidsstandaard. Iedere twee jaar wordt het ADR aangepast, de laatste keer was 1 januari 2017. De volledige tekst is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. In 2019 worden de volgende wijzigingen verwacht.  

Wat vindt TLN?

Gevaarlijke stoffen zijn vaak grondstoffen voor producten die wij in ons dagelijks leven gebruiken. Een boterhamzakje, een glas frisdrank, een stoel en onze kledingstukken zijn enkele voordelen. Productie van gevaarlijke stoffen is broodnodig. Omdat deze stoffen niet worden geconsumeerd waar ze worden geproduceerd is ook het vervoer van gevaarlijke stoffen onontbeerlijk. Veiligheid is bij deze activiteiten geboden.

  • De regels voor het vervoer vangevaarlijke stoffen over de weg – zoals vastgelegd in het ADR - garanderen een hoge veiligheidsstandaard.
  • De veiligste modaliteit bestaat niet. De veiligheidssituatie is per individueel transport verschillend. Bij de keuze van vervoer spelen ook vele andere aspecten een rol, zoals prijs, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Het voorschrijven van een modaliteit door de overheid is ongewenst.
  • Beperking van transportroutes leidt tot omrijdkilometers en conflicteert dus met andere overheidsdoelstelling, zoals het beperken vrachtautokilometers en verhogen efficiency in vervoer. De uitstoot van voertuigemissies zal door deze maatregel toenemen.
  • De overheid creëert vaak zelf risico's, door bijvoorbeeld bebouwing dicht langs (snel)wegen toe te staan, zoals bij de grote woningbouwprojecten Leidsche Rijn en Ypenburg. Het bedrijfsleven wenst hiervoor niet de rekening gepresenteerd te krijgen door het beperken van transportroutes.
  • Bij aanleg van nieuwe infrastructuur moet direct rekening worden gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat direct bij aanbouw alle nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze maatregelen bedragen op dat moment een fractie van de kosten bij het doen van aanpassingen in een later stadium. Auto's die gevaarlijke stoffen vervoeren hoeven dan minder vaak onnodige omrijdkilometers te maken waardoor ook andere nadelige effecten geminimaliseerd worden.
  • Bij aanleg van nieuwe tunnels moet de 'Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels' worden toegepast. Deze circulaire stelt dat in beginsel landtunnels en niet-essentiële oeververbindingen worden ingedeeld in categorie A: geen beperkingen voor vervoer gevaarlijke stoffen. Essentiële oeververbindingen kennen een beperking op grond van categorie C.
  • Bedrijven die willens en wetens de regels aan hun laars lappen moeten uiteraard worden gecorrigeerd. Naming-and-shaming van deze bedrijven mag wat betreft TLN alleen plaats vinden onder strikte voorwaarden. Bij kleine non-conformiteiten die niet een verhoogd risico veroorzaken leidt het publiekelijk aan de schandpaal nagelen tot buitenproportionele imagoschade voor het desbetreffende bedrijf. Hier dient het bevoegd gezag andere maatregelen te treffen.
  • Uniforme werkwijzen bij partijen in de keten dragen bij aan de veiligheid. Doordat voorschriften overal gelijk zijn worden er minder fouten gemaakt. Laad- en losadressen, maar ook transporteurs, doen er goed aan algemene richtlijnen toe te passen.
  • Het is aan de opdrachtgever om volledige en juiste informatie over de te vervoeren lading te geven. De opdrachtgever behoort dan ook de vrachtbrief op te stellen.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN is al jaren actief betrokken bij het verhogen van het veiligheidsniveau van het vervoer van gevaarlijke stoffen en het verbeteren en verduidelijken van het ADR. Daartoe is TLN lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), het nationale samenwerkingsverband van de voornaamste brancheorganisaties op het gebied van overslag en transport van gevaarlijke stoffen.

Via de IRU wendt TLN haar invloed aan bij de totstandkoming van internationale regelgeving. Ook heeft TLN geregeld ad-hoc overleg met verschillende overheden om problemen te bespreken en verhelpen.

TLN is met ketenpartners in het vervoer van gevaarlijke stoffen in overleg om de veiligheid in deze sector te vergroten. Hier zijn afspraken gemaakt opdat elke organisatie, verladend en vervoerend bedrijfsleven en handhaver, zijn verantwoordelijkheid erkent en neemt. TLN is nauw betrokken bij verschillende infrastructurele projecten om het vervoer van gevaarlijke stoffen op deze trajecten te waarborgen.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Gevaarlijke stoffen
Ontheffingen en vergunningen