Toelichting Hygiënecode

Als er wordt gewerkt volgens de hygiënecode, hoeft de onderneming zelf géén risicoanalyse uit te voeren, want dat is reeds gedaan.

​Voor verschillende productgroepen (bulk, geconditioneerd, etc.) zijn hygiënecodeplannen uitgewerkt die door de gebruiker ingevuld dienen te worden (beleid, procesbeschrijving, werkplannen, etc.).

Wel moet worden nagegaan of er binnen de onderneming extra bedrijfsspecifieke risico’s zijn voor bepaalde product-dienst combinaties. Indien dat het geval is, dan worden ter beheersing daarvan afdoende (aanvullende)maatregelen opgesteld en uitgevoerd.

Controle op de naleving

NVWA
Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de Hygiënecode. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert steekproefsgewijs bedrijven in de transport-, opslag- en distributiesector op juiste toepassing van wet- en regelgeving.

De NVWA zal verwachten dat een hygiënecode (of eigen HACCP-systeem) is ingevoerd en dat het personeel weet waarmee men bezig is. Indien de hygiënecode wordt gebruikt, zal de inspecteur van de NVWA controleren of daadwerkelijk wordt gewerkt zoals in de code staat beschreven. Wordt de code niet gebruikt dan wordt gekeken of een adequaat HACCP-systeem is ontwikkeld en ingevoerd. 

Certificaat Voedselveiligheidszorg

Dit hygiënecodecertificaat is ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland en geeft aan dat de hygiënecode in de onderneming juist wordt toegepast. Het is een adequate, objectieve en voordelige wijze om aan te geven dat de onderneming voedselveiligheid beheerst aan de hand van de Hygiënecode TOD.

Certificering o.b.v. de Hygiënecode TOD gebeurt op vrijwillige basis. Certificeringsbureaus: ECAS en DEKRA.  

Inhoudsopgave Hygiënecode TOD

Algemene eisen m.b.t. hygiënisch werken / basisvoorwaarden
Voor ieder TOD bedrijf (los van de soorten levensmiddelen die het vervoert in opslag heeft) gelden algemene eisen ten aanzien van:

 • personen / persoonlijke hygiëne
 • gebouwen en bedrijfsruimten
 • voertuigen
 • transport, op- en overslag en handling
 • retouren en emballage
 • ongediertebestrijding
 • borging naleving werkinstructies en procedures
 • opleiden medewerkers
 • reiniging en desinfectie
 • levensmiddelenafval

Hygiënecodeplannen voor specifieke productgroepen
Voor specifieke productgroepen gelden eisen die productgroep specifiek zijn:

 • bulkgoederen - geconditioneerd
 • bulkgoederen - ongeconditioneerd
 • verpakte levensmiddelen - geconditioneerd
 • verpakte levensmiddelen – ongeconditioneerd
 • voor ‘verpakte levensmiddelen – ongeconditioneerd’ geldt dat er geen specifieke eisen aan gesteld worden, daarmee beperken voedselveiligheidseisen t.a.v. deze productgroep zich tot categorie A (Algemene) eisen
 • onverpakte levensmiddelen - geconditioneerd
 • onverpakte levensmiddelen – ongeconditioneerd

Voorbeeldhandboek 

 • verzameling voorbeelden van procedures, werkinstructies en formulieren die u als aanzet kunt gebruiken voor toepassing binnen uw bedrijf.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten