Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Milieuzones

​​​Wat speelt er?

In de loop van 2005 werd duidelijk dat op veel plaatsen in Nederland de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit werden overschreden, onder andere in binnensteden. Gemeenten waren genoodzaakt maatregelen te nemen. Een wildgroei aan ‘milieuzones’ dreigde, vooral om oudere vrachtauto's uit de stadscentra te weren.

Mede op verzoek van TLN zijn daarom tussen ministeries, gemeenten en transportsector landelijke afspraken gemaakt over de spelregels voor het invoeren van dergelijke 'milieuzones'. Deze afspraken zijn vastgelegd in een landelijk convenant. Inmiddels zijn er in 13 Nederlandse steden milieuzones van kracht. Verder heeft de gemeente Rotterdam in 2010 besloten tot strenge toegangseisen voor vrachtauto's op de Maasvlakte. Die zijn nodig om de aanleg en gebruik van de Tweede Maasvlakte mogelijk te maken.

Wat vindt TLN?

TLN heeft steeds benadrukt dat de vrachtauto slechts één van de bronnen van luchtvervuiling is. Daarnaast zijn de bestelauto, de personenauto en de industrie belangrijke bronnen. Gemeenten moeten zich daarom niet alleen op vrachtauto's richten. Het instellen van een 'milieuzone' is een mogelijke maatregel om in een bepaald gebied de emissies te verlagen.

Er zijn nog vele andere maatregelen, zoals het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, het bevorderen van het fietsgebruik en snelheidsbeperkingen. Voor transportbedrijven betekent een milieuzone dat voertuigen moeten worden aangepast of vroegtijdig vervangen. Dat leidt tot grote kosten voor het bedrijfsleven. Daarom moeten gemeenten eerst goedkopere en eenvoudiger maatregelen overwegen. 

TLN vindt dat alleen daar waar vrachtverkeer aantoonbaar een grote bijdrage levert aan de luchtvervuiling en er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn, milieuzones voor het vrachtverkeer kunnen worden overwogen. De lokale situatie dient echter steeds het uitgangspunt zijn.

Venstertijden en voertuigeisen

Gemeenten moeten dan wel maatregelen nemen om de efficiëntie van de stedelijke bevoorrading te verbeteren, bijvoorbeeld door venstertijden en voertuigeisen (ten aanzien van lengte of gewichten) te verruimen, te zorgen voor een goede doorstroming van het vrachtverkeer en voor voldoende laad- en losplaatsen. Als luchtkwaliteitsnormen niet meer worden overschreden, moeten milieuzones ook weer opgeheven worden.

Voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners is het van groot belang dat gemeenten bij het instellen van een milieuzone uniforme toegangseisen hanteren. Voertuigen worden door het hele land op wisselende bestemmingen ingezet. Een woud aan verschillende regels is dan funest. Toegangseisen moeten redelijk zijn en rekening houden met gebruikelijke afschrijftermijnen voor voertuigen. Dat betekent voor 'gewone' vrachtauto's een termijn van gemiddeld 8 jaar en voor voertuigen met een specifieke, dure opbouw zo'n 13 jaar.​

Welke acties onderneemt TLN?

TLN heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het landelijk convenant milieuzones. Daarmee is onder andere bereikt:

  • landelijke uniformiteit in toelatingseisen en ontheffingen
  • dat er geen milieuzones zijn ingevoerd in gemeenten die niet konden aantonen dat luchtkwaliteitsnormen werden overschreden
  • redelijke voertuigeisen
  • geen grotere omvang van de milieuzones dan strikt noodzakelijk
  • maximale subsidies voor Euro 4, Euro 5 en roetfilters
  • inbedding in breed pakket maatregelen om stedelijke distributie te bevorderen, zoals het verruimen van venstertijden en het verbeteren van de doorstroming van het vrachtverkeer

TLN bewaakt zowel landelijk als bij gemeenten de gemaakte afspraken en de correcte uitvoering van het convenant. Als gemeenten zich daar niet aan houden schakelt TLN bemiddeling in, of – in het uiterste geval – onderneemt TLN juridische stappen. Sinds de ondertekening van het convenant heeft TLN een aantal keer deze acties ondernomen. 

Ten aanzien van de Maasvlakte heeft TLN in 2010 bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Rotterdam om strenge toegangseisen voor vrachtauto's in te stellen per 1 januari 2013. Daarop heeft TLN met de gemeente, het Havenbedrijf Rotterdam en transportorganisaties EVO en KNV een overeenkomst gesloten om te komen tot toegangseisen die een meer geleidelijke vervanging van vrachtauto's mogelijk maken en toch aan de milieuwetgeving voldoen.

Deze overeenkomst heeft geleid tot een nieuw besluit, dat in juli 2012 onherroepelijk is geworden. Het nieuwe besluit betekent voor de transportsector een verbetering ten opzichte van het oude besluit uit 2010.​​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Milieuzones
Stedelijke distributie; Milieuzones buitenland; Ontheffingen en vergunningen