Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Parkeren vrachtauto's

​​​​Wat speelt er?

Het parkeren van vrachtauto’s langs de openbare weg levert steeds meer discussie op tussen TLN en overheden. Langs verschillende snelwegen – vooral internationale corridors – is sprake van structurele tekorten aan parkeerplaatsen. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst is het aantal parkeerplaatsen voor vrachtauto’s niet meegegroeid met het internationale goederenvervoer.

Daarnaast worden verzorgingsplaatsen (vzp’s) regelmatig gebruikt voor het stallen van voertuigonderdelen (opleggers, aanhangwagens) en het langdurig parkeren door chauffeurs (meerdere dagen) in afwachting van nieuwe ritopdrachten.

Dit laatste probleem neemt toe door de strenge handhaving van de rusttijden in andere landen, zoals België en Frankrijk. De van toepassing zijnde verordening is 561/2006 en die regelt ondere andere de voorwaarden ten aanzien van de wekelijkse rust die een chauffeur verplicht is te nemen.

De verordening kent een zogenaamde verkorte wekelijkse rust (24 uur) en een normale wekelijkse rust (45 uur). Volgens de verordening is het niet toegestaan de normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig door te brengen.

Actieve controles

Medio 2014 voert een drietal lidstaten - Frankrijk, België en Oostenrijk - actieve controles uit op overtredingen van deze wetgeving en delen daarbij enorm hoge boetes uit. In Nederland wordt hier niet actief op gecontroleerd.

Veel internationale chauffeurs wijken daarom uit naar Nederland om de wekelijkse rust (of langer) door te brengen. Dit leidt in veel gevallen tot overlast op verzorgingsplaatsen of binnen gemeenten. Verder is criminaliteit een groeiend probleem, met diefstal van voertuigen of lading en overvallen op chauffeurs.

Wat vindt TLN?

Parkeren is een onlosmakelijk onderdeel van het transport. Het vervoer van goederen over de weg gebeurt als onderdeel van – vaak internationale – logistieke ketens. Er zijn verschillende redenen waarom vrachtauto’s onderweg moeten parkeren. Het wachten op laden- of lossen, het om- of afkoppelen van voertuigonderdelen of het rusten tijdens een rit (vanwege de verplichte tij- en rusttijden). Deze aspecten maken dat parkeren onderweg te allen tijde mogelijk moet zijn.

TLN vindt dat daarvoor voldoende en goede parkeervoorzieningen beschikbaar moeten zijn, zowel regionaal, nationaal en internationaal. Chauffeurs die onderweg zijn, moeten altijd de mogelijkheid hebben – onder andere om de verkeersveiligheid te garanderen – om op een fatsoenlijke manier te kunnen rusten. 

TLN hanteert de volgende uitgangspunten en aanpak voor het oplossen van de parkeerproblematiek op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet:

  • De transportondernemer is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het ordentelijk parkeren van voertuig(delen) en voor eigen voorzieningen voor het stallen van voertuigen nabij de standplaats.
  • Veilig parkeren is een gezamenlijk belang van vervoerder, verlader en verzekeraar, in relatie tot lading en route. Via de website van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit kunt u de locaties van de gecertificeerde veilige parkeerplaatsen in Nederland opzoeken.
  • Het Rijk heeft als wegbeheerder van het hoofdwegennet, als wetgever van de rij- en rusttijdenwet en als uitvoerder van het Topsectorbeleid logistiek de verantwoordelijkheid voor voldoende parkeergelegenheid voor vrachtauto’s langs het hoofdwegennet.
  • Het Rijk is verantwoordelijk voor een basisniveau van veiligheid op de verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet middels voldoende licht, zicht, sanitair en toezicht. Dit is dus een lager veiligheidsniveau dan de Secure Lane, waarbij ook sprake is van cameratoezicht.
  • Voor parkeren in verband met de wettelijke pauzes en dagelijkse rust uit de rij- en rusttijdenwet kan geen parkeergeld worden geheven. Heffingen zijn wel acceptabel voor het gebruik van diensten, het stallen van voertuigen of – delen, of beveiligd parkeren (boven het basisniveau).

TLN zoekt de oplossing van de parkeerproblematiek op drie niveaus: internationaal, nationaal en regionaal.

  • Internationaal: meer flexibiliteit en voorzieningen

- Uniforme interpretatie en aanpassing van verordening 561/2006 ten aanzien van de 45-uursrust in de cabine (meer flexibiliteit).
- Voldoende, kwalitatief goede en betaalbare parkeervoorzieningen voor chauffeurs onderweg, langs de belangrijke transportassen in de EU. De IRU-website heeft een snelle mogelijkheid om in of rond de gewenste plaats een parkeermogelijkheid te zoeken. U kunt aan de linkerkant op de website het betreffende land intoetsen en klikken op de parkings aan hand van de route en bestemming.

  • Nationaal: oplossen van tekorten en beter benutten

- Het Rijk breidt de parkeercapaciteit op verzorgingsplaatsen uit, daar waar structurele tekorten zijn, binnen de ruimtelijke mogelijkheden. Daarbij ook voldoende plaatsen voor Ecocombi’s/LZV’s.
- Op verzorgingsplaatsen waar structureel sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen en geen uitbreiding mogelijk is, kan de maximaal toegestane parkeerduur worden beperkt (tot bijvoorbeeld 12 uur). Voorwaarde is dat er nabij een alternatieve parkeermogelijkheid is langs het onderliggend wegennet, die met borden langs de rijksweg goed staat aangegeven.
- Het Rijk houdt de huidige Secure Lane Zuid (Rotterdam-Venlo) in stand. Deze heeft een hoger veiligheidsniveau dan het ‘basisniveau’, dat alleen licht, zicht en beperkt toezicht behelst. Daar waar een private truckparking in de nabijheid langs het onderliggend wegennet is of wordt ontwikkeld, kan het beveiligingsniveau op de verzorgingsplaats worden afgebouwd tot basisniveau.
- Het Rijk biedt op de bestaande verzorgingsplaatsen ruimte aan marktpartijen die willen investeren in voorzieningen die service aan de weggebruiker verhogen. TLN ziet kansen voor private financiering van beveiligingsmaatregelen met camera ‘s, zoals die nu op de Secure Lane Zuid worden toegepast. Het is dan wel essentieel dat RWS zijn glasvezelkabelnet voor medegebruik openstelt.

  • Regionaal en lokaal: stimuleren private initiatieven en alternatieven bij standplaats

- Het Rijk en het bedrijfsleven stimuleren de ontwikkeling van private truckparkings langs het onderliggend wegennet.

- Het Rijk, gemeenten, provincies en bedrijfsleven realiseren bij steden beveiligde logistieke ontkoppelpunten, waar groot materieel (combi’s, LZV’s) kan worden opgedeeld in kleinere eenheden die de stad ingaan.
- Indien er daadwerkelijk sprake is van overlast of onveiligheid, kunnen gemeenten de parkeermogelijkheden langs de openbare weg beperken, bijvoorbeeld middels een maximale toegestane parkeerduur. Gemeenten wordt dan wel gevraagd alternatieven te creëren voor stallen nabij de standplaats, of langdurig parkeren. Voor deze alternatieven mag een reële vergoeding worden gevraagd. Aanpak hier in regionaal verband is belangrijk om te voorkomen dat chauffeurs van de ene naar de andere gemeente worden ‘geduwd’ door steeds nieuwe beperkingen en parkeerverboden.

 Welke acties onderneemt TLN?

TLN is met het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat en regionale overheden in overleg over de oplossing van de parkeerproblematiek langs de gewenste lijnen. Daarnaast heeft TLN actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Secure Lane Zuid.

Voor de problematiek op gemeentelijk niveau heeft TLN een stappenplan opgesteld dat in diverse gemeenten is doorlopen. Er zijn diverse voorbeelden waarbij dit goede resultaten heeft opgeleverd. Met de toename van criminaliteit en ladingdiefstal is de beveiliging van parkeerterreinen een aspect dat meer aandacht behoeft, ook in de bewustwording van transportondernemers.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Parkeerplaatsen
Infrastructuur; Criminaliteit; Security