Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

​Wat speelt er?

Met de Participatiewet wil de overheid vanaf 1 januari 2015 meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Ook werkgevers hebben een aantal verplichtingen.

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015 en vervangt de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de WSW. Iedereen die al voor 1 januari 2015 werkte in een beschutte omgeving via de WSW, houdt de rechten en plichten vanuit die wetgeving.

Ondernemers die capaciteit inhuren bij de WSW-bedrijven kunnen dat voorlopig nog blijven doen. In de loop van de tijd zullen de WSW-bedrijven kleiner worden, of zelfs verdwijnen, omdat er geen nieuwe instroom is. Veel WSW-bedrijven worden omgevormd tot een leerwerkbedrijf voor een bredere doelgroep, bijvoorbeeld langdurig werklozen.

Gevolgen voor u als werkgever

De Participatiewet schrijft voor dat er wordt gekeken naar wat mensen (nog) wel kunnen. Op landelijk niveau, in het sociaal akkoord, hebben werkgevers, werknemers en overheid met elkaar afgesproken extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid doet dat zelf ook.

Het is de bedoeling dat gemeenten en werkgevers elkaar vinden op de regionale arbeidsmarkt. Dat kan gaan om werk bij u als reguliere werkgever, zo nodig met wat extra hulp. Dat kan ook een beschutte baan zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande WSW-bedrijven, want inleenverbanden (detacheringen en uitzenden) tellen ook mee.

Meer informatie over de invulling van participatiebanen in uw onderneming vindt u bij de gemeente, het Werkbedrijf of het UWV in uw arbeidsmarktregio. Zie ook de pagina 'Hulpmiddelen vanuit de overheid'.

Gevolgen van niet naleving

Grofweg zal in 2015 zo’n 5 procent van alle verloonde uren besteed moeten zijn aan een baan voor een werknemer met een arbeidsbeperking. Dit percentage loopt ook naarmate het afgesproken aantal (jaarlijks) stijgt. ​Het niet voldoen aan deze afspraken heeft tot gevolg dat de Quotumwet ingevoerd wordt. Daarin wordt de naleving van de gemaakte afspraken afgedwongen via regels en boetes.

Het UWV doet opgave aan de werkgever wie van zijn werknemers is opgenomen in de registratie arbeidsbeperkten. Dit gebeurt voor het eerst na 1 mei van 2016 voor het kalenderjaar 2015. Daarna wordt dit elk jaar herhaald.

Waar vindt u de werknemers die onder de Participatiewet vallen?

Vanaf 1 januari 2015 kunnen werkgevers de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt niet meer vinden in de Wajong of WSW, maar hebben deze mensen veelal een WWB (bijstands-)uitkering. Het Werkbedrijf of de gemeente waar de werknemer woont, zal uitsluitsel kunnen geven of beoogde werknemers en/of werknemers in de flexibele schil wel of niet werkzaam kunnen zijn via de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Participatiewet