Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Regeldruk

​​​Wat speelt er?

Ondernemers zijn gebonden aan wet- en regelgeving en (plaatselijke) verordeningen. Regels die een specifiek doel dienen, zijn in essentie goed bedoeld. Regels kunnen echter onnodig knellen en/of tot administratieve lasten leiden.

Administratieve lasten zijn kosten / investeringen / irritaties die ondernemers dragen als gevolg van informatieverplichtingen voortvloeiend uit nationale en internationale wet- en regelgeving. Het betreft het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie aan overheden. 

Reductie van administratieve lasten en regeldruk is een continuproces. Permanent worden wetten aangepast of nieuw opgezet. Dit betekent dat permanent het gevaar dreigt dat bedrijven worden overvraagd aan informatie en/of informatie gevraagd wordt die geen duidelijk doel dient. 

Wat vindt TLN?

Het uitvragen van informatie / stellen van regels door de overheid moet een specifiek doel dienen, anders vormt het een onnodige en vervelende verplichting die bedrijven met onnodige afleiding, onwerkbare situaties en kosten opzadelt. 

Iedere keer wanneer wet- en regelgeving verandert, bestaat er de mogelijkheid dat daarin ook een informatie uitvraag vanuit de overheid in besloten zit. TLN is er alert op dat dat zo min mogelijk gebeurt.

En ook wanneer informatie uitvraag / regels een nuttig doel dienen, hoort de overheid zich geroepen te voelen om de impact hiervan te beperken. Dit kan op verschillende manieren: 

 • regelgeving vereenvoudigen
 • gebruik maken van bestaande informatie
 • gebruik maken van digitale hulpmiddelen toestaan / stimuleren

Welke acties onderneemt TLN?

TLN waakt er voor dat overheden in Nederland en Europa er blijvend aandacht aan besteden en geen uitvraag doen naar overbodige gegevens.

Organisatorisch onderneemt TLN de volgende acties:
 

 • TLN neemt deel aan overleggen tussen bedrijfsleven en overheid (ministeries, uitvoeringsinstanties, gemeenten).
 • TLN participeert in de Commissie Administratieve Lasten en Regeldruk (VNO-NCW).
 • TLN voert lobby in Brussel voor regeldrukvermindering en gelijk trekken van regels / handhaving binnen alle lidstaten.
 • TLN participeert in de Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek.
 • TLN ondersteunt projecten waarin ICT toepassingen een alternatief bieden voor papieren registratiestromen.

Praktisch gezien hebben acties betrekking op een diversiteit aan onderwerpen. Voorbeelden:

 • eCMR: niet iedere lidstaat heeft e-protocol geratificeerd dat het gebruik van de digitale vrachtbrief mogelijk maakt.
 • Digitalisering: Transfollow (nationale uitrol en uitrol naar het buitenland).
 • Venstertijden: beperken lokale belemmeringen ten aanzien van gemeentelijk vastgestelde venstertijden.
 • Handhaving:
  - Voorkomen dubbele controles door verschillende handhavingsinstanties.
  - Voorkomen dubbele uitvraaggegevens door overheid.
 • Douane
 • LZV / Ecocombi: buitenlandse overheden stimuleren gebruik LZV in regelgeving mogelijk te maken.
 • Digitale tachograaf: gelijk speelveld bepleiten ten aanzien van boetebeleid in Europa.
 • Tolkastjes: aansturen op interoperabele oplossingen om te voorkomen dat ieder land vraagt om een eigen kastje.
 • Arbeidsvoorwaarden internationaal wegvervoer: Complexiteit van EU en nationale wet- en regelgeving leidt tot onduidelijkheid in toepassing arbeidsvoorwaarden bij internationaal vervoer.
 • Afvalvervoer: Er bestaat een woud aan registratiesystemen in de EU en de verordening die internationaal afvalvervoer regelt wordt zeer verschillend gehandhaafd in de EU. 
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Regeldruk