Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Schadevergoeding wegafsluitingen

​​Wat speelt er?

Dagelijks ondervinden transportondernemingen hinder van overheidshandelen zoals het tijdelijk afsluiten van wegen, bruggen etc. In de meeste gevallen staat daar geen vergoeding tegenover omdat de overheid werkt in het algemeen belang en bepaalde lasten nu eenmaal tot het normaal ondernemersrisico behoren. Pas als de geleden schade of het te lijden nadeel onevenredig groot is in vergelijking tot de schade die anderen ondervinden, kan men in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.

Voor een aantal schadegevallen bestaat een speciale wettelijke vergoedingsregeling. Is er geen wettelijke regeling dan komt de schade meestal voor rekening van de onderneming of de onderneming kan beroep doen een speciale wettelijke vergoedingsregeling. Een bekende buitenwettelijke regeling is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014.

De praktijk leert dat overheden (bestuursorganen) in het algemeen zeer terughoudend zijn in het vergoeden van onevenredig geleden schade door ondernemingen als gevolg van rechtmatig overheidshandelen. 

Wat vindt TLN?

TLN is van oordeel dat bij het rechtmatig (correct) optreden van overheidshandelen waarbij transportondernemingen aantoonbaar schade lijden, deze schade eerder voor vergoeding in aanmerking moet komen. De meeste claims worden door de overheid (bestuursorganen) afgewezen omdat de geleden schade niet boven een hoge drempel uitkomt, bijvoorbeeld 15 procent van de jaaromzet.

Welke acties onderneemt TLN?

In 2008 werd in de zaak Hollandse Brug duidelijk dat het verkrijgen van een vergoeding voor geleden nadeel, in casu van een zeer langdurige afsluiting van de Hollandse Brug, geen sinecure was. TLN startte ter zake een proces tegen het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarbij uiteindelijk de Raad van State oordeelde dat de duur van de afsluiting niet meer binnen het ondernemersrisico viel. Een aantal ondernemingen heeft daardoor alsnog een deel van de schade vergoed gekregen.

Daarnaast is TLN een intensieve lobby gestart om het beleid inzake nadeelcompensatie te verbeteren. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel over Nadeelcompensatie is als gevolg van deze lobby door de ministers Opstelten en Plasterk in 2013 toegezegd om samen met het bedrijfsleven en bestuursorganen en met betrokkenheid van deskundigen een breed gedragen handleiding te maken voor de omgang met verzoeken om vergoeding van geleden nadeel als gevolg van rechtmatig overheidshandelen. '

In 2014 is onder voorzitterschap van prof. mr. Scheltema, Regeringscommissaris Algemene Wet Bestuursrecht, een werkgroep Nadeelcompensatie bij wegafsluitingen geformeerd. TLN heeft met twee vertegenwoordigers zitting in de werkgroep.

Handleiding

Samen met andere stakeholders wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van de handleiding met duidelijke en objectieve criteria zodat beter kan worden beoordeeld of ondernemingen voor vergoeding van geleden nadeel in aanmerking komen. Het systeem moet leiden tot redelijke en voorspelbare uitkomsten voor aanvragen om vergoeding en dit alles tegen acceptabele kosten. De handleiding kunnen bestuursorganen gebruiken voor het vaststellen van hun beleidsregels.

Ook op regionaal niveau vraagt TLN bij voortduring aandacht voor de problemen die ondernemers ondervinden zodra ingrijpende infrastructurele besluiten worden genomen die extra lasten voor ondernemers veroorzaken.

Daarbij probeert TLN zoveel mogelijk in overleg met betrokken partijen alternatieve oplossingen voor knelpunten aan te reiken, die minder ingrijpen op de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming.​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Schadevergoeding wegafsluitingen
Schade; Infrastructuur