Onderzoek inzet tractoren goederenvervoer

TLN-onderzoek uit mei 2011 en mei 2016 bevestigt de toegenomen inzet van tractoren in het goederenvervoer.

​TLN zet zich in voor eerlijke concurrentieverhoudingen. Dit betekent ook dat TLN constructief meedenkt met de overheid. De overheid wil een reeks maatregelen treffen rondom tractoren vanuit overwegingen van:

  • verkeersveiligheid
  • handhaving
  • economisch level playing field.

Het doel is om de sterk achtergebleven regelgeving rondom tractoren meer in lijn te brengen met de positie die deze voertuigcategorie al jaren en in toenemende mate in het stads- en plattelandsverkeer inneemt.

Scheefgroei in regelgeving

Qua economisch level playing field peilde TLN eerder (in mei 2011) onder haar leden in hoeverre de decennialange scheefgroei in regelgeving tussen tractor en bestuurder enerzijds en vrachtauto en chauffeur anderzijds leidt tot oneerlijke concurrentie.

Impact goederenvervoer door truckende tractoren

Om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken, peilde TLN in mei 2016 opnieuw bij haar leden de economische impact van goederenvervoer door ’truckende tractoren’.

De uitkomsten van dit onderzoek (mei 2016) bevestigen de resultaten van 2011: De concurrentie door de inzet van tractoren heeft de afgelopen vijf jaar bij transportbedrijven die vrachtauto’s inzetten wederom geleid tot verlies van opdrachten en zelfs klantverlies.

Kentekening en apk logisch én nodig

Sinds 2011 zijn de eerste stappen weliswaar gezet naar een gelijker speelveld tussen tractoren en vrachtauto's met de afschaffing van rode diesel (2013) en de invoering van het T-rijbewijs (2015), maar deze eerste stappen blijken zoals verwacht op zichzelf staand nog onvoldoende.

Volgens TLN is de door de overheid geplande kentekenplicht (per 1-1-2017) en apk-plicht voor tractoren (per 20-5-2018) daarom niet alleen vanuit de oogpunten van verkeersveiligheid en handhaving, maar ook vanuit het nastreven van een economisch level playing field logisch én nodig.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten